تاریخچه عشایر طایفه خلیفه لو / مغان :
تهیه و تنظیم: فرصت بهراد


بنا به مطالعات انجام گرفته در زمان شاه عباس اول ینصر پاشا به همراه اتباع خود از آسیای صغیر به ایران آمدند تعدادی از عشایر برای سازماندهی در اختیار آنها قرار گرفت ،طوایفی که تحت سرپرستی ینصر پاشا بودند به دستور شاه عباس شاهسون نامیده شد ینصر پاشا بعد از گشت و گذر سبلان را ییلاق و مغان را قشلاق شاهسون اعلام نمودند
و به همراه اتباع خود که شامل 3300 چادر بودند در ایالت اردبیل اقامت اختیار کردند- پسران ینصر که هرکدام طایفه ای را در اختیار داشتند که بعد ها طوایف کوچکتر دیگر از آنها بوجود آمدند بعنوان مثال از قوجه بیگ- طایفه قوجه بیگلو و از آن نیز دو طایفه کوچک) مرادلو 200 و اودولو 100 چادر داشتند و طایفه خلیفه لو 400 چادر داشتند بوجود آمدند

شاید آمار فوق براساس گزارش سرهنگ ای.جی.اگرویچ کمیسر سرحدی روسیه در امور عشایر شاهسون های بیله سوار بود که در سال 1248ه.ش/1870 ق. خلیفه لو را 400 چادر اعلام نموده اند

و بر اساس گزارش راده در سال 1258ه.ش/1880ق - خلیفه لو از طوایف اصیل وابسته به کرت بیک (قورت بیگ)بود غیر از خلیفه لو از طوایف تالش میکائیل لو- مغانلو- اودلو- مرادلو- زرگر نیز نام برده شده است که بعدا از قورت بیگ جدا و خود را طایفه مستقل اعلام نمودند قورت بیگ از اغوزها و از طایفه افشار بوده و به همراه ینصر پاشا به ایران آمدند.

 موطن اصلی این طایفه به همراه سایر طوایف امروزین شاهسون آناتولی بوده است که به همراه برخی از قزل باش ها به ایران مهاجرت نموده اند از 32 طایفه ای بودند که در سال 986ه.ش/ 1604م. اظهار شاهسونی نمودند و با پیوستن به قوای شاه عباس در آزاد سازی ولایت قره داغ از اشغال قوای عثمانی شرکت جستند

به احتمال در کنار طایفه خلیفه لو عشایری از کردهای زمان صفویه در کوپک لو زندگی می کردند که در زمان (قرغن ایلی) کشتار حیوانات از بی علفی اینها کشتار سنگینی را متحمل شدند و سگ های آنها که از لاشه حیوانات مرده تغذیه نموده علاوه بر اینکه چاق و چله شدند تکثیر جمعیت هم داشتند کردها وضعیت فعلی شان را خوب ندیدند تصمیم به کوچ می گیرند باتوجه به اینکه حیوانات بارکش نداشتند از سگهای نر (کوپک) برای بارکشی استفاده و به طرف کردستان کوچ نمودند لذا کوه مراتع خلیفه لو به همین خاطر کوپک لو نامیده شد.

 

طایفه خلیفه لو ، مغانلو و قوجه بیگلو باهم دیگر قرابت داشتند که در زمان گرفتن مالیات از طرف دولت که طایفه خلیفه لو 25 سال مالیات معوقه و اختلاف در پرداخت آن با طایفه مغانلو داشتند گفتند ما لباس زن و بچه هایمان را می فروشیم اما زمین هایمان را نمی فروشیم بدین سبب مالیات را جمع کردند مراتع شان را بدست گرفته و از طایفه مغانلو جدا شدند و اهالی درآن زمان یکی هم بنام ملا محسن ،موسی خان را بعنوان( آغ ساقال) ریش سفید طایفه انتخاب نمودند . موسی خان یکی از 38 نفر از امضا کنندگان تلگرام 14 جدی 1331 ه. ق از اردبپل به سفارت خانه های روسیه و انگلیس بودند .

در سال2- 1341 به رغم استقلال عمل بدست آمده ، تنها تعداد کمی از طوایف کوچک، همچون خلیفه لو برای تماس مستقیم با ماموران و مقامات دولت اعتماد بنفس داشتند ولی اغلب طوایف در صدد برآمدند تا حمایت و پشتیبانی روسای طوایف دیگر را جلب نمایند.

اسکان اجباری شاهسون ها در دهه 1310 بود که قسمتی از خلیفه لو را در مشکین تخته قاپو کردند که در این زمان بود که عشایر بیشتر با فقر و فلاکت اقتصادی روبرو شدند علاوه برنامناسب بودن وضع عشایر که از سال 1265 دوره اشرارلیق(غارتگری) تا سال 1340 ادامه داشت که در دهه های آخر صدمات زیادی از کشتار احشام دیدند بطوریکه این و ضع در مصاحبه حاجی ولیخان شیردل خلیفه لو در سال 1343 در ییلاق هوشنگ میدانی مصداق این وضع می باشد که گفته اند چپاول و غارت و هرج مرج فراوان و اوضاع هم بروفق طوایف سرکش بود

خلیفه لو در سال 1843م. دارای 400 خانوار بوده که در سال 1986م. به 16 خانوار کاهش یافته بود با اینکه سواد بیگ موسی خانلو و عده دیگری از ریشسفیدان ایمانخانلو در سال 1342 اظهار می داشتند که همه خلیفه لو ها از یک نسل اند و اینها همواره تیره ای از طایفه مغانلو به شمار می آمد اما آمارها و فهرست طوایف در سال1221 ه.ش/1843 م نشان می دهد که خلیفه لو خود طایفه مستقل بودند

((تیره های طایفه خلیفه لو :

تیره ایمانخانلوبا 7 آلاچیق شامل: اسمعلی- ولی خان – علی عسگر- نورعلی-قربان- جعفر- ممد

تیره موسی خانلو با5 چادرشامل: موسی خان- جوادخان – آقاشیرین – قربان - ممدخان

تیره سادات خانلوبا 7 آلاچیق شامل: علی- کربلای امیر- حسینعلی- بالاخان- محرم- حسینقلی – محمد

 

تیره حسین بابا با 4 آلاچیق شامل: عیسی – مصیر- منصور- رسول )) اظهارات حاج مهدیخان بهراد 9 مرداد 1390

 

براساس اظهارات دیگراین طایفه از مهمترین 32 طایفه عشایر مغان بحساب می آید بانیان این طایفه دوبرادر از خلفای ترک بودندکه در زمان خود از عظمت خاصی برخوردار بودند بطوریکه 300 شتر ، 200 اسب چاپار داشتند که ساربانها و پرورش دهندگان شتر و آهنگران برای ساختن شمشیر و نعل چهار پایان و نیز میرزا بنویسهایی در حل اختلافات عشایر داشتند که گویا در حکومت مغان در منطقه نقش اساسی را ایفا می نمودند

 

این طایفه از زمان قدیم در کنار رودخانه ارس قشلاقاتی داشتند بطوریکه یکی از قشلاقات این طایفه در محل فعلی تکله کندی و تازه کند بوده وپل بهمن شیر در چراگاههای این طایفه بوده است. در زمان تاجگذاری نادر شاه این طایفه در این منطقه قشلاق برپا کرده بودند و یکی از استقبال کنندگان نادر شاه در مغان بحساب می آیند

(( از زمان حکومت رضا شاه این طایفه بدلیل اختلافی که با خانهای منطقه داشتند به قشلاقات فعلی در پای کوه کوپک لو کوچ کردند و در همان زمان نیز قسمتی از این طایفه بتعداد 10 خانوار صبح اول وقت وسایل خویش را جمع و با گذاشتن آلاچیق های طرف مقابل خان طایفه، به طرف آذربایجان کوچ می نمایند خان بعد از فهمیدن کوچ این خانوار ها افرادی را پشت سر این گروه می فرستد و اینها را در مرز عبوری بیله سوار پیدا می کنند که بعد از درگیری کوچ کننده ها دست و پای این افراد را می بندند و اسبهای ایشان را می گیرند و راه شان را به آن طرف ادامه می دهند که در حال حاضر در نزدیکی رایون ایمشلی سکونت می نمایند و روستای بزرگ بنام خلیفه لودارند اینها به تعداد 8 خانوار با همکاری اسمعلی به طایفه خلیفه لو پیوسته بودند بعد از این گروه و یا قبل از آنها خانوارهای دیگری هم بدلایل اختلاف تیره ای از منطقه کوچ می نمایند و در روستاهای مختلف خروسلو و قره داغ از جمله سامانلو – قوردلو- ساری قیه – جهاد آباد- کوربلاغ- بخش آبی بیگلو (روستای خلیفه لو)- 30 کیلو متر به طرف هوراند روستای خلیفه لو و نیز در روستای نزدیک اردبیل به همین نام زندگی می نمایند )) حاج مهدیخان بهراد 9 مرداد ماه 1390

تعداد از عشایر این طایفه بعد از تخته قاپو در کور بلاغ مشکین می مانند و از آنجا نیز به محل بین لاهرود و آلنی در یازداغ اجدادیشان که قسمتی از مراتع ییلاقی خلیفه لو می باشد کوچ و در کنار کئن دره روستای بنام جهاد آباد با 20 خانوار و جمعیتی 450 نفر را تشکیل داده اند و به کشت و زرع و دامداری مشغولند که از ریشسفیدان آنها کریم شاهدوست – ایمان اختری و سرخای محمدی و حاج عزیز می باشند

 

عشایر طایفه خلیفه لو قشلاقشان در 15 کیلو متری غرب جعفر آباد دامنه کوه کوپک لو می باشد در سال 1300 این طایفه در این محل 40 خانوار بودند از خان های قدیمی این طایفه سواد و جواد فرزانه بودند و در حال حاضر مهمترین ریشسفید و بزرگ طایفه حاج مهدیخان بهراد می باشد که یکی از فرزندان ایشان بنام اسد بهراد در جنگ 8 ساله ایران و عراق در سال 1363 در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نایل شده اند

احشام این طایفه اکثر گوسفند و بز و برای حمل و نقل نیز از شتر و اسب و الاغ استفاده می کردند ییلاق این طایفه در دامنه سبلان بنامهای گوی چوخور -قازان اوچان- یای پاغ- ایمانخان یوردی- زاهرلو- دوشان بلاغی-قره داشلو- قوشدوق- یهرلی یورد-ساریخان کلکی- آت اولن- یان بلاغ-شیخ محمد – لغ- قوشدوق – ایشیق چخماز- هوشنگ میدانی-آسما می باشد .

دبسز گول (آت گولی) و شیروان دره سی در شرق این ییلاقات قرار دارد و جاده مواصلاتی آنها از طرف شرق از شابیل و از شمال از روستای ساریبانلو می باشد . از غرب به ساری گون ای و از طرف جنوب نیز به کوه بزرگ اسطوره ای سبلان چسبیده است

اولین تراکتور را فردی بنام شتر بان برای تبدیل قسمتی از مراتع به مزرع به این طایفه آورده است

مدرسه برای با سواد نمودن اهالی از سال 1315 به این طایفه آورده شده است و اولین فرد با سواد طایفه نیز جواد آقا فرزند اسمعلی بود.

بدلیل افزایش جمعیت چهار قشلاق طایفه به روستای بنام خلیفه لو تبدیل شده است( با 200 خانوار و 1200نفر جمعیت) و فعلا بیش از نیمی از جمعیت طایفه به عشایری می پردازند و بقیه در روستای خلیفه لو و یا شهرهای اطراف زندگی می نمایند

کوه کوپک لو در ردیف رشته کوه خرسلو واقع است و در سالهای 1342 تا 1347 دو چاه استخراج نفت سیاه در آن فعال بوده که بدلایلی هر دو این چاه در آن زمان بسته شد و فعلا در محلهای آن نفت سیاه و انتشار گاز خفیف مشهود است.

مسیر کوچ این طایفه : خروسلو- شورگل- چیت دومان- برزند- شمشیر- کنگرلو- لاهرود-کئن دره-

از ریشسفیدان خلیفه لو در دهه 1380 ه.ش : حاج مهدیخان و عزیز بهراد- ایماش و عوض شاددل – حاج حسین شیردل – حاج عیسی خان قویدل- عزیز آقا نیکدل- حاج حسین فرزانه- رحیم شاهدوست-

 

- اقتباس از کتاب : تاریخ سیاسی اجتماعی شاهسون های مغان نوشته ریچارد تاپر

- گرد آوری نظرات ریشسفیدان

- شورا و دهیار خلیفه لو و سایر افراد آگاه

- گرد آورنده : فرصت بهراد مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه نوای ارس

- تاریخ انتشار :تیر ماه 1390

 

 

روستای خلیفه لو/بیله سوار /مغان :
تهیه و تنظیم: فرصت بهراد

از نظر زمین شناسی خلیفه لو قسمتی از دشت مغان بین بیله سوار و پارساباد واقع بوده و ارتفاع آن از سطح دریا 27 متر می باشد جلکه وسیعی که در کنار رود ارس بوجود آمده است و در نواحی جعفرآباد شادابی خاصی را به جلکه مغان داده است .

 

این قسمت به دشت تعریف شده و کوههای کم ارتفاع در قسمت جنوب غربی آن از جمله کوپک لو داغی مثل لنگری برای این ناحیه بوده بارانهای فراوان و هوای مه آلود بیشتر در پائیز و زمستان و نیز گستره خاک رس اصیل از عوامل اصلی بر حاصلخیز بودن این منطقه حکایت دارد . پاسداری از این خاک مرغوب وظیفه همه ساکنین آن است این ناحیه از کوهپایه خروسلو بحساب می آید که زمانی نواحی کوهستانی آن پوشیده از جنگل بوده ولی از زمانهای پیش بدلیل بی اعتنایی مردم و مسئولین از بین رفته و آثار جنگلی آن هنوز در قسمتهای مختلف مشاهده می گردد که اگر مورد حفاظت قرار گیرد طبیعت خشن آن پوشیده گونه های درختی خواهد بود که برای جلوگیری از فرسایش خاک کمک خواهد کرد.

انسانهای قدیمی در این منطقه به شکار آهو ، گوزن روی می آوردند. گویا کلمه مغانا جیران از منطقه سرچشمه گرفته است. از نواحی خلیفه لو تا بحال آثار باستانی زیادی بدست آمده که همه دلیل بر سکونت اقوام قدیمی در این منطقه را حکایت دارد. نخستین محصولات به صورت مخلوط کاشته می شد مثل گندم با جو و ارزن را مخلوط می کاشتند حالا بدلیل مکلنیزه بودن و بهره گیری از تکنیک های جدید کاشت و برداشت دگرگون گردیده و طی سالهای متمادی زندگی دامپروری و عشایری جای خود را به کشاورزی بخشیده است. که این اپیدمی سراسر مغان را فرا خواهد گرفت یادگیری کشاورزی مدرن و رها کردن دامها دگرگونی اساسی را در این ناحیه بوجود خواهد آورد.

از زمان اختراع دوک نخ ریسی (جهره) زنان صنایع دستی خویش را بیشتر به نمایش گذاشتند و حالا صنایع دستی این اقشار از تعریف و توصیف های خاصی برخوردار است. از صنایع دستی عشایر آن ، دستکش که از کرک بز می بافند –گلیم – ورنی- جاجیم – خورجین – افسار شتر- اورکن – مفرش- جل اسب و شتر و جهاز شترو ...

آب این منطقه از زمانهای قدیم از قاربلاغی (چشمه برف ) و به مرور حمل با بشکه روی شتر و تانکر آب تراکتور و حالا در بعضی از روستاها و قشلافات خلیفه لو و اجیرلو ، مغانلو، و جلودارلو و سایر طوایف از آب لوله کشی ناقص هم شده تامین می گردد. که در این قسمت به مشکلات اهالی بیشتر بایستی توجه شود .

 

از امکانات فعلی روستا :  خانه بهداشت( بهورزان الهه بهراد-رحمان شیردل)-دهیاری(مسئول دهیاری ایرج بهراد)-کتابخانه عمومی( مسئول ایرج بهراد)-مدارس ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان-باسکول 60 تنی-شعبه نفت و گازوئیل خصوصی-مخابرات( مسئول فراهم سرافراز)- دو باب نانوایی(بهدل – نیکدل) -4 کارگاه جوشکاری

کشاورزان روستا کاشت و برداشت محصولات خویش را از وسایل و امکانات کشاورزی خویش استفاده می نمایند ولی در فروش و حمل محصولات با مشکلات جدی مواجه هستند

اسامی ریشسفیدان روستا عبارتند از:حاج مهدیخان بهراد- حاج حسین شیردل- جمال بهراد – عوض و ایماش شاددل- حاج حسین فرزانه- اتاخان فرزانه-ترحیم و حاج نعمت بهدل-بهمن نیرومند- عزیز آقا نیکدل-جعفر قویدل.

خسرو بهراد اولین عضو و رئیس شورای اسلامی روستا بوده (در حال حاضر حل اختلاف خلیفه لو ,عشایر وروستاهای اطراف نیز می باشند) و از بقیه اعضا شورا ترحیم بهدل – میکائیل بهدل – صالح بهراد- حاج حیدر شیردل-  مرحمت بهدل- .....قویدل

افراد باسواد و تحصیل کرده دانشگاهی روستا عبارتند ازفرصت بهراد (رییس پایگاه انتقال خون پارس آباد-روزنامه نگار ،  مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه نوای ارس) فعلا در پارس آباد ساکن هستند-عسگر بهدل(مدیر دبیرستان جعفر آباد)- حمداله بهراد(مدیر دبیرستانهای مشگین شهر)-حبیب اله بهراد(مهندس عمران در تبریز)-یعقوب شاددل( روزنامه نگار در اردبیل) – عباس دلقوی شهردار پارس آباد و ....

روستا در 450 هکتار زمین واقع شده است

-  آمار جمعیتی روستا در ابتدای سال 1390

جمعیت  زن  452 نفر -   مرد  490 نفر –           جمعیت کل 915 نفر

خانوار عشایری  32  - خانوار روستایی 129 – خانوار کل = 161        .
http://www.navaras.blogfa.com

 

 

 

نوشتن دیدگاه

نظراتی که حاوی مطالب خلاف نظام ، شئونات اجتماعی ، توهین یا افترا به کسی می باشند، منتشر نخواهند شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
برای تماس با شما لطفا ایمیل خود را بدرستی وارد کنین تا با شما اگر لازم باشد در تماس باشیم .


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

محمد
+1 # ساریخان بگلومحمد 1397-06-13 18:49
سلام . انتصاب اسم کؤپکلو به پر از سگ بودن آن منطقه و کردهایی که صاحب آن سگها بوده اند کذب محض بوده و در حقیقت بسیار مضحک است.

این اسم کپی نام کوپت داغ (کؤپ ات داغ - بول زیروه لی داغ سلسله سی) واقع در ترکمنستان می باشد. با وجود طوایف مستقر در منطقه ، این مناطق همواره محل تردد و اسکان موج طوایف اوغوز از جنوب مغولستان فعلی (تکله لو) و نیز منطقۀ خوارزم ، خیوه و زرافشان ازبکستان فعلی بوده است . این طوایف نام زادگاهشان و کوهها ی زادگاهشان را در محل جدید نیز به کوهها و رودخانه ها گزاشته اند . از آن جمله خیوو گرفته شده از خیوه - کؤپک داغ - از کؤپت داغ گرفته شده است . تغییرات مختصر ، نتیجۀ آلتره شدن در طول تاریخ می باشد. همانند این مثلا هوشنگ میدانی تبدیل به اششک میدانی شده است /
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
استیل البرز
+2 # فرزاد شاددل خلیفه لو از رسیدن به سطح حرفه ای فوتبال لفت داد با کمپانی استیل البرز قرارداد بستاستیل البرز 1395-06-03 09:35
فرزاد شاددل خلیفه لو: به نام خدا و انسانیت ، راه پیچیده رسیدن به سطح اول فوتبال رو به کار کردن در یک شرکت ترجیح دادم ،مثل اینکه در سن 23سالگی استارت زدن در یک شرکت بزرگ بدک نیست .در حال حاضر در واحد توسعه بازار استیل البرز ‌مشغولم ،شش سال دنبال فوتبال بودم و مهمترین عامل نرسیدنم به سطح اول بند پ پ بود که خیلیا بهتر از من بودن که متاسفانه خانه نشین هستن کار هم ندارن. توکل الله
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
...
+1 # ... مجموعه نظرات گذشته ...... 1395-03-16 13:00
ناشناس |2016-02-28 00:07:06
سلام وتشکر .چرا از تحصیلکرده ایمانخانلو یا اونایی که اصلا اهل خلیفه لو نیسن ویا خیلی های دیگر که مهاجر هسن نه خلفه لو یاد شده اما از افراد موفق واز خیلی ها که اونا بچه بودن اما اینا بازنشسته شدن یاد نشده .لطفا بجای پاک کردن اعتدال رو رعایت کنید.باتشکر
...................................................................................................
نازنین خلیفه لو |2015-10-27 14:53:38
سلام.من هم خلیفه لو هستم اما نمیدونستم روستایی به این اسم وجود داره اطلاعاتی که دادین واقعا عالی بود.من فکر میکردم . طایفه خلیفه لو ها مربوط به دشت مغان است . آقای بهراد اگه میشه اسامی بیشتری از قدیمی های این طایفه ذکر کنید.ممنون
...................................................................................................
فامیل |2015-04-05 07:09:45
با سلام خدمت دکتر بهراد و با تشکر از زحمات بی دریغتان که مایه سربلندی روستا میباشید . بعد از تشکر فراوان انتقادی هم در مورد از قلم انداختن ریش سفیدان روستا دارم . لطفا در انتقال اطلاعات صادقانه و دور از احساسات عمل نمایید . با تشکر ا زحمات بی دریغ شما بزرگوار
...................................................................................................
فرزاد - رسیدن به سطح حرفه ای فوتبال |2015-02-10 06:00:04
سلام
بنده وظیفه دارم سخت تلاش کنم تا روستام و با یه فوتبالیست بشناسونم .پناه بر خدا ، امیداوارم به این امر مهم برسم توکل به خدا
فرزاد شاددل خلیفه لو
...................................................................................................
شهباز نیکدل خلیفه لو |2015-03-01 16:34:24
انشالا آقا فرزاد
...................................................................................................
سعید برقی - عمومی |2014-09-06 22:30:10
با عرض سلام و ادب لطف بفرمایید از عملکردهای شوراهای اسلامی دهمون مخصوصأ از آقایان خسرو بهراد و صالح بهراد به علت تغییر بافتهای فرسوده به نوسازی و سایر تلاش های چشمگیر ایشان مطالبی درج نمایید علی الخصوص آقای صالح بهراد که حقیقتاً تلاش مضاعفی در جهت بازسازی و آبادانی خلیفه لو ایفا نموده است. امید است فعالیت ایشان توسط مدیرت سایت و دیگر اهل قلم برای آگاهی مردم درج شود. باتشکر از آقای دکتر
...................................................................................................
یزدانی - انتقاد |2014-08-17 20:40:58
من مطالب سایتتان را خواندم و از آنجاییکه می¬دانم و شناخت دارم در طایفه خلیفه¬لو یک شخصیت نظامی وجود دارد من چندین سال همکارشان بودم هنوز هم ارتباط تلفنی دارم یعنی جناب سرهنگ سعید برقی که همیشه تعصب میهنی و وطنی داشت. بنده برحسب وظیفه چند مطلب در مورد ایشان به سایت شما هدیه می¬کنم تا بهتر ایشان را بشناسید. که جناب برقی در سطح ملی مطرح است و متعلق به کل کشور ایران است ولی متأسفانه در سایت زادگاه خود یادی نشده دوره¬هایی که طی نموده: 1-خدمت در یگان حفظ¬صلح سازمان ملل متحد U.N زیرنظر وزارت امورخارجه به مدت 10 سال2-دوره تکاوری 3-دوره چتربازی 4-دوره رزم در کوهستان 5-دوره توپخانه و موشک¬ها 6-دوره تربیت مربی سلاحهای تیر منحنی 7-دوره خودامدادی8- دوره مقدماتی رسته¬ای 9-دوره عالی رسته¬ای 10-دوره دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش 11-دوره استادی 12-دوره تربیت مربی و داوری تیراندازی ورزشی زیرنظر فدراسیون تیراندازی کشور. ایشان نزدیک به 20 سال در پست¬های مختلف فرماندهی نموده است و فرمانده نمونه سال 90بود و فرمانده بسیار مقتدر و متعصب و خلاق بود.در سال 72 لیسانس در رشته مدیریت دولتی و در سال 91 فوق لیسانس در رشته مدیریت دفاعی(استراتژیک) دریافت نموده است ودر زبان انگلیسی وارد است.ایشان (هنرمند)مدرک عالی خطاطی دارد ودر نوازندگی ساز محلی تبحر دارد. یکی از افسران ارشد ارتش(سرهنگ¬تمام) هم اکنون به عنوان استاد در مرکز آموزش زبان¬های خارجی دانشگاه امام علی(ع) مشغول انجام وظیفه می¬باشد.(یزدانی از آذربایجان) با تشکر از دکتر فرصت بهراد
...................................................................................................
آشنا - تشکر |2014-08-17 17:24:13
هم کتتی، آقای عباس دلقوی شخص محترمی هست هرکه باشد بالاخره از روستای ما رفته باید خوش¬بین باشیم و زیاد گیر ندهیم.
...................................................................................................
فامیل - تشکر |2014-08-17 17:12:44
سالام اولسون اولکه میزه ایلمیزه، و تشکر فراوان از دکتر بهراد
...................................................................................................
همکار ا .ا - خانه بهداشت خلیفه لو |2014-06-29 02:18:03
سلام-جا داره از دوست وهمکارم رحمان شیردل که روزانه 20 مار سمی را در خانه بهداشت گرفته وازبین میبره که صدمه به گروه هدف ومراجعین نزنه تشکر قدردانی میکنم واز ریس شبکه بهداشت ودرمان بیله سوار میخواهم نمونه بهورز معرفی کند ویا حداقل در کارانه مدنظر آن مقام محترم باشد
...................................................................................................
صاحب کمال بهراد - تقدیر |2014-06-26 22:38:26
سلام پسرعموی عزیزم جناب مهندس بهراد،ازتوجه حضرتعالی به تاریخچه طایفه بزرگ خلیفه لو کمال تقدیروتشکرراداشته وبرای آن جناب آرزوی شادی وسلامتی وشادکامی راازدرگاه ایزدمنان دارم
...................................................................................................
ناشناس - واقعن عالی بود. |2014-06-10 15:09:34
عالیه
...................................................................................................
شاددل خلیفه لو فراهم |2014-05-17 18:26:43
ممنون اولدوغ قارداش ]
...................................................................................................
ناشناس |2014-05-10 14:30:51
ببخشيد اسمم رو ننوشتم شاپور شيردل هستم ازقم
...................................................................................................
ناشناس |2014-05-10 14:29:00
سلام هم دهاتي ها دلم براتون تنگ شده ها نايب زيارتونهستم درقم حرم حضرت معصومه و جمكران ازاينجا به همه عزيزان سلام دارم مخوصا به استاد گرامي افتخارخليفه لو جناب آقاي تمام سرهنگ سعيد برقي و مهندس حبيب اله بهراد هم روستاييها هيچ وقت فراموشتون نمي كنم جناب آقاي بهراد واقعا دستتون درد نكند كه سايت به راه انداختي وراه را نزديكتر كرديدبراي گفتگو با هم
روستاييها يه عالمه تشكر مي كنم
...................................................................................................
ناشناس |2014-05-10 14:11:53
سلام آقاي بهرادنجورسان سن هارا بورا هارا ياخچيسان مطاليبلروي اوخوديم چوخ جالب دي ...شاپور شيردل ازقم
...................................................................................................
یاور فخمی |2014-04-26 14:01:12
با تشکر از آقای مهندس بهراد
ارادتمند یاور فخمی
...................................................................................................
زهرا امیری فر |2014-04-12 14:55:40
سلام علیکم
جناب آقای بهراد بنده مطالب شما را خوانده ام وبسیا زیبا بود لطفا از زیبایی کتابخانه خلیفه لو نیزدرنوشته های خود یاد کنید واز خیرین جهت کمک رسانی به کتابخانه در هر زمینه اعم از خرید قفسه .اهدا کتب .موکت زنی سالنهای مطاله و...امداد طلبید
زهرا امیری فر مسئول کتابخانه خلیفه لوی غیور
...................................................................................................
زهرا امیری فر - کتابخانه خلیفه لو |2014-04-12 14:49:40
...................................................................................................
عادل - جوابیه د.شاهی وباران |2014-04-10 01:46:42
قابل توجه د.شاهی:بنده ازلحن باران ناراحت بودم نسبت به نحوه ارائه مطلبی که داشتن وگرنه آقای دلقوی ازخانواده ای محجوب وازاقوام نزدیک بنده بوده برای ماقابل احترام وعزیزمی باشدلطفابیاییم برای شهرمان زیباییهاودربین همشهریانمان بافرهنگ بودن وحرمت به همدیگرراترویج دهیم نه اهانت وتمسخرهمدیگر مطالب بنده باسندیت کامل ارائه شده است.
...................................................................................................
د.شاهی - جواب عادل |2014-04-18 06:52:31
عادل جان من خودم از طایفه خلیفه لو هستم من میشناسم ومیگم40سال سن دارم وبا عباس دلقوی تو روستای خلیفه لو هم بازی بودم حتی زمانی هم که پدر ایشان به روستای ایران اباد سکونت کردن شما لحن بدی گفتین که بخاطر وضع مالی اون زمون وضع مالی همه ملت ایران بخاطر جنگ وعوض شدن نظام تو شرایط خوبی نبود لطفا دقیق بررسی کن وحرف بزن الانم بنده کارمند بانک هستم وچندی پیشم مدارک اقای دلقوی رو که برای باز کردن حساب اماده بودن دیدم وپسوند خلیفه لوی ایشان رو هم با چشمای خودم دیدم لطفابررسی کنین اقای دلقوی یکی از افتخارات شهر ماهست مانباید اینجور افرادی رو بعداز از دست دادنشون افسوس بخوریم دنیا دوروزه تمام
...................................................................................................
د.شاهی |2014-02-22 16:13:21
سلام - لطفا اینقد بحث نکنین من از چن نفر پرسیدم اقای دلقوی اهل خلیفه لو هس حتی شناسنامه ایشان پسوند خلیفه لو وزادگاهشم خلیفه لو هس بیش از حد دروغ نگین چون خودم بررسی دقیق کردم.اقای بهراد لطفا مدارم شناسنامه اقای دلقوی رو بررسی کنین که اقای عادل و خانم فتحی پور قانع بشن
...................................................................................................
باران |2014-02-22 07:20:55
هرکسی کز دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش
...................................................................................................
باران |2014-02-22 07:18:41
جواب عادل:به نظر من هیچ انسان پستی طایفه واصلیت خودرا کتمان نمیکند من فکر نمیکنم اقای دلقوی نیز مستثنی از این بحث باشد یادتان باشد: هرکسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش
...................................................................................................
باران |2014-02-22 07:11:34
باسلام اقای عادل از این که اطلاعاتتان کامل بود از شما کمال تشکر را دارم ولی اول متن مورد بحث رو دقیق بخوانید بعد نظر ودیدگاه بنویسید موضوع اصلی بحث ما با خانم فتحی پور زادگاه ومحل تولد اقای عباس دلقوی بود نه طایفه ایشان.در هرصورت اقای عباس دلقوی افتخارافرین هم محل تولدش(خلیفه لو)وهم طایفه ش حاجی خواجه لو وهم روستایش ایران اباد وهم شهرش پارس اباد وهم کشورش ایران بوده وخواهد بود.با این که بسیاری از دشمنان ایشان سعی در منفی نشان دادن شخصیت ایشان بوده اند ولی با عنایت الهی مثل همیشه سربلنداز این مرحله نیز گذشتن وروسیاهی برای بدخواهان ایشان ماند با تشکر باران
...................................................................................................
فردین کریم اوغلی |2014-02-10 00:05:53
خلیفه لو مایه ی افتخار ماست بیایید باهم بسازیم
...................................................................................................
عادل - ادامه مطلب قبلی ... شفاف سازی |2014-02-03 01:45:32
ادامه مطلب قبلی ... و درآنجاسکنی گزیدندوبه لطف خذاوندبه زندگی سلامتشان ادامه دادند.ودرآنجازمینهایی نیزبه آنهاواگذار
پس آقای دلقوی عزیزنسیتی نزدیک بابزرگان طایفه خلیفه لوداردوحتی می تواندزادگاهش نیزروستای خلیفه لوباشدولی اهل طایفه وروستای خلیفه لو هرگزنمی تواند.نسبت داشتن باافرادی ازطایفه ای نشانه اصلیت درآن طایفه نمی تواندباشد تمامی مطالب دارای مستنداتی زنده وبرگرفته ازسخنان آقای م .شیردل وتنی چندازریش سفیدان طایفه خلیفه لومی باشد موفق ومویدوپیروزباشید
...................................................................................................
عادل - شفاف سازی |2014-02-02 22:11:22
باسلام خدمت باران :مدتی ازرویت مغانشهرمان غافل بودم امروزمطلبی رادیده و برخودتکلیف دانستم که حرمتهارانگه داشته ولی جوابی دندان شکن به شمابدهم .آفای عباس دلقوی فرزندمرحوم زالی ازطایفه حاج خوجالومی باشد.مرحوم خانم گل دلقوی همسرمرحوم حاج ولی خان شیردل وخواهرمرحوم زالی دلقوی بوده است ومرحوم دلقوی چندسالی بدلیل نسبتی که بامرحوم حاج ولی خان شیردل (ازبزرگان روستای خلیفه لو)داشتندتوسط وی درروستای خلیفه لوسکنی داده شده اندولی دراوایل انقلاب به روستای ایران آبادمهاجرت نموده ... ادامه در پیام بعدی
...................................................................................................
عرفان شاهدوست |2014-01-20 16:18:03
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب دکتر فرصت بهراد . خواهشمند هستیم به خاطر اینکه نام و یاد روستایمان و طایفه خویشمان را فراوش نکرده اید و برای شما و خانواده ی عزیزتان آرزوی سلامتی را دارم .
...................................................................................................
حمید لطافتی |2014-01-17 23:26:21
سلام دوست عزیز خواستم یه سر هم به وبلاگ روستای ما بزنید .روستای ما از دو ایل بغدادی و خلیفه لو تشکیل شده.
...................................................................................................
مهندس باوفا |2013-12-09 15:32:52
ممنون بخاطر مطالب جالبتون واقعا برام جالب بود
...................................................................................................
شهباز نیکدل |2013-12-14 23:44:16
سالام ای موغانن ایگید اوغلو
...................................................................................................
مهندس محمدعلی بهدل - تشکر از مهندس بهراد |2013-12-06 01:01:50
سلام مهندس چوخ گوزل و ماراغلی سوزلر یازبسان بقول مهندس نیکدل گرک قیزل سوینان یازلا یاشا مهندس محمد علی بهدل از خلیفه لوکندی یاشاسن کندیمز
...................................................................................................
بيوك دلقوي - تشكر |2013-10-19 15:20:37
باسلام، با اينكه بنده اهل خليفه لو نيستم، ولي بخاطر معرفي اين منطقه (روستاي خليفه لو) كمال تشكر را دارم.
...................................................................................................
عباس رزم اذر جلودار لو |2013-10-14 21:45:07
سلام جناب مهندس بهراد مطالب خوبی در سایت تان گرداوری نمود ید لطفا در خصوص سایر طوایف از جمله طایفه جلودار لو هم بیشتر تحقیق نمایید از زحمات شما کمال تشکر را داریم
...................................................................................................
میلاد |2013-09-17 16:31:57
یاشا مغان
...................................................................................................
باران - اعتراض |2013-08-02 06:41:49
با سلام خانم فتحی پور آیا شما هنگام تولد آقای عباس دلقوی پیش مادرش بودید . من مستنداتی دارم که ایشان متولد روستای خلیفه لو هستند. پس هیچگاه بدون اطلاع و آگاهی قبلی در مورد کسی نظر بیجا ندهید. چون آن موقع شما هستید که مورد تمسخر قرار یگیرید. ویادتان باشد کسی که در سایتش مطالبی میگذارد حتما بر صحت آن ایمان دارد.
...................................................................................................
عشایر بالاسی |2013-06-19 18:54:38
از عموم طایفه غیور خلیفه لو بخاطر انتخاب اصلح اقایان عبدالرضا فرزانه-شهباز نیک دل و صالح بهراد بعنوان شورای روستای خلیفه لو کمال تشکر و قدر قدر دانی مینماییم
یاشاسین
...................................................................................................
میلاد شهریار - تشکر |2013-06-16 20:47:13
تشکر از موضوعات مفیدی که موجب شناخت مردم ونیز دانشجویان ازطایفه ی بزرگ مغانلو شده.بازم ممنون مهندس
...................................................................................................
مهرداد - تقدیر |2013-05-05 12:31:51
سلام آقای بهرادعزیزازاینکه جهت شناساندن شناسنامه زادگاهمان وقت گذاشته ومطالبی جمع آوری کرده ایدتقدیروتشکرنموده و سلامتی وتوفیق شماراآرزومندم.
...................................................................................................
افشار شاهدوست |2013-03-25 18:32:33
با سلام و عرض ادب به جناب آقاي مهندس بهراد ، اول تشكر مي كنم از اينكه به زادگاهمان اهميت مي دهيد ، دوم اينكه ارتفاع روستا از سطح دريا 27 متر نيست 327 متر است .
...................................................................................................
فرصت بهراد - درخواست |2013-03-18 21:55:35
ممنون از راهنمایی پرارش تان ،در صورت ممکن عکس و مطلب اضافی برای سایت خودتان( NAVARAS.IR ) ارسال و یا
()ا یمیل فرمایید
...................................................................................................
محوب حضرتی - خلیفه لو |2013-03-11 12:43:41
اسم روستای ما درشهرستان هشترود ایده لوی خلیفه لو است(ازتوابع بخش نظر کهریز)
...................................................................................................
شهباز نیکدل خلیفه لو |2013-03-07 16:38:05
با عرض پوزش از آقای بهراد طایفه خلیفه لو از چهار تیره به نامهای :
1-شهبازخان
2-ایمانخان
3-زمان خان
4-طاهرلو که این نسل خاندان روحانی بوده و در نوشته های کتاب تاریخ دشت مغان نسل جعفری از این نسل می باشد که بخاطر مورد غارت گرفتن از طرف طوایف دیگر به ناچار به روستای سامانلو کوچ کردند
...................................................................................................
شهباز نیکدل خلیفه لو |2013-03-07 16:08:10
سلام آقای بهراد
سنون بو ایشون گرک قزل سوینان یازلا من بو یازلارو اوخودوم و چوخ فخر ائلدیم کی بیزیم بو گوزل طایفامزدان بئله بیر ائگید اوغول بویا باشا چاتب یاشاسن طایفه خلیفه لو. شهباز نیکدل حاج شهبازخان نسلینن.
...................................................................................................
مهدی فرزانه - نقل قول از: مزید اطلاع |2013-01-18 13:52:11
مهدی فرزانه نوشت:
ضمن تشکراز آقای بهراد روسای قدیم طایفه به ترتیب شممد خان پدرظاهر خان پدرحاج شهباز خان پدر موسی خان پدر حاج جواد خان فرزانه وسواد خان فرزانه بوده اند،که مرحوم موسی خان که فردی شجاع وبا لیاقت بودبه دلیل درگیری طایفه با طوایف همجوار بعد از پدرش مرحوم حاج شهباز خان و نه به انتخاب ملا محسن بلکه به اصرار کل طایفه واصرار عمویش مرحوم حاج عیسی بسیاری از اراضی خودرا در مکان های دیگر ترک کرده و ریاست طایفه را برای کمک به طایفه عهده دار شده.
...................................................................................................
مهدی فرزانه - نقل قول از: مزید اطلاع2 |2013-01-15 19:43:18
مهدی فرزانه نوشت:
بعد از ریاست مرحوم موسی خان وی که به دکمک ثروت و نسبت های سببی و نصبی که با طوایفی مانند طایفه عیسالو و مغانلو و ... واتحاد با آنان به سر کوب طوایف متعرض به طایفه خلیفه لوپرداخته است.بعد از وی فرزندش مرحوم حاج جواد خان ،خان طایفه شده است او نیز با استفاده از نفوذ و قرابتش با طوایفی چون عیسی لو و طالش میائیل لو وقوجابیگلو بر قدرت طایفه افزوده
است.وی که فردی با تقوا بوده بعد از انجام مناسک حج در همان جا دار فانی را وداع گفته ودر مکه دفن شده است.
...................................................................................................
مهدی فرزانه - مزید اطلاع3 |2013-01-18 13:54:36
از مرحوم حاج جواد خان دو فرزند پسر برجای مانده که فرزند بزرگتر مرحوم حاج بیوک خان فرزانه بوده که مانند پدرش فردی با ایمان و خیر بوده است و به اتفاق برادر کوچکتر حاج حسین فرزانه(از ریش سفیدان که اکنون در قید حیات است) به مانند پدرش در ساخت مسجد ومدرسه و امور خیریه دیگر اهتمام والایی داشته است.از مرحوم حاج بیوک سه فرزند پسر بر جای مانده که فرزند
ارشدش حاج عبدالله فرزانه از ریش سفیدان طایفه می باشد.
...................................................................................................
فرصت بهراد |2013-01-08 13:29:34
سلام و عرض ادب به حضور خواهر عزیزمان که ما را راهنمایی فرمودند زادگاه هر دو بزرگواری که ذکر نمودید روستای خلیفه لو می باشد -برای تکمیل اطلاعات این طایفه پیشنهادات و نظراتی که به طور مستند برایمان بفرستند نیاز داریم.
...................................................................................................
سحرفتحی پور - نظردرباره مقاله |2012-12-28 23:39:08
سلام آقای بهراد باتشکرازاینکه به زادگاه خوداهمیت داده ودرباره آن اطلاعاتی رابه سایت گذاشته ایدولی عباس دلقوی زادگاهش روستای خلیفه لونیست ودرموردتحصیل کرده هاچراناعادل بوده ایدمطمئن باش سعیدبرقی ها و... مقام وتحصیلاتش بالاترازآنانی بود که به آنها اشاره کرده بودید عدالت درگفتارتان کجارفته
...................................................................................................
بهروز خلیفه لو - مهاجرت از آناتولی |2012-12-16 16:01:16
درود بر شما.دوست عزیز آقای بهراد من از خلیفه لوهای خرقان قزوین میباشم و اجدادمان از دشت مغان به این منطقه کوچ کرده اند..اما در تست ژنتیکی که در گذشته از اهالی این منطقه گرفته شده اصالتی غیر ترک را نشان داده است. اما شما در مقاله تان کوچ از آناتولی را گفته اید. البته در تست ژنتیک دانشگاه آکسفورد از مردم ترکیه نیز به این حقیقت پی برده اند که ژنتیک بیشتراین مردم غیر ترک میباشد و بیشتر کردی ,یونانی ,الانی ,اورارتوی , ایرانی و ترکی میباشد... اکنون این سوال برایم پیش امده که ماهیت ژنتیکی و فرهنگی طایفه خلیفه لو چیست.
...................................................................................................
سید مجید ساداتی |2012-09-26 06:10:57
سلام لطفا در مورد اوبه ها و کوبگ های تیره ها ی خلیفه لو توضیح دهید
...................................................................................................
سید مجید ساداتی |2012-09-26 06:07:23
سلام جناب بهراد واقعا خسته نباشید ما ساکن شهریار و منتسب به طایفه خلیفه لو هستیم لطفا اگر برایتان امکان دارد بیشتر در مورد نام فرزندان تیره ها تا عصر حاضر توضیح دهید.بویژه تیره سادات خانلو
...................................................................................................
ناشناس - نظر |2012-01-10 00:24:44
جناب اسمعلی عزیز به نظر ریشسفیدان هم طایفه هستید از آدرس زیر دیدن فرمایید
www.navaras.blogfa.com
...................................................................................................
رحیم اسمعلی خلیفه لو |2011-12-26 22:55:24
جناب آقای بهرادسلام
مطالب ونوشته های شماغرورآفرین برای بنده حقیرمی باشدلطفا بیشترماراراهنمایی فرماییدکه آیاروستای خلیفه لوی ارشق
(بالاترازرضی)نیزجزء این طایفه میباشدیانه درضمن به رستم بهراد سلام برسانید
...................................................................................................
فرصت بهراد - مقاله طایفه خلیفه لو/مغان |2011-10-25 02:18:11
تشکر از اهمیتی که به موضوع و متن آن قایل شده اید - موفق باشید.
...................................................................................................
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

ما همیشه هستیم ...