روستای گیک - GEYİK KÖYÜگیگلو :

Köy در زبان ترکی استانبولی به معنی روستااست.روستای گیک در استان ارضروم در شرق ترکیه می باشد که گیکلوها از آنجا آمده اند.ولی شهرگیکلی در غرب ترکیه ودر منطقه کارا دنیز ازحوالی دریای سیاه می باشد این شهر در قدیم به نام آلاگاور(Alagâvur )بوده است این شهر از سال1957به بعد گیکلی نام گذاری شد.لطفا روستای گیک در ارضروم با شهر گیکلی در منطقه کارادنیز باهم اشتباه نشوند.geyikدر زبان ترکی به معنی گوزن می باشدو علت نامگذاری این روستا به خاطر این بوده است که در این منطقه گوزن زیاد بوده است ومردمانش گوزن پرورش میدادند. حتی بعد از مهاجرت به ایران نوادگان علی پناه بیگ گله های گوزن زیادی در کنار گاو وگوسفندداشته اند اما به مرور زمان بنا به دلایلی دیگر نتوانسته بودند گوزن نگهدارنددر بین این اشخاص گله های گوزن سلیمان بیگ (ازنوادگان علی پناه بیگ)زبانزد خاص وعام بوده است حتی در این زمان هم از گله های گوزن اوگفته میشود.

حتی بعد از مهاجرت به ایران نوادگان علی پناه بیگ گله های گوزن زیادی در کنار گاو وگوسفندداشته اند اما به مرور زمان بنا به دلایلی دیگر نتوانسته بودند گوزن نگهدارند در بین این اشخاص گله های گوزن سلیمان بیگ (ازنوادگان علی پناه بیگ)زبانزد خاص وعام بوده است حتی در این زمان هم از گله های گوزن اوگفته میشود.

فرستنده مطلب : جناب آقای سهند کریمی گیگلو  و آرمان نعمتی گیگلو

 

 ...........................................................................................

 
 

 

       ساختار جمعیتی طایفه گیکلو

 


ازنظرجمعیتی طایفه گیکلودربین طوایف بیشترین جمعیت راداردچون بیشترین تیره ها رادارد.تیره های گیکلوعبارتندازعلی پناهلو حاج حسن لو آبشلو قیرولو حاج ایمانلو قایتارانلو تومارلو حاج جعفرلو خان حسینلو اقاجعفرلو نظرلو قاراپیتیقلو اروجلو رمضانلو لال گئدلو مصطفی لو ناقیلو جبیلو موسی لو بزاغلو میرزاعلیلو محمدعلیلو فتحعلیلو حاج فرج لو آلیشانلو خلیل لو ججانلو وگون اولی میباشند که گون اولی قبلا خود طایفه بوده است.
 
درطایفه گیکلو همه ی تیره ها ازیک نسل نمیباشند ولی تعدادی از تیره ها باهم از یک نسل میباشندمثل علی پناهلو حاج حسن لوآبشلو وقیرولو این تیره ها همگی از نسل علی پناه بیگ میباشند.ویاتیره های دیگری مثل خلیل لو بزاغلو ججانلو محمدعلیلو فتحعلیلوحاج فرج لو وآلیشانلواینهاهم نیزباهم ازیک نسل میباشند.بعضی ازتیره ها هم نیز درزمانهای مختلف به طایفه گیکلو ملحق شده اندمثلاتیره ی مصطفی لو ازکرمانشاه   آمده وبه گیکلو پیوسته است.وتیره گون اولی نیز قبلا خود طایفه بود بعدها به گیکلو پیوسته است.
 
بعضی ازطایفه های دیگر مثل قوجابیگلو وعیسی بیگلو کلا ازیک نسل میباشنداین دوطایفه ازنسل قوجابیگ میباشند.قوجابیگ پسر یونسورپاشابود.درطایفه گیکلودوخاندان در قدرت بوده است که اولین خاندان ازتیره ی علی پناهلو ودومین(آخرین خاندان)تیره ی حاج فرج لو بوده است.طبق اسنادوگفته های معمرین گیکلوهای اصیل همان اولین خاندان حاکم که ازنسل علی پناه بیگ بودمیباشند.
 
ولی چون اخرین خاندان حاکم از نسل حاج فرج بیگ بود بعضی از افراد به اشتباه گیکلوهای اصیل راحاج فرج لوهارامیدانند.علیرضا محمدرضاوآقارضا سه برادر بوده اند که نسل محمدرضاتیره ی خلیل لو نسل آقارضاتیره ی ججانلو ونسل علیرضا(پدرکربلایی محمدعلی)تیره های محمدعلیلو فتحعلیلو حاج فرج لو و آلیشانلو میباشند.این خاندان از اواسط قرن نوزدهم به بعد به طایفه گیکلو ملحق شده بودند واز این خاندان حاج فرج وبرادرزاده اش آلیشان قدرت راازدست عباس خان سرتیپ(ازنوادگان علی پناه بیگ)خارج کرده بودند.پسران حاج فرج عبارتند ازبالاخان که بدست آلیشان کشته شده بود حاتم بیگ(ریسی) حاج محمود سولدوز ایلدیر کنتو بهرام(رضایی) هاذار احمدخان(حاتمی)وردعلی(شهریار) مطلب(فرجزاده)وسنگرمیباشند.

فرستنده مطلب : جناب آقای فرشید ترابی گیکلو

 

...........................................................................................

 

 

 سيستم حاكميتي شاهسون -قسمتي ازپاياننامه طايفه گيكلو

 


درزمان شاه اسماعیل صفوی عشایرشامل7ایل قزلباش بودکه دردوره شاه عباس صفوی به نام شاهسون تغییریافت که قالب جمعیتی ایران بوده ودربسیاری ازمسائل سیاسی نظامی اقتصادی نقش مهمی داشتند.سیستم حاکمیتی شاهسونهارامیتوان به دو دوره تقسیم کرد:دوره اول قبل از خان خانی میباشد.دوره دوم دوره خان خانی میباشدکه بنیانگذارش محمدعلی شاه قاجاربود.دردوره اول(قبل ازخان خانی)حاکمیت براساس اصل ونسب وخانواده بوده وقدرت به صورت موروثی انتقال می یافت که این خاندان حاکم ازایلهایی شامل افشار اینانلو شاملو ویا ازنوادگان شاهقلی پاشابود.شاهقلی پاشاپسرهایی بانام یونسورپاشاوالله قلی پاشاداشت.

محمدعلی شاه قاجاراین سیستم را ازبین بردوخان خانی راجایگزین ساخت دردوره خان خانی اصل ونسب وخاندان برای رسیدن به ریاست طایفه مهم نبودبلکه هرکس وخانواده ایی که تدبیر قدرت وزوربیشتری داشت به ریاست طایفه نائل میگشت وخاندانهای حاکمه جدیدی در دوره خان خانی شروع به نشونماکردندکه ازمهمترین آنهامیتوان به حاج فرج بیگ عالیشان بیگ وحاتم بیگ درگیکلو،باباش بیگ وعبادالله بیگ درطالش میکاییل لو،جعفربیگ وصمیدبیگ درجعفرلواشاره کرد.

خاندانهایی که قبل ازخان خانی درقدرت بودندبسیاری ازآنهادردوره ی خان خانی قدرت را ازدست دادندودر روستاهاوشهرهاساکن شدندوفقط قوجابیگلوهاوعیسی لوهادرقدرت مانده بودند(عیسی بیگ نوه قوجابیگ بود)وبعضی نیز زندگی کوچ نشینی داشتندمانندعده ايي ازتیره ی علی پناهلوگیکلو،البته دیگر فاقدقدرت شده بودندوتحت ریاست حاج فرج بیگ عالشان بیگ وحاتم بیگ قرارگرفته بودند.بعضی ازاسامی خانهاي ساکن شده درشهرهاوروستاعبارتنداز:شکراللهی در روستای سولاخلوی مشگین-طهماسبی روستای مزرعه جهان-عطایی روستای کلانپا-عطایی روستای ساربانلار-محمدی روستای ساوجبلاغ-عطاخانی روستای احمدبیگلو-پناهی گیکلو(ازتیره ی علی پناهلوی گیکلو)درمشگین ومغان البته پناهی گیکلو پسرعموهای دیگری بانام دیگری نیزدارندکه ازمعروفترین آنهامیتوان به میرزازاده گیکلواشاره کردالبته میرزازاده ها به زندگی عشایری ادامه داده بودند ند.(البته خانواده های یادشده اسامی دیگری نیزدارندکه معروفترین آنهارانوشتیم.چون پایاننامه درموردگیکلومیباشددرمورداین طایفه توضیح بیشتری دادم)خاندانهای حاکم شده در دوره خان خانی توانسته بودندباتدبیروتفکرقدرت رادرخاندان خود نگهدارند.

عنوانهایی که برای حاکمان طوایف می گفتندقبل ازخان خانی دارای درجه مشخصی بودمثل سلطان(10 باشی)بیگ(100باشی)خان(1000 باشی)سرتیپ ومیرپنج(فرمانده پنج هزارنفر)امیرتومان(سرلشگر).دردوره ی خان خانی به ریس طایفه هردو عنوان بیگ وخان رامیگفتند.دردربارعثمانی به سلاطین عثمانی عنوانهای سلطان وخان مثلا سلطان عبدالحمید خان حضرتلری.به مشاوران و وزرا عنوان پاشا.به فرمانداران مناطق عنوان بیگ .به علت دشمنی صفویها باعثمانیها عناوین سلطان وخان که برای شاهان عثمانی به کاربرده می شد صفویها این عناوین را به عنوانی برای پایین تر از شاه به کارمی بردند.

 

 فرستنده مطلب : جناب آقای فرشید ترابی گیکلو

 

...........................................................................................

 

 

 

               گيكلوجزيئدي اويماق نيستمتاسفانه دربعضی از منابع تاريخي، مثل تاریخ دشت مغان نوشته میر نبی عزیززاده ازطایفه گیکلو جز یئدی(7)اویماق نام برده شده است که درست نیست.درزبان ترکی کلماتی مثل اویماق یااوی(
oymak)وبوی(boy)معادل کلمات خوشه،طایفه وقبیله میباشد.درمنابع تاریخی مرتبط باشاهسونها درموردطایفه گیکلواطلاعاتی ازاین طایفه ازگذشته ی دورش نیست.بیشترین اطلاعاتازگیکلوازاواخرسلسله قاجاریعنی اواخرسلطنت مظفرالدین شاه ودوره محمدعلی شاه(آغازریاست حاج فرج بیگ وبرادرزاده اش عالشان بیگ)است.وقبل ازآنهایعنی سلسله های صفویهوافشاروقاجارهاازفتحعلی شاه تااواخرمظفرالدین شاه هیچ اطلاعات ومطالب مکتوبی وجودندارد.

اینکه گیکلوها جزقزلباش است یا اینکه همراه یونسور پاشاآمده است اطلاعاتی دراین زمینه وجودندارد.طبق اسنادوگفته هاي تمامی معمرین گیکلوكه این حرفهاراتصدیق میکنندکه گیکلوهای اصیل نسل علی پناه بیگ(تیره علی پناهلو) و بیگهای اصیل گیکلونیزعلی پناهلوهابوده اند(اصلی بیلرعلی پناهلیلاردی).علی پناه بیگ وامراه بیگ ازاولین روئسای طایفه گیکلو بوده اند.امراه بیگ دراثراختلاف باطایفه دیگربه ضرب گلوله کشته شده بودومحل کشته شدنش که یک تپه بوده است ازآن موقع به بعدبه داوالان تپه مشهورشد(این اتفاقات درزمانهای خیلی قبل حاج فرج بیگ اتفاق افتاده بود).

شهرت وقدرت طایفه گیکلوبیشتردرزمان ریاست حاج فرج بیگ،عالشان بیگ وعلی الخصوصحاتم بیگ بوده است.هفت ایل فزلباش عبارتنداز:1-شاملو که یئدی اویماق(هفت اجاق )طایفه های بیگدلی-عرب لو-اجیرلو-حاجی خواجه لو-همون لو-حسین حاجی لو-گون اولی(درزمان ریاست حاتم بیگ گوناولی به گیکلو پیوسته بود)شاملوها ازشام(منطقه حلب آمده بودند).2-روملوکه از روم شرقی آمده بودندآتاخانلو-قوجه بیگلو-نوروزعلی بیگلو-رضابیگلو-بنده علی بیگلو-شاه علی بیگلو-مستعلی بیگلو-علی بابالو.3-ذولقدر4-افشار:طوایفی چون ساری خان بیگلو-قوجه بیگلو-آتاخانلودربعضی ازمنابع قاجار ازافشارها دانسته شده اند.افشارها هم از روم شرقی آمده بودند.5تکلو6قاجار7استاجلو.درزمان ریاست حاتم بیگ شش طایفه کوچک شامل طوایف:ملی-سیدلر-حسین حاجیلو-کورعباس لو(کورآبازلو)-تروت-کلاش که جمعا با گیکلوهفت طایفه می شدكه به هفت بلوک مشهور شده بوددندکه زیر نظرطایفه قدرتمند گیکلو قرار گرفته بودند.در توضیح قزلباشهای شاملوکه یئدی اویماق نام دارد دیدید که گیکلو جز یئدی اویماق نبوده است.
 

فرستنده مطلب : جناب آقای فرشید ترابی گیکلو

 

 

 


حاج فرج گیگلو:

 عکس: حاج فرج گیگلو رئیس طایفه ی گیگلو 

از مشاهیر طایفه ی گیگلو در دوره ی قاجاریه بود که بیش از پنجاه سال علاوه بر ریاست و کدخدایی بر طایفه ی خویش در تمام حوادث اجتماعی و سیاسی اذربایجان نیز حضوری موثر و قدرتمند داشت.

 پدرش کربلایی محمد علی بیگ بعد از پایان جنگ های ایران و روس و انعقاد عهد نامه ی ترکمنچای در سال 1243 ق طایفه ی گیگلو را که گفته میشود از طوایف مشهور به یدی اویماق مغان بوده با نظارت حسن خان موغانی سرحد دار دولت ایران در منطقه ی اولتان ساحل ارس اسکان داده بود با ارام شدن اوضاع سیاسی و اجتماعی اذربایجان این طایفه نیز همراه با سایر طوایف به زندگی کوچ نشینی در ییلاقات سبلان و قشلاقات مغان روی اورد.

 مشهور است که در دوره ی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار محمد علی بیگ یکی از حکام دولتی را به قتل رسانیده و به پناه گاخ خای قراباغ فرار کرده بود وی مدتی بعد با امان نامه ی دولت ایران بازگشته و در محکمه ای مجرم شناخته شد اما سوابق نیک و به ویزه رشادت های او در مرزداری جانش را نجات بخشید و از مجازات رهایی یافت.

 کربلایی محمد علی بیگ هشت پسر داشت که از میان انها عبادالله بیگ و حاجی فرج مشهور بوده و جانشین پدر شدند حاجی فرج با بزرگانی چون جواد خان امیر تومان حاج خواجه لو و بهرام خان و نوروز خان قوجه بیگلو و محمدقلی خان و نجفقلی خان الارلو و پاشا خان و باباش بیگ طالش میکائیلو همدوره بود و با این سرکردگان مشهور شاهسون درگیری های سخت طایفه ای داشت علاوه بر این در جنگ ها ی شاهسون ها با مرزداران روسیه دوشادوش انها رشادت و غیرت فوق العاده ای از خود نشان داده بود.

 روزگار حاج فرج در عهد حاکمیت دولت مشروطه و ایام اشوب و نابسامانی در اذربایجان به درگیری ها ی محلی و منطقه ای گذشت و طایفه ی او نیز متحمل لطمات و صدمات جبران ناپذیری شد.

 در خصوص مبارزه با روس ها جنگجویان تحت امر حاجی فرج و برادرزاده اش عالشان خان از ستون اصلی نهضت مقاومت ضد اشغالگری شاهسون ها بودند و در سال 1330 ق در دامنه ی سبلان و منطقه ی ارشق مغان حماسه هایی جاویدان در تاریخ مبارزات عشایر افریدند.

 و خاک ایران از وجود بلشویک ها و کمونیست ها ی متجاوز پاک کردند. وی در سال 1312 ه.ش پس از هشتاد سال در گذشت و حاتم خان جانشین پدر در ریاست و کدخدایی شد.


 

...........................................................................................

 

 

 

 

عالشان خان گیگلو :

 

 از بزرگان خوشنام عشایر مغان و از سرکردگان جنگجوی طایفه ی گیگلوی ایل شاهسون است که حدود چهل سال بر قسمتی از طایفه ریاست و کدخدایی داشته ودر مقایسه با حاج فرج گیگلو شخصی دولتخواه و ازادی خواه شناخته میشده است .

 عالشان پسر حبیب و برادر زاده ی حاجی فرج گیگلو ست. به استناد اطلاعات و گزارش های موجود در اسناد و متون تاریخی و گفتار معمرین محلی در دوره ی سلطنت مظفرالدین شاه قاجار عالشان خان با بروز اختلافات خاندانی از ریاست حاجی فرج بیرون رفت و به صورت مستقل بر قسمتی از طایفه ی خویش کدخدا شد.

 در حوادث عصر مشروطه خواهی در اذربایجان عالشان خان به همراهی عمران خان حاجی خواجه لو به هوا خواهی از دولتمردان و حکام اذربایجان و اردبیل و ازادی خواهان برخاست و در تمام درگیری ها مخالفان و موافقان مشروطیت در کنار حاجی خواجه لو ها در ارسباران و مشکین و اردبیل با مستبدین جنگیدند در سال های 1327 ق که مخبر السلطنه ی هدایت والی اذرباجان نقی خان رشید الملک حکمران اردبیل میرزا هاشم حکمران اهر و وزارت داخله ی ایران و انجمن ایالتی اذرباجان خطاب به حاجی حضرتقلی خان و عمران خان حاجی خواجه لو صادر کرده اند از غیرتمندی  و مراتب وطن پرستی و دولت خواهی و مرزداری کدخدایان طایفه ی گیگلو قدردانی و سپاسگذاری شده است.

 نام عالشان خان در اذهان معمرین منطقه به عنوان انسانی مبارز در راه ملت و نجات دهنده ی مردم باقی مانده است به طوری که مشهور است عالشان خان و برادرش عین الله حتی در برابر حملاتی که قوجه بیگلو ها با استفاده از توپ های غنیمتی از روس ها برای تصرف مشکین شهر در سال 1326 ق انجام میدادند مقاومت ورزیده و شهر و مردم ان را نجات داده بودند پس در گذشت عالشان خان هوار خان جانشین او شد.

 

 

...........................................................................................

 

 

حاتم خان گیگلو :

 

 

 

 

عکس:جلو از چپ به راست:حاتم خان گیگلو رئیس طایفه گیگلو/راننده حاتم خان/ عظیم اقا بیگ پاشایی {پسر فرض الله بیگ پاشایی}/امیر اصلان بیگ عیسی لو رئیس طایفه عیسی لو/ ظهراب/ پشت از چپ به راست:ایاز بیگ{پسر محمود خان گیگلو برادرزاده ی حاتم خان گیگلو}/ راننده ی فرض الله بیگ/ کریم خان قوجه بیگلو/فرض الله بیگ پاشایی رئیس طایفه ی تالش میکائیلو/ راننده ی امیر اصلان بیگ/.

 
حاجی فرج گیگلو 14 پسر داشت که یکی از انها به نام وردعلی در درگیری سواران شاهسون  با نیروهای شیخ عبیدالله در دوره ی ناصر الدین شاه در میدان رزم کشته شده بود از میان سیزده برادر دیگر حاتم خان که مردی کاردان سیاستمدار و دور اندیش محسوب میشد بعد از رحلت پدرش در سال 1312 به ریاست طایفه انتخاب شده بود او توانسته بود با درایت و سیاست اختلافات طایفه ای را که در زمان پدرش به اوج خود رسیده بود حل کرده و گیگلوها را به طایفه ای قدرتمند و موثر در میان ایل شاهسون تبدیل کند.

او همچنین در اواخر دوره ی قاجار در جریان جنگ اردوی دولتی با اسماعیل اقا سمیتقو در جمع سواران تحت امر جواد خان امیر تومان حاجی خواجه لو در جنگ شرکت کرده و رشادت و شجاعت بسیاری از خود نشان داده بود در حالی که سیاست فکری حاتم خان و قدرت جنگی جواد خان با هم باعث ایجاد پیروزی شده بود که سیاست فکری حاتم خان تاثیر و کمک به سزایی در پیروزی در این جنگ داشت که بعد از جنگ و تصرف منطقه ی اسماعیل اقا سمیتقو یک کمربند بزرگ و قدیمی از پوست مو طبیعی حیوان و نیمه چرمی زیبای اسماعیل اقا در انجا مانده بود که حاتم خان کمربند را به طایفه ی خویش اورد .

 

 

...........................................................................................

 
 

موضعگیری حاتم خان گیگلو در غائله ی فرقه ی دموکرات آذربایجان :

 

بعد از تجاوز نیروهای اشغالگر شوروی به ایران در سال 1320 و فعال شدن عناصر گروهای کمونیستی در اذربایجان شدیدترین فشارها بر روسای عشایر شاهسون از سوی عناصر امنیتی سیاسی و نظامی اشغالگران وارد میشد.

 یکی از این افراد متنفذ و محترم حاتم خان گیگلو بود که نمایندگان اعزامی میرجعفر باقر اف رئیس جمهور اذربایجان شوروی با شیوه های مختلف تطمیع و تهدید در صدد جلب همکاری وی با تشکیلات حزب توده و فرقه ی دموکرات اذربایجان بر امدند در مهر ماه 1320 حاتم خان گیگلو به همراه دیگر روسای طوایف شاهسون در جلسه ای که با دعوت محمد ساری جالنیسکی نماینده ی مخصوص میر جعفر باقر اف در اردبیل تشکیل شد و حضور یافت.

 در شهریور 1324 کنسولگری شوروی در اردبیل حاتم خان گیگلو و چند نفر از کدخدایان شاهسون را به اردبیل احضار کرده و انها را به اعلام استقلال اذربایجان و شاهسون ها تحریک کرد اما حاتم خان و بسیاری از بزرگان شاهسون این خواسته ی کنسول شوروی را نپذیرفت منظور اصلی کنسولگری روانه کردن حاتم خان گیگلو و رستم خان عیسی لو و فرض الله بیگ طالش میکائیلو به باکو بود تا بدین وسیله روحیه ی طوایف شاهسون و اهالی را متزلزل و زمینه ی اجرای مقاصد حزب توده را در منطقه فراهم کنند.

 امتناع حاتم خان گیگلو  و فرض الله بیگ پاشایی از رفتن به باکو در نقش بر اب شدن توطئه های عناصر فرقه ی دموکرات میر جعفر باقر اف رئیس جمهور اذربایجان بسیار موثر افتاد.

 ماموران امنیتی شوروی که مقاومت و سازش ناپذیری حاتم خان را مانعی جدی در نفوذ به قلمرو طایفه ی گیگلو و نواحی مشکین و اصلاندوز تلقی میکردند در صدد ایذاء و اذیت فرزندان او از جمله بالا خان و علی خان بر امده و بدین تربیت با زور و تهدید خواستار همکاری انها شدند.

اخرین ملاقات ماموران شوروی با حاتم خان گیگلو یک ماه قبل از 21 اذر 1324 صورت گرفت زمانی که کنسول شوروی در تبریز به همراه ماموران اطلاعاتی شوروی به منزل حاتم خان در مشکین شهر رفت و او را تهدید کرد که او نیز میبایست مانند سایر روسای طوایف به کناری نشسته و در سیاست و امور بخش مشکین شهر دخالت نکند و الا با او و امیر اصلان عیسی لو به طور دیگر رفتار میشود.

 در طول یک سال فعالیت فرقه ی دموکرات اذربایجان خواه با زور و تهدید و خواه با توجه به سیاست محتاط حاتم خان یکی از فرزندان او به نام علی خان رئیسی در مراکز هواداری کرد و حتی در درگیری های پاییز سال 1325 با مخالفان فرقه ی دموکرات جنگید بالا خان فرزند دیگر حاتم خان نیز به عنوان ریاست اداره ی شهربانی فرقه ی دموکرات در مشکین شهر با مخالفان فرقه جنگیده بود.

 محمود خان برادر حاتم خان نیز نماینده ی مجلس ملی اذربایجان از منطقه ی عشایر مشکین شهر بود حاتم خان تا اخر عمر فرقه دموکرات متحد امیر اصلان بیگ عیسی لو باقی ماند و تسلیم انها نشد.

 در سال های بعد از سقوط فرقه ی دموکرات نیز حاتم خان رئیس طایفه بود و مردم او را کد خدایی ایلدار رعیت پرور متدین و وطندوست شناخته و می شناسند.

 

...........................................................................................

 

حاج محمود خان گیگلو (برادر کوچکتر حاتم خان) :

 

از بین برادران حاتم خان گیگلو محمود خان برادر کوچک حاتم خان فردی شایسته تر نسبت به دیگر برادرانش بود که ازلحاظ دارایی و ثروت نسبت به حاتم خان و برادرانش برتر بود.

 محمود خان خود نیز تحت امر حاتم خان گیگلو قرار داشت و تمام مخارج مادی دیگر برادرانش را میداد.

 

........................................................................................... 

 

هوارپناهی گیکلو :

عکس متعلق به هوارپناهی گیکلو فرزند عباس سرتیپ گیکلو میباشد.

فرستنده عکس : جناب آقای میرزازاده گیکلو - مشگین شهر

 

 

...........................................................................................  

 

 

 عكس فوق مربوط به محقق بزرگ ریچارد تاپر ، نانسی تاپر همسر سابق ریچارد و حناب آقای حمید حاتمی گیگلو در ییلاق طایفه ی گیگلو میباشد.

 

...........................................................................................

 

 

عکس فوق : علی خان رئیسی پسر حاتم خان و خانم موگول اندروز محقق المانی همسر پیتر اندروز...........................................................................................

 

 

 

 

عکس جدیدی از ریچاردتاپر و توکل ایمانی گیکلو پسر ارشد حاج عمران ایمانی گیکلو میباشد.این عکس در فروردین1393در لندن گرفته شده است.ریچاردتاپر زمانیکه کتاب تاریخ سیاسی اجتماعی شاهسون را در ایران می نگاشت در آلاچیق حاج عمران ایمانی گیکلو به سر می برد.

ارسالی عکس و مطلب : جناب آقای علی ایمانی گیکلو

 

 

...........................................................................................

 

 

بيگهاي اصيل در گيگلو :


بيگهاي اصيل در گيگلو تيره ي عليپناهلو ميباشند كه اجدادشان از خيلي زمانهاي پيش از تركيه آمده است حتي اين احتمال هم وجود دارد كه ولايت گيگ در تركيه اسم يكي از اجداد عليپناه بيگ باشد اما بيگهاي كه اكنون در گيگلو بيگ شناخته شدند يعني خاندان حاج فرج بيگهاي اصيل نيستند عليرضا و پسرش محمدعلي كه به ترتيب پدر بزرگ و پدر حاج فرج بودند در اواسط قرن نوزدهم از قرهباغ آمده اند.

در واقع خاندان حاج فرج از 150سال كمتر به ايران آمده اند در ان زمان و قبل از آن قدرت طايفه ي گيگلو در دست عليپناهلوها بود از بيگهاي آن زمان ميتوان به امراه بيگ نبي بيگ نهمت بيگ سليمان و نريمان بيگ و عباس سر تيپ بود كه عباس بيگ در دوره ي يكي از شاهان قاجار درجه ي سرتيپي گرفت واز آن به بعد به عباس سرتيپ معروف شد اما زماني كه خاندان حاج فرج وارد ايران شدند قدرت را از دست عليپناهلوها خارج كرده وخود را بيگ ناميدند و كلا در كتابهاي مربوط به شاهسون تاريخ گيگلو را از خودشان شروع كردند.

در ادامه ي مطالب قبلي:زماني كه قوجا بيگلوها مي خواستند مشگين را تصرف كنند همين عليپناهلوها در كنار حاج فرج و عالشان با قوجا بيبيگلوها جنگيده ومشگين را نجات دادند اما در كتابها صحبتي از علي پناهلوها به ميان نياوردند.عليپناهلوها هم اكنون با نامهاي ميرزازاده پناهي نعمتي و اطاعتي هستند.


شجره نامه علیپناه لوها :

شجره نامه نسل علیپناه بیگ}امراه بیگ فرزند علیپناه بیگ است.سه پسر امراه بیگ عبارتند از نبی-آقاجعفر-حاج حسن}پسر نبی:سلیمان}پسران سلیمان:عباس سرتیپ-نهمت-نریمان}نسل عباس سرتیپ و نریمان با نام پناهی ونسل نهمت بانام نعمتی است
}پسران آقاجعفر:میرزاحسین-آقاحسین-آلجعفر}نسل میرزاحسین بانام میرزازاده نسل آلجعفربانام اطاعتی ونسل آقاحسین بانام پناهی است}.نسل حاج حسن الان یک تیره ی مستقل هستند پسران حاج حسن عبارتند از کاظم ومحمدتقی .نسل کاظم بانام کاظمی ونسل محمد تقی بانام تقوی است وبانام حاج حسنلو هستند.

 

فرستنده مطلب : جناب آقای سعيدپناهي گيگلو ( از نسل عباس سرتيپ بزرگ )

 

...........................................................................................

 

 

 

Geyikli’nin kuruluşu tarihinin 1500-1550 yılları olduğu tahmin edilmektedir. Eski adı Alagâvur iken 1957 yılında İçişleri Bakanlığının izniyle adı Geyikli olarak değiştirilmiştir. Kuruluş yeri ise değişmemiştir. Yöreye Alagâvur adının nasıl verildiği bilinme-mektedir. Bu hususta birkaç rivayet vardır.\n\nRivayete göre,yöreye uzun yıllar,ala saçlı (saçla-rının bir kısmı doğuştan beyaz) veya çiçek yada sedef hastalığına tutulmuşta olabilen bir Rum (kalaycılık, demirci ve bakırcılık) ustası gelir.Hayli meşhur olan kalaycı Sonbahardan İlkbahara kadar köyde kalaycılık yapar.Civar köylerdeki insanlar kapkacak kalaylatmak için,Alagâvur’a gidiyorum,İfadesini sıkça kullanırlar .Bu doğuştan ala saçlı Rumdan dolayı köyün adı Alagâvur olarak kalır.\n\nDiğer bir rivayete göre, halk helva kavurmak is-ter.Bu işin erbabları bulunamaz.Helva güzel kavrulamaz. Kavruldu,kavrulmadı diye birbirleriyle ağız kavgasına tutuşurlar.Nihayet ala-mala kavur denir.Alagâvur adına zamanla dönüştüğü kabul edilir. Bu ifadenin zamanla “Ala gâvur” şekline dönüştüğü kabul edilir.

GEYİKLİ\n\nGeyikli Beldesi Trabzon ili, Şalpazarı ilçesine bağlı Sisdağı eteklerinde kurulmuş bir beldedir. Yeşilyurt, Yenimahalle ve Gültepe olmak üzere üç mahalleden oluşmaktadır. İl merkezinden 76 km., İlçe merkezinden 10 km uzaklıktadır. Rakımı 700 metre ile 2182 metre arasındadır. Alanı doğudan batıya 10 km, kuzeyden güneye 10 km olarak 100 km2’lik bir alana sahiptir. 904 hanedir. Resmi nüfusu 2000 nüfus sayımına göre 5134 dür.\n\n\n\nKaradeniz bölgesinde denize yakın dağların en yükseği olan 2182 metre yükseklikteki Sisdağı Geyikli Beldesi sınırları içerisindedir. Sisdağı şenlikleri düzenli olarak her yıl Temmuz ayının dördüncü haftası Cumartesi günü Geyikli Belediyesince organize edilerek yapılmaktadır. Bu yılda 188. ncisi yapılmıştır.\n\n1580 Sayılı Kanunun 7469 sayılı kanunla değişik 1. maddesi uyarınca 27 Eylül 1991 günü Geyikli Belediyesi resmen kurulmuştur.\n\n07 Haziran 1992 günü ilk Belediye Başkanlık seçimi yapılmıştır.\n\nGeyikli Belediyesine ait hizmet binası dört katlı 220 m2 üzerine Geyikli Beldesi Yeşilyurt mahallesinde inşa edilmiş olup, 5 Aralık 1998 yılında hizmete açılmıştır.\n\nGeyikli Belediyesine ait 2 adet iş makinası, 2 adet damperli kamyon, 1 adet Traktör, 2 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu, 2 adet münibüs, 1 adet hasta nakil aracı,1 adet pikap, 1 adet su tankı ve 1 adet taksi araçları bulunmaktadır.\n\nBeldemizde 13 adet cami-i, 1 adet Çok Programlı Lise, 1 adet İlköğretim Okulu, 2 adet Sağlık Ocağı, 1 adet Halk Kütüphanesi, 4 adet kemer tarihi köprü, 6 adet tarihi un değirmeni mevcuttur.\n\nGeyikli Belediyesinde 1 Belediye Başkanı, 9 Meclis üyesi, 5 memur ve 9 işçi görev yapmaktadır.

 

 

 

... جهت دیدن عکسهای بیشتر و زیبا از منطقه سر سبز گیکلی لطفا کلیک کنید ...


http://erzurum.geyik.koyu.com.tr

 

فرستنده مطلب : جناب آقای مظفر ترکمن (ایشان شهردار شهر گیکلی - ترکیه ، که خودشان این مطلب و وبسایتشان را برای شناساندن منطقه ای بنام گیکلی در ترکیه برای مغانشهر فرستاده است)

 

 ...........................................................................................

 


براساس اسناد موجود علیرضا ومحمدعلی که به ترتیب پدربزرگ وپدر حاج فرج بوده اند از اواسط قرن نوزدهم به بعد از قره باغ به ایران آمده اند.در طایفه گیگلو دو خاندان در قدرت بوده است اولین خاندان ،خانواده علی پناه بیگ و دومین خاندان، خانواده حاج فرج بیگ بوده است.
تیره های دیگری از علی پناهلو بانامهای دیگر جدا شده اند که عبارتنداز حاج حسن لو(کاظمی-تقوی)آبشلو(رهنمون-پرورش)قیرولو(جودی-جوادی).علی پناهلوها در زمان حاکمیتشان بسیار ثروتمند و قدرتمند بوده اند.علت از دست دادن قدرت در این خاندان عبارت بود از اختلاف بین خانواده برای رسیدن به ریاست و غرور به ثروت و قدرت.
هم زمان بااین موقعیت علی پناهلو ها ،حاج فرج و برادرزاده اش عالشان که مردانی کاردان و دوراندیش بودند قدرت را از دست علی پناهلوها گرفتندهر چند بین این دو نیز اختلافاتی وجود داشت.انتقال قدرت در طایفه گیگلو در15سال اواخر قاجار روی داده بود.نام پدر علی پناه بیگ الله قلی پاشااست الله قلی پاشا به همراه برادرش یونسورپاشا در زمان شاه عباس صفوی از ترکیه آمده است.

پسران الله قلی پاشا عبارتند از بدرخان بیگ-نظرعلی بیگ-علی پناه بیگ. یونسورپاشا نیز 6پسر داشت.پسران محمد علی عبارتند از حاج فرج -فتحعلی-حبیب-ایباش(متاسفانه آقای آرسام پاشایی یک سری اطلاعات نا درست در مورد حاج فرج لو ها نوشته است) در مطالب قبلی در مورد علی پناه بیگ به اشتباه نوشته شده است که گیگ جد علی پناه بیگ است.


علیپناه نوه الله قلی پاشاو پسر نظرعلی بیگ بودپسران الله قلی پاشا عبارتنداز بدیرخان ونظرعلی بیگ.که نظرعلی کوچکترین پسرش بود.پسران نظرعلی عبارتندازمحمدبیگ بالاجابیگ وعلیپناه بیگ بودند.نظرعلی وبرادرزاده اش کوچک خان شاهسون را میان خودتقسیم کردندوسالهابایکدیگردرگیربودندکه سرانجام آتاخان پسرکوچکخان،نظرعلی رابه اتفاق خانواده ورعایایش ازمشگین ومغان بیرون کرد وتنها خانواده علی پناه بیگ درمشگین ومغان ماند.نویسنده این اطلاعات از اسناد ومدارک موجود معمرین تحقیق شده است.

 

...........................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیره های گیکلو :

ساختارسیاسی اجتماعی ترکان درگذشته براساس واحدهای سازمانی اویماک بوی ایل طایفه تیره و گوبک بود.ازدوره صفویها که اتحادیه ایل شاهسون بوجودآمدواحدهای سازمانی عبارت بودنداز ایل که بزرگترین واحدسازمانی بودودرواحدهای کوچکتر به ترتیب طایفه تیره وگوبک بوده است.تیره های گیکلوعبارتنداز:علی پناه لو(میرزازاده پناهی اطاعتی عباسی رنجبر راضی رحیم زاده محمودزاده) حاج حسن لو(کاظمی تقوی) قیرولو(جوادی جودی معززی ممی زاده شیرینزاده) آبش لو(رهنمون پرورش) محمدعلی لو(ریسی رضایی شهریار حاتمی فرجزاده فرجی امیرپور عالشانی رهنما فیروزی دسینه محمدی نعمتی لطفی عبادی) خلیل لو(خلیلی مهماندار پایدار امیری نجفی درخشان گلدوست) بزاغلو(قوی بازو گلستانی سرمدی مهرآور ) ججان لو(پاکدل جعفری احمدیان شاهی) رمضان لو(فهیمی حضور صفابخش برازنده نامدار جنگجواسلامی) حاجی بایرام لو(سمندری سلحشور اعیادی اسعدی) مدینه لو(خلدی ترابی معمر هلالی) نظرلو (نظری توفیقی خاکپور ابراهیم زاده ) قاراپتیخ لو(لایق اخوان اسمعیلی اکرامی اقراری کمالی محبی نعمتی محمدی نسب) حاجی ایمان لو(ایمانی نصراللهی بالاکشی زاده عیونی آزاد) خان حسین لو(کریمی آذرمی) مصطفی لو(شعبانی) آقاجعفرلو(جعفروند ریسی اجاقی قویدل) حاجی جعفرلو(قهاری ) صفرلو(صفری مهراور مکاییلی ) اورج لو(نظری محرمی کنعانی اوجی اسمعیل پور) -لال گئدلو -جبی لو(خداپناه مرادی) موسی لو -طومارلو(طوماری) قیطارانلو(زردی انصاری محمودی سلطانی صوری) میرزاعلی لو(میرزایی جلیلی پورحاجی فرزین)-ناغی لو-گون اولی(عطایی محمدزاده اعزازی حضرتی مینایی لایق عالیهمت شهری)میباشند.
دلیل اینکه نام خانوادگی بعضی ها نوشته نشدبه خاطر عدم اطلاعات بود.اگرقصوری هم هست عفو فرمایید.

 

طایفه گیکلو و ایل اینانلو، نظام ریاستی ایلات وطوایف :

همزه بیگ اولین ریس ایل اینانلوبودکه نام پدرش اینال بیگ بودبه همین خاطرنام ایلش رااینانلونامیداینانلوازایل بیات که یکی ازایلهای بیست وچهارگانه اغوزاست منشعب شده است.اکثرایلات ازقلمروعثمانی مناطق آناطولی(ترکیه کنونی)وشمال سوریه مهاجرت کرده بودندطوایفی که ازآناطولی آمده بودندبانام روملووطوایفی که ازشمال سوریه آمده بودندبانام شاملوشناخته میشدنددرزمان شاه اسماعیل اول صفوی قزلباشهاایلاتی بانامهای شاملو-استاجلو-بهارلو-تکه لو-افشار-ذولقدر(دولقدر)بودندایل شاملواتحادیه ای متشکل ازایلهای اینانلوبیگدلواجیرلوواحتمالاحاجی خواجه لوبوده اند.براساس گزارش های گوستاوراده آلمانی و مارکف روسی، در دوره ی شاه عباس صفوی،  همزمان بایونسورپاشاایلات اینانلووبیگدلوازقلمروعثمانی واردخاک ایران شدندکه ایل اینانلومتشکل ازشش طایفه گیکلوپیرایواتلو کورعباسلوکلاش یورتچو و دورسون خوجالی بودکه چهارطایفه گیکلوپیرایواتلو کورعباسلو وکلاش درمغان ومشگین سکونت کرده ودوطایفه یورتچو و دورسون خوجالی دراردبیل سکونت کردندنادرشاه افشاردرسال1108ه.ش برخی طوایف منطقه ازجمله شقاقی اینانلووافشارراکه درطی سال1107ه.ش که به تابعیت عثمانیهادرآمده بودند از مغان مشگین واردبیل به خرقان وخمسه تبعیدکرد حتی اینانلوهاوافشارهای خرقان وخمسه عقیده دارندکه اجدادشان درزمان نادرشاه ازمناطق ذکرشده مهاجرت کرده اند.

دراوایل قرن هیجده نادرشاه ایل شاهسون رادارای ساختارسیاسی اجتماعی منسجم ومتمرکزبه نام اتحادیه ایل شاهسون کرد و یکی ازهم ایلیهای خودازنوادگان یونسورپاشاشخصی به نام بدیرخان پاشارابه ریاست این اتحادیه گذاشت وریاست به صورت موروثی دراین خاندان بوددرست است که ایل شاهسون درزمان شاه عباس صفوی بوجودآمدولی این نادرشاه افشاربودکه آن رابه صورت اتحادیه منسجم ومتمرکزدرآوردازاوایل قرن هیجده تااواخرقرن نوزده تمامی طوایف شاهسون دراین اتحادیه قرارداشتنددراواخرقرن نوزده(دوره محمدعلی شاه قاجار)اتحادیه فروپاشیدوطوایف مستقل شدنددرمنابع تاریخی تااواخرقرن نوزده نامی ازشش طایفه گیکلوپیرایواتلو کورعباسلوکلاش یورتچو و دورسون خوجالی نیست ولی اینانلوبه فوردیده میشوددراتحادیه شاهسون طایفه های مذکوربانام اینانلوشناخته میشدندتااینکه دراواخرقرن نوزده اتحادیه شاهسون فروپاشیدوطوایف مستقل شدندبه نام اسامی این طوایف برمیخوریم.

نظام ریاستی دارای سلسله مراتبی بودکه بالاترین آن ایلخان یاایل بیگ یابیگلربیگی بامقام خان بودکه ازطرف شاه انتخاب میشدوبه صورت موروثی درنوادگان یونسورپاشابودخان معادل درجه سرگر(مین باشی)است ریس طایفه دارای مقام بیگ بوده وبه صورت شورایی متشکل ازریش سفیدان افرادمتنفذوثروتمندان طایفه ازاشخاص لایق طایفه بانظارت ایل بیگ انتخاب میشدهرچندکه این مقام نیزبه صورت عرفی نه قانونی موروثی شد باتوجه به شرایط آن زمان دربعضی مواردلابی گری وکودتانیز درانتخاب ریس طایفه دخیل بودمدیریت تیره وگوبک نیزبرعهده ریش سفیدی کاردان ازتیره بود.بیگ معادل درجه سروان(یوزباشی)است.روئسای طوایف تااواخرقرن نوزده تحت امرایل بیگ بودندمقام ایل بیگ که ازطرف شاه انتخاب میشد تازمان فروپاشی اتحادیه به صورت موروثی بودولی ریس طایفه باتوجه به موقعیت وشرایط میتوانست تغییرکند. محمدعلی شاه قاجارهمانطورکه توضیح داده شددراواخرقرن نوزده سیستم ایل بیگی رالغوکردوسیستم خانخانی راجایگزین کرد،خانخانی یعنی اینکه ریاست طوایف دیگرموروثی نبودبلکه باتوجه به شرایط هر کسی که قدرت، ثروت وتدبیربیشتری داشت میتوانست به ریاست طایفه نائل گرددازموارد انتقال ریاست طوایف که در اواخر قرن نوزدهم اتفاق افتاد میتوان به تغییر ریاست درطوایف گیکلو وطالیش میکاییل لو اشاره کردکه ازیک خاندان به خاندان دیگر(ازیک تیره به تیره دیگر)انتقال یافت در طایفه گیکلو ریاست طایفه از خاندان علی پناهلو به خاندان محمدعلیلو انجام یافته بود. بالغوشدن سیستم ایل بیگی اتحادیه ایل شاهسون فروپاشیدوطوایف مستقل شدندوروئسای طوایف(بیگها)دیگرتابع ایل بیگ(خان)نبودندبااین شرایط که ایل بیگها فاقدقدرت شدندبه سکونت درشهرهاروستاهاوکارهای اداری روی آوردندبعضی نیزدربین مردم عادی استحاله شدندولی قوجابیگلوهاوعیسی بیگلوهااقتدارخودراحفظ کرده بودندازایل بیگهای مشگین شکراللهی در سولاخلو طهماسبی درمزرعه جهان پاشایی ومحمدی درساوجبلاغ عطایی درکلانپا عطایی در ساربانلار عطاخانی دراحمدبیگلو وفرضی درخیاواشاره کردایل بیگهای اردبیل نیزدرکارهای دیوانی سرمایه گذاریهای کلان وزندگی درشهرهای بزرگ وکشورهای اروپایی روی آورده بودند.دراواخرقرن نوزده بافروپاشی اتحادیه که ایل بیگها فاقدقدرت شدندمقام خانی لغو گردید.وبرای روئسای طوایف تنهامقام رسمی بیگ بودالبته برای اشخاص معدودی نیز مقام خان اعطا میشدکه درآن صورت دارای مسئولیت نامحدودبود.

به بعضی ازسرکردگان طوایف براساس لیاقت مقامهایی بالاترازخان وبیگ اعطا شده بودکه میتوان به جوادخان امیرتومان وعمران خان امیرتومان ازحاجی خواجه لو،امیرخان امیرتومان قوجه بیگلووعباس خان سرتیپ گیکلواشاره کرد.امیرتومان معادل درجه سرلشگری(فرمانده ده هزارنفر)است.درتاریخ به اصطلاح یئدی اویماک زیادبرمیخوریم که ازاین یئدی اویماک داستانهای مختلفی نقل میشودکه محتمل ترین آن عبارتنداز:بیگدلو هومونلو آیواتلو حاجی خواجه لو گبه لو اینانلو و عرب لو اشاره کرد.

 

فرستنده مطلب : جناب آقای اسماعیل میرزازاده گیکلو

 

 

...........................................................................................

 

 

 

 

 

 

نام گذاری طوایف :

در نام گذاری طوایف دو مورد بیشتر دخیل بوده است. این دو مورد عبارتنداز اسم شخص و اسم شغل :


اسم شخص:

همانطورکه میدانیم اکثرطوایف ازقلمروعثمانی به ایران آمده بودندواسامی بیشترطوایف ازنام اشخاصی مثل اولین ریس(بنیانگذار)طایفه یانیاکان اولین ریس گرفته شده بودطوایف دردوزمان ومکان مختلف شکل گرفته بودندکه عبارتنداز اول)زمان قبل ازمهاجرت درقلمروعثمانی دوم)زمان بعدازمهاجرت درایران. درهردوزمان ومکان اسامی طوایف ازنام اشخاص گرفته شده است.طوایفی که قبل ازمهاحرت درقلمروعثمانی شکل گرفته بودندنام این طوایف برمنطقه روستاوشهری که درآن زندگی میکردندگذاشته شدوهم اکنون نیزدرترکیه به نامهایی ازاین شهرهاوروستاهابرمیخوریم که طوایفی هم نام درایران دارندکه ازآنجابه ایران مهاجرت کرده بودند.ازاین دسته طوایف میتوان به تکه لو(تکه شهری دراستان آتتالیا)ذولقدریادولقدرشهری دراستان ماراش اینانلوشهری دراستان قاضی آنتپ قارامانلو(قارامان استانی درمرکزترکیه)و...اشاره کرد.درایران درمورداین طوایف دیدگاه این است که نام این طوایف ازمحل زندگی اولیه شان درعثمانی گرفته شده است.ولی همانطورکه توضیح داده شدمحل زندگی ازنام طایفه ونام طایفه نیزنام شخصی مثل اولین ریس یانیاکان اولین ریس گرفته شده است.ممکن است طوایف دیگری نیزقبل ازمهاجرت شکل گرفته ولی مکانی به نامشان نباشدمثل قاجار.این دسته ازطوایف بدنه اصلی قزلباشهادرزمان شاه اسماعیل صفوی بوده اند.
طوایفی نیزهستندکه بعدازمهاجرت به ایران درزمان شاه عباس صفوی شکل گرفته ونقش مهمی درتشکیل ایل شاهسون داشتنداکثراین طوایف ازنسل شاهقلی پاشا(پدریونسورپاشاوالله قلی پاشا)،قورت بیگ و...میباشند.ازاین طوایف میتوان به قوجابگلو بندعلی بگلو علی بابالو نوروزعلی بگلو پلاتلو دمیرچی قورتلار(ازنسل قورت بیگ)قوزآتلو(قوزآت پسرقورت بیگ)بالابگلو شاهعلی بگلوو...اشاره کرد.قوجابیگ نوروزعلی علی باباو...هرکدامشان اولین ریس طایفه خویش بوده اند.

اسم شغل:

طوایفی نیزهستندکه اسامیشان ازشغل طایفه گرفته شده بودمثل زرگر جلودارلوساربانلاریاسروانلار(شترداری)ویورتچی(تعیین محل یورت).

 

طایفه گیکلو :

معنی لغوی گیک گوزن وجیران میباشد.متاسفانه مولفان وبعضی سایتهابدون دلیل وسندنوشته اندکه گیکلوها ازگیک عثمانی آمده اند درحالیکه در این زمینه روایت ونظرواحدی وجود ندارد.لازم به توضیح است که درترکیه چه در دوره ی عثمانی وچه در زمان جمهوری ترکیه مکانهای زیادی بانام گیک وجوددارند. روستایی درارضروم، گیکلی شهری درسواحل دریای سیاه، کوهستان گیک درشمال شرق آنتالیاوشایدمکانهای دیگری نیزبااین نام باشند.درزمان تشکیل حکومت عثمانی درخوی ایران فردی به دنیاآمده وبه درجه اولیایی میرسداین شخص کلاباگوزن سرکارداشته وهرجاکه میرفت سوارگوزن میشدبه همین دلیل به گیکلی بابامشهوربودوقبرش درمنطقه اینه گول استان بورسا میباشدکه برسرقبرش شاخهای گوزنی راکه سوارمیشدآویزان است گیکلی بابا یکی از فرماندهان عثمانی بودوهمچنین درزمان اورحان قاضی دومین پادشاه عثمانی نقش مهمی در فتح بورساداشت.
آیاطایفه گیکلوجزقزلباشهای شاه اسماعیل صفوی است یاجزطوایفی هست که همزمان بایونسورپاشادرزمان شاه عباس صفوی آمده اند؟یکی ازعلمی ترین ومستندترین منابع درموردایل شاهسون کتاب ریچاردتاپرمیباشدایشان بااستنادبه گزارشهایی ازگوستاوراده آلمانی ومارکف روسی طایفه گیکلورامنتسب به ایل اینانلومیداندکه همزمان بایونسورپاشاآمده بودند(درکامنت قبلی توضیح داده شد)درقزلباشهانیزاینانلو بیگدلو اجیرلو واحتمالاحاجی خواجه لو تشکیل دهنده اتحادیه شاملو بوده اند.آقای ریچاردتاپروجه تسمیه گیکلوراتوضیح نداده است.اینکه گیک اسم شخصی باشدکه اولین ریس یاجداولین ریس باشددراین موردهیچ معمری ازطایفه تاحالاچیزی نگفته است.شغل طایفه باشددراین زمینه معمرینی ازطایفه وعلی الخصوص تیره علی پناهلوها(بنده متعلق به این خاندان میباشم)روایت میکنندکه درزمانهای خیلی قدیم بزرگانی ازطایفه گله های گوزن نگهداری میکردندولی بعدهابنابه دلایلی این گله ها ازبین رفته اند.درکشورسوئد ومناطق شرقی روسیه کوچروها گله های گوزن نگهداری میکنند.

 

فرستنده مطلب : جناب آقای اسماعیل میرزازاده گیکلو

 

 

نوشتن دیدگاه

نظراتی که حاوی مطالب خلاف نظام ، شئونات اجتماعی ، توهین یا افترا به کسی می باشند، منتشر نخواهند شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
برای تماس با شما لطفا ایمیل خود را بدرستی وارد کنین تا با شما اگر لازم باشد در تماس باشیم .


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

عباسی گیکلو از لکرآب
0 # سلام بر علی پناه بیگ اوغلولاریعباسی گیکلو از لکرآب 1397-07-12 10:10
سلام ودرود بر برعلی پناه بیگ اوغلولاری
پسرعموی عزیزم جناب آقای اسماعیل میرزازاده گیکلو از بیان واقعیتها در مورد طایفه بزرگ گیکلو لذت بردم.الحق والانصاف که خون علی پناه بیگ در رگهای تو جاری است.
سلام گرم ما را به پسرعموهای دیگرمون برسون.
عباسی گیکلو از نوادگان بیگلربیگ عباسی ساکن روستای لکرآباد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
وحیدپناهی گیکلو
0 # تشکروحیدپناهی گیکلو 1397-05-27 11:19
سلام
تقدیر وتشکر از مطالب ارزشمند عموزاده عزیزم جناب اسماعیل میرزازاده گیکلو
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
عادل فروتن گیگلو
0 # طایفه گیگلوعادل فروتن گیگلو 1397-02-22 13:26
با سلام پدر بزرگ من آقای عمران فروتن از طایفه محترم گیگلو بودن با حاحی فرج برای پاسداری از مرزعه ایران و باکو با روسها چندین سال جنگیدن و روسها را شکست دادند و به لطف خدا تز مرزعه مهین اسلامی ماسداری کردند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
یاور  دلجوگیگلو
0 # تیره خلیل لویاور دلجوگیگلو 1396-10-18 22:47
باسلام خدمت دوستان ونویسندگان تاریخجه طایفه محترم وبزرگوار گیگلو وتقدیر وتشکر از زحمات عزیزان خواهشمنداست اطلاعات بیشتری منتشر نمایید.با احترام یاوردلجوگیگلو از اردبیل
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
اُرزو
0 # طایفه کلاشاُرزو 1396-06-02 17:20
منده حتم خان باجی سنین قیزین قیزنن اوغلونون قیزیام از طایفه کلاش خیلی دوس دارم بدونم کلاش از کجاامده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
سعیدپناهی گیکلو
0 # بنیان گذارگیکلوعلی پناهلوهاهستندسعیدپناهی گیکلو 1396-04-15 12:13
جناب آقای مغانلو بنیانگذار طایفه بزرگ گیکلوعلی پناهلوها بوده اند حتی شما اگر با افراد قدیم صحبت کنید میگویندکه گیکلوهای اصیل و بیگهای اصیل علی پناهلوه هستند(اصلی گیکلو و اصلی بیلر علی پناه لی لاردی).
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
محمدی گیکلو
-1 # سوپرگروه گیکلوهای ایرانمحمدی گیکلو 1396-04-15 12:07
باسلام خدمت پسرعموهای عزیز.لطفا یک سوپرگروه باعنوان گیکلوهای سراسر ایران راه اندازی شود تا از این طریق گیکلوها باهم ارتباط برقرار کنند.باتشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
مغانلو
0 # بنیانگذار طایفه گیگلومغانلو 1396-02-16 11:55
درسته رئیس طایفه گیگلو حتم خان است ولی

بنیانگذار طایفه بزرگ گیگلو « کمک بیابانی » است.

ایشان آن زمان که هیچ کس نه سواد داست و نه علم و نه مکتبی. ایشان باسواد و قرآن خوان و شاعر بودند و به قرآن مخصوصی که داشتند مشهور بودند و موسس طایفه گیگلو هست .

پسرانش مرحوم جعفرآقا بیابانی بزرگ خاندان، مرحوم محرم بیابانی ، قدمعلی بیابانی و قدرت بیابانی که الان دو نفر آخر در روستای هزارکندی ساکن هستند.
به نقل از مهندس جعفر فهیمی. که همه ایشان را می شناسید. تاریخ دان، محقق و نابغه قرن دشت مغان که مطالعات ریشه ای در این باره دارند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
ارش عبادی گیگلو
0 # ارش عبادی گیگلوارش عبادی گیگلو 1395-05-12 02:33
وخانواده های نصیری
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
ارش عبادی گیگلو
0 # arashebadi62@yahoo.comارش عبادی گیگلو 1395-05-12 02:31
باسلام وخسته نباشیدمحضرجناب اقای شهریار قابل ذکر است تمامی خانواده های ریسی رضایی حاتمی فرجزاده عبادی ازنوادگان حاج فرج میباشد وچنین تیره های که شمافرمودین توطایفه گیگلو نداریم به طور مثال چن نمونه ازتیره های گیگلو :میرزلو رمضانلو......
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
اباذر میرزازاده
0 # Aاباذر میرزازاده 1395-05-07 18:15
با تشکر از آقای شهریار گیکلو باید یادآوری نماییم که آبشلو (رهنمونها)وقیرولو خانواده های محترم جوادی ها وممی زاده هم از تیره علی پناه لو می باشند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
شهریارگیکلو
0 # شهریارگیکلوساکن قشلاق فتحعلی از تیره محمدعلیلو(ممدآلیلو)شهریارگیکلو 1395-05-02 10:43
تیره محمدعلیلو(ممدالیلو)شامل گوبکهایی با نام فتحعلیلو(بانامهای شهریار-فرجی-امیرپور)حاجی فرج لو(بانامهای ریسی-رضایی-شهریار-فرجزاده-حاتمی)آلیشان لو(بانامهای الیشانی-رهنما)عینیش لو(بانام محمدی)حاجی سراصلان لو(بانام حاتمی) ایباش لو(با نام عبادی)نصیرلو(بانام نصیری)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
شهریار گیکلو
0 # شهریارگیکلوساکن قشلاق فتحعلی از تیره محمدعلیلو(ممدآلیلو)شهریار گیکلو 1395-04-19 12:11
عباس سرتیپ گیکلو از تیره علی پناهلو بوده علی پناهلوها اکثرا با نام پناهی گیکلو بوده البته علی پناهلوها علاوه بر فامیلی پناهی گیکلو،فامیلهای دیگری نیز دارندکه از معروفترین آنها میتوان به میرزازاده گیکلو اشاره کرد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
یاشار مروی
0 # سلامیاشار مروی 1395-04-09 12:15
با عرض سلام خدمت جناب آقای آرش عبادی گیکلو.
آقای آرش عبادی گیکلو لطفا در مورد عباس سرتیپ گیکلو اطلاعات بنویسید.باتشکر از شما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
ارش عبادی گیگلو
0 # ارش عبادیارش عبادی گیگلو 1395-04-02 03:31
ازدوستان نویسنده تاریخ طایفه گیکلو تقاضا دارم اطلاعات واماردقیق ارایه بدن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
ارش عبادی گیگلو
0 # ارش عبادی گیگلوارش عبادی گیگلو 1395-04-02 03:20
به نقل از ارش عبادی گیگلو:
ضمن تقدیر وتشکرازاززحمات تمامی دوستان قابل ذکر میدانم طبق حکم عبدالحمید میرزا(عین الدوله) دامادمظفردین شاه کدخدایی طایفه ها به اسامی ذیل محول شده است 1_عباش بیگ پدر حاج سرخای بیگ عبادی کدخدای طایفه گیگلو2_احمدخان بیگ کدخدای حاجی خواجه لو(ازسال1311تاسال1318هجری)رسما ریس طایفه حاج خواجه لوبود که بعد احمدخان بازم طبق حکم عین الدوله به حضرت قلی خان محول میشود3_مرادعلی بیگ کدخدای مغانلو4_یوزباش بیگ کدخدای سادات مللو5_حاج نوروز علی کدخدای پیرایواتلو
طبق اسناد وعکس ودست خط عبدالحمید میرزا )عین ادوله) داماد مظفرالدین شاه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آرش کاظمی گیکلو
0 # گیکلوآرش کاظمی گیکلو 1395-03-30 11:35
دوستان گیکلو صحیح میباشد نه گیگلو
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
رضاپناهی گیکلو
0 # تشکررضاپناهی گیکلو 1395-03-30 11:33
درود بر طایفه بزرگ گیکلو
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
امین محمودی
0 # جالبامین محمودی 1395-03-30 11:31
خیلی جالبه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
یاشار مروی
0 # بزرگانیاشار مروی 1395-03-30 11:30
درود برشما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
اکبرمهدوی
0 # سلاماکبرمهدوی 1395-03-30 11:28
با تشکر از زحمات شما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
مهدی رحیمی
0 # تشکرمهدی رحیمی 1395-03-30 11:05
از زحمات تمامی عزیزان که در این سایت مطالب جالب وعلمی گذاشتند تشکرمیکنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
...
0 # ... مجموعه نظرات گذشته ...... 1395-03-16 10:16
ياور عاليشاني گيكلو - همه بايد باهم به اين طايفه كمك كنيم |2013-11-03 17:59:20
بنده ياور عاليشاني نوه ي هوارخان هستم.از اينكه تو اين وبلاكراستگو بوديد خيلي ممنونم.
...................................................................................................
سامان فرحمندگيگلو - پاياننامه عالي فرشيدترابي گيگلو |2013-10-20 14:55:34
آقاي فرشيدترابي مطالبي از پاياننامه اش را ازخاطرات پدربزرگم كه89سال داردنوشته است.تمام نوشته هايش درست است من نميدانم كه چراآقاي آرسام پاشايي به مطالب واقعي او ايراد ميگيرد
...................................................................................................
ايلقار فروتن گيگلو - درودبرفرشيدترابي گيگلو |2013-10-20 14:48:59
از اينكه پاياننامه فوق ليسانست را در موردطايفه گيگلوانتخاب كرده بوديد از شماتشكر وقدرداني ميكنم
...................................................................................................
امین عطایی گیکلو - توصیه به آرسام پاشایی |2013-10-15 14:24:16
آقای ارسام پاشای چرا واقعیتها راقبول نمیکنی؟واقعا آقای ترابی مطالبی رانوشته که معمرین طایفه گیکلوان را گفته اند.حتی شما میتوانید از افراد سن بالای فامیلهاتون اینها را بپرسید
...................................................................................................
امین عطایی گیکلو |2013-10-15 14:19:59
آقای فرشیدترابی واقعا شما آدم بزرگواری هستید.بااینکه سالها از طایفه خود دور هستیدودر زنجان ساکن هستیدهنوزطایفه خودرافراموش نکردیدوموضوع پایاننامه فوق لیسانست را درموردطایفه گیکلو نوشتید.مطالب جالبی توی تحقیقات شما بود.
...................................................................................................
ارش عبادی گیگلو |2013-10-13 21:04:57
اززحمات واطلاعات ارزنده دوستان عزیز کمال سپاس وتشکردارم
...................................................................................................
ناشناس |2013-10-08 20:27:23
آرسام جان جهت اطلاع بیشتر باید عرض کنم که مرحوم فرض الله بیگ و پدرانش از طایفه جانیار هستند،که تبار تالشی نداشته واز ترکان قزلباش هستند،واین طایفه(جانیار) بعدها به دلیل قدرت بسیار زیاد عهده دار ریاست طایفه طالش میکاییل لو و عهده دار ریاست طایفه زرگر نیز شده اند.و هم اکنون نیز پسوند جانیار در اکثر فامیل مشاهده می شود.
...................................................................................................
فرشیدترابی گیکلو - آخرین حرفم به آقای آرسام پاشایی |2013-09-09 23:19:21
آقای آرسام پاشایی درستکه تاپر در کتابش اسمی از عباس سرتیپ نبرده است.چون تاپر مباحث کلی در مورد شاهسونهانوشته ودرهمین کتاب تاپرصفخه427قسمت گیکلونوشته که علیرضاوپسرش محمدعلی ازاواسط قرن نوزدهم به بعد به گیکلو پیوسته اندوقبل ازآنهاقدرت دردست خاندان دیگری بود.درکتاب شاهسون مقصوداثنی اعشری خیاوی صفخه77سطر13نوشته که قدرت دردست حاج فرج وعالیشان بودوقبل ازانهادرخانواده عباس سرتیپ بوده است(درزمان قاجار از درجه بیگی به سرتیپی رسیده بود)من از پایاننامه180صفخه ایی مطلب خیلی ناچیزی در اینجانوشتم.اقای پاشایی ازشماتقاضادارم از افرادسن بالای فامیلت در مورد مطالب پایاننامه من بپرسید
...................................................................................................
آرسام پاشایی طالش میکاییلو - توجه کنید ! |2013-09-07 16:57:29
جناب اقای فرشید ترابی گیگلو دانشمند و محقق بزرگ طایفه ی گیگلو اقای فرشید ترابی که ریچارد تاپر ایران و طایفه ی شاهسون هستید از این به بعد در مو رد طایفه ی من و پدران من هیچ چیزی نگو ! تو تازه به دوران رسیده ای همه ی این کارها و اقدامات و تحقیقاتو که تو انجام میدی اقای ترابی دانشمند چندین سال پیش ریچارد تاپر انجام داده و اسمه خاصی از عباس سرتیپ هم نیست ! معلوم نیست رشوه گرفتی این حرفهارو میزنی یا نه داداش از ریچارد تاپر که بزرگتر نیستی همه مردم میدونند کی اصیل هستش از این به بعد در مورد گیگلو حرفی نزن اقای فرشید تاپر محقق ایرانی !
...................................................................................................
ناشناس |2013-08-19 16:32:08
من خدا بخش ايماني هستم مي خواهم در مورد طايفه طالش ميكاييل مطالبي را كه اطل عات داربد بنويسيد ممنون ميشوم
...................................................................................................
موسی عالیشانی |2013-08-16 22:37:49
سلام اولسون شاهسون میلتین درمورد سوال /بزگولاخ/مرحوم هوارخان رییس طایفه شاهسون دربهشت زهرا در تهران دفن گردیده است پسران ان مرحوم همه بازنشست شدندو در زمین پدری خویش به دامپروی وگشاورزی مشغولند نودگانش همه تحصیل کرده به ایران سرسبز خدمت میکنن باتشکر
...................................................................................................
میثم رهنماگیکلواسماعیل اقابیگی |2013-08-13 16:31:32
من اسماعیل اقا بیین نوه سیم سیز عزیزلردن چوخ تشکرالیرم کی گیکلونون بارهسینده یاخشی سوزلریازبسز یاشاسین گیکلونن بوتون یادگارلاری کی بیزلره بیرنعمت دیلرهمچون اسماعیل اقابیگ ورحمته گدن حوار خان احمد اقابیگ وعواد خان وعلی خان کی اولارن اورکه لری بارس اباد منطقه سینده حوارخان کندی دور
...................................................................................................
ناشناس |2013-08-11 17:10:35
سلام من همسر نوه عمران بیگ هستم لطفادرباره ایشان هم مطلب بنویسید ازتیره حاج ایمانلو
...................................................................................................
ا-م - پاسخ به سوال |2015-08-21 14:19:18
حاج ایمانلو یکی ازتیره های طایفه گیگلو هستند وعمران هم بیگ نبوده و یکی از نزدیکان محمود خان و علیخان پسر حتم بیگ بوده است
...................................................................................................
فرشیدترابی گیکلو |2013-08-08 14:51:10
جناب آقای پاشایی لطفا از دیدگاه پژوهشی به قضیه نگاه کنید نه از دیدگاه غرض وتعصب.من حدود9ماه برای پایاننامه ام تحقیقات میدانی وغیر میدانی انجام دادم حتی بهمن ماه گذشته خدمت آقای هوار حاتمی گیکلودامادحاتم بیگ ساکن روستای هاذارکندی بودم ایشان گفت که روستای هاذارکندی قبلا دست نوادگان علی پناه بیگ که الان یک تیره ی مستقل به نام آبشلوهستندبود.وبالاخان پسرحاتم بیگ اسمش را از اسم پسر ارشد حاج فرج گذاشته بودند
...................................................................................................
فرشیدترابی گیکلوساکن زنجان |2013-08-06 16:07:00
(ادامه مطالب قبل )جناب آقای پاشایی شما مطالب خودرا از کتاب میر نبی عزیززاده نوشتیدکه مطالب کتاب ایشان بدون تحقیقات میدانی بوده وایشان وحتی نویسندگانی مثل ریچاردتاپر واثنی اعشری تاریخ قدیمی طایفه گیکلو را از اواخر حکومت قاجار یعنی دقیقا از زمان حاکمیت حاج فرج وآلیشان نوشته اند وقبل ازانها مطالبی ننوشته اند به همین خاطر شما ازاولین خاندان حاکمه گیکلو اطلاعاتی ندارید
...................................................................................................
فرشیدترابی گیکلو ساکن زنجان |2013-08-06 15:56:55
جناب اقای پاشایی من کارشناس ارشد رشته مردم شناسی هستم و موضوع پایان نامه بند در مورد طایفه گیکلو وخاندان حاکمه ی طایفه میباشد وهیچ نسبتی هم با دوخاندان حاکمه یعنی علی پناهلو و حاج فرجلو ندارم اولا بالاخان پسر حاتم خان را میدانم که در تصادف کشته شده بود ثانیاشما اگر کتاب ریچاردتاپر واثنی اعشری را دقیق بخوانید می بینید که بالاخان یکی از پسران حاج فرج بودوبه دست آلیشان کشته شده بودوحتی از افراد سن بالای خودتان که بدون غرض صحبت میکنند بپرسید.ضمنا شما مطالب خود را از کتاب میر نبی عزیززاده نوشتید که کتاب ایشان بدون تحقیقاتمیدانی وبه صورت املا نوشته شده است
...................................................................................................
ارسام پاشایی |2013-08-05 01:20:44
اقای فرشید ترابی گیگلو بالا خان به دست الیشان کشته نشده داداشه من چرا دارین تارخ تحریف میکنین من پاشایی هستم از طرف مادر نتیجه ی حاتم خان و محمود خان گیگلو هستم اقا فرشید بالاخان دایی مادر منه با تصادف رانندگی و مرگ طبیعی مرده چرا از خودت چرند میبافی !!! جناب اقای سهند و ارمان گیگلو که معلوم نیست کی هستین دارین درباره ی طایفه وخانواده و بیگهای اصیل گیگلو که پدران مادری من هستن تمام اطلاعات خودخواهانه به نفع علی پناهلوها و عباس سرتیپ و اینها با افکارات مغرورانه و خودخواهانه ارایه میدین عزیزانه من داداشه من حقیقت تلخه اصلا گیریم پدر بزگان مادری من که حاتم خان گیگلو رییس طایفه گیگلوپسر حاج فرج و حاج محمودخان رضایی گیگلو برادر حاتم خان غیر اصیل هستن و علی پناهلو ها اصیلا مگه اصیل بودن افتخاره ؟ داداشه من اقدامات و لیاقت های فردی شخص که باعث مطرح شدن و زبانزد شدنش در جامعه میشه الان تو مشکین ومغان
به نظرت اسم کدام خان گیگلو مطرحه اقدامات کدام خان برای طایفه و کشور و وطن و مردمش زبانزد هستش از هر 10 نفری که تو خیابونه مشکین شهر عبور میکنند 10 تاشم حاتم خان گیگلو رو میشناسه ولی 1 نفرم علی پناهلو نمیشناسه !
داداش واقعیت تلخ از دروغ و حیله ی شیرین بهتر است ! برو بخون حاتم خان ببین کی بوده بعد چرند بباف یه شاهکار ی یا کار خاص و اقدامات مفید سرنوشت ساز که باعث دگرگونی برای کشور و منطقه وحومه ی خویش از علی پناهلوها نام ببر که در حد اقدامات حاتم خان گیگلو بوده باشه همون الیشان خانی که شما میگید به گفته ی قدیمی ها حاتم خان الیشان خانو سوار اسب کرده یه لگد حسابی هم زده بهش ریاست و به همین سادگی از دستش گرفته همین حاتم خان با رشادت تمام و کامل جلوی فرقه ی کمونیست و
بلشوییکی شوروی ان زمان از همکاری با حزب کمونیست خودداری کرده و به خاطر وطن و زادگاه و طایفه و مردم خویش دست به مقابله با احزب قدرتمند کمونیستی شوروی زده و مقابله کرده که به همراه فرض الله بیگ پاشایی رییس طایفه ی تالش میکاییلو که پدر پدربزرگ بنده میباشد پس از برگشت ازز باکو شوروی ان زمان بین مردم وطنپرست شناخته شدند حاتم خان گیگلو در کنار جوادخان
حاجی خواجه لو سایر روسای طوایف که بودند با رشادت تمام وهمکاری با انان و لشکرکشی با انان باعث شکست اسماعیل اقا سمیتقو شد
و ........
داداشه محترم که داری همش از علی پناهلو ها میگی ببین اصیل بودن شرطه یا اقدامات مفید و شخصی فرد ؟!!!
که در اصل بیگهای اصیل و قدرتمند گیگلو که همچنان زبانزد مردم هستش و همه هم میدانند که چه قدرتی داشتند چه انسانهایی بودند الان هم همه میدوند و خواهند دانست که نسل حاج فرج گیگلو اصیل هستند و پرمحتواترهمراه اقدامات سرنوشت ساز با تمام رشادتها و مردانگیها هستند .
..................................................................................................
ارسام پاشایی - نقل قول از: |2013-08-05 01:23:28
ارسام پاشایی نوشت:
اقای فرشید ترابی گیگلو بالا خان به دست الیشان کشته نشده داداشه من چرا دارین تارخ تحریف میکنین من پاشایی هستم از طرف مادر نتیجه ی حاتم خان و محمود خان گیگلو هستم اقا فرشید بالاخان دایی مادر منه با تصادف رانندگی و مرگ طبیعی مرده چرا از خودت چرند میبافی !!!
جناب اقای سهند و ارمان گیگلو که معلوم نیست کی هستین دارین درباره ی طایفه وخانواده و بیگهای اصیل گیگلو که پدران مادری
من هستن تمام اطلاعات خودخواهانه به نفع علی پناهلوها و عباس سرتیپ و اینها با افکارات مغرورانه و خودخواهانه ارایه میدین
عزیزانه من داداشه من حقیقت تلخه اصلا گیریم پدر بزگان مادری من که حاتم خان گیگلو رییس طایفه گیگلو پسر حاج فرج و حاج محمودخان رضایی گیگلو برادر حاتم خان غیر اصیل هستن و علی پناهلو ها اصیلا مگه اصیل بودن افتخاره ؟ داداشه من اقدامات و لیاقت های فردی شخص که باعث مطرح شدن و زبانزد شدنش در جامعه میشه الان تو مشکین ومغان به نظرت اسم کدام خان گیگلو
مطرحه اقدامات کدام خان برای طایفه و کشور و وطن و مردمش زبانزد هستش از هر 10 نفری که تو خیابونه مشکین شهر عبور میکنند 10 تاشم حاتم خان گیگلو رو میشناسه ولی 1 نفرم علی پناهلو نمیشناسه ! داداش واقعیت تلخ از دروغ و حیله ی شیرین بهتر است ! برو بخون حاتم خان ببین کی بوده بعد چرند بباف یه شاهکار ی یا کار خاص و اقدامات مفید سرنوشت ساز که باعث دگرگونی

برای کشور و منطقه و حومه ی خویش از علی پناهلوها نام ببر که در حد اقدامات حاتم خان گیگلو بوده باشه همون الیشان خانی که شما میگید به گفته ی قدیمی ها حاتم خان الیشان خانو سوار اسب کرده یه لگد حسابی هم زده بهش ریاست وبه همین سادگی از دستش گرفته همین حاتم خان با رشادت تمام و کامل جلوی فرقه ی کمونیست و بلشوییکی شوروی ان زمان از همکاری با حزب کمونیست خودداری کرده و به خاطر وطن و زادگاه و طایفه و مردم خویش دست به مقابله با احزب قدرتمند کمونیستی شوروی زده و مقابله کرده که به همراه فرض الله بیگ پاشایی رییس طایفه ی تالش میکاییلو که پدر پدر بزرگ بنده میباشد پس از برگشت ازز باکو شوروی ان زمان بین مردم وطنپرست شناخته شدند حاتم خان گیگلو در کنار جوادخان حاجی خواجه لو سایر روسای طوایف که بودند با رشادت تمام و همکاری با انان و لشکرکشی با انان باعث شکست اسماعیل اقا سمیتقو شد
و ........
داداشه محترم که داری همش ازعلی پناهلو ها میگی ببین اصیل بودن شرطه یا اقدامات مفید و شخصی فرد ؟!!! که در اصل بیگهای
اصیل و قدرتمند گیگلو که همچنان زبانزد مردم هستش و همه هم میدانند که چه قدرتی داشتند چه انسانهایی بودند الان هم همه میدوند
و خواهند دانست که نسل حاج فرج گیگلو اصیل هستند و پرمحتواتر همراه اقدامات سرنوشت سازبا تمام رشادتها[/color][color=red] و مردانگیها هستند .
..................................................................................................
یاشار شهریار - بالاخان |2014-09-11 21:09:24
ولی درمورد مرگ بالاخان یه حرفایی از اقوام میشنویم که میگن این تصادف ساخته گیه اصلا بعضیا میگن در ماشین باز شده افتاده و از این سنخ مطالب. به نظر من از این ماجرا فاصله بگیرین بهترهاین دیگه جدی بود.
..................................................................................................
farshid turabi geyiklu - geyiklu |2013-07-24 15:26:35
V- BEĞDİLİLERİN ULULARI BOZ-GEYİKLİ DEDE VE HUBYAR SULTAN
Prof.Dr.Faruk Sümer: Kanuni Sultan Süleyman I. (1520-1566) devrinin ilk yıllarında Halep Türkmenleri arasında Beğdili kolunun 40 obadan oluşan ve başlarında beğ ünvanlı şahısların bulunduğu büyük bir Türkmen topluluğu olduğunu
belirtmektedir. Bu kırk obadan 26. ve 27. sıradaki Beğdili obalarının din ve tarikat adamlarından meydana geldiği görülüyor.Bu obalardan birincisi Hoca Ali Şeyh adını taşımakta ve dört Şeyh ailesinden müteşekkil bulunmaktadır. Defterde bu şeyhlerin : “kadimden er OCAĞI olup, bir senede üç
kelâmullah hatmedüp sevabın hazret-i Hüdâvendigâr’a (Kanuni) edâ ettikleri, duaları makbul kimesneler” oldukları kaydedilmiştir. Yine şeyhlerden müteşekil bulunan ikinci oba Boz-Geyiklu adını taşıyor. Bu oba mensuplarının “kadimden vâcib ur-riâye kimesneler” oldukları evlerine “kurban,
çerağ gelür dervişler idikleri” ve “hem mezkur Beğ-Dili cemaatinin uluları oldukları” söyleniyor.(23)
Ahmet Yesevi soyundan bir şeyh olan ve Elbeyli oymağının piri, Boz Geyikli Dede’nin türbesinin Mınıç Kasabasının Kurudere’ye bir saat uzaklıkta olduğunu söyleyen A.Yalman, menkıbesini
de şöyle anlatmaktadır:
“Elibeyli’den çıkan Deli Ahmed’in sanına Boz-Geyikli derlermiş. Boz-Geyikli, bir gün, Urum’a, Hacı Bektaş’a gitmiş, Bektaşi olmuş, keramet göstermiş veli olmuş. Ordayken bir gün elindeki, çövenini (asasını) güneye fırlatmış, çöven şimdi türbesinin
bulunduğu yere düşmüş, çobanlar bu çöveni almak istemişler, ama kimse yerinden kaldıramamış. Mavalı Aşireti kaldırırız demişler, develere bağlamışlar, develerin hepsinin beli kırılmış, sonunda Boz Geyikli kendi gelmiş, çövenini almış, böylece aşirette ulu olmuş. Hacı Bektaş Veli,
yanındaki adamlarına mertebe vermiş. Boz Geyikli buraya geldiği için hernasılsa ona mertebe vermeyi unutmuş. Boz Geyikli asasını Hacı Bektaş’a doğru fırlatmış, asa gelirken Hacı Bektaş; Nurhak Dağı’na “Tut Ya Nurhak!” demiş. Asa Nurhak Dağı’nı yarmış, sonunda Hacı Bektaş mertebe
vermiş ve Boz Geyikli’yi (Bişiri’yi) doğru yola getirmekle görevlendirmiş. Boz Geyikli Deli Ahmet, aslen Tokat’lı olup aşiretinin Rakka’da bulunduğunu bildiği için buraya gelmiştir.” (24)
Bu söylenceyi Kara Hasan Efendi’den dinleyen A.Yalman; aynı zamanda resimler de çizdirmiştir. Bu
resimler oymak damgalarıdır. Sıraç topluluklarının mezar taşlarında da benzer fiğürler vardır.
Anılan söylencenin bir versiyonu da Tokat’ın Almus ilçesi Hubyar Köyü’nde türbesi bulunan Hubyar Sultan için anlatılmaktadır. Hubyar Sultan ve Boz Geyikli’ininde Ahmet Yesevi soylu olduğu
anlatılmakta ve esas adlarda Ahmet olup, Hacı Bektaş’ın halifelerindendirler. Yine her ikisi de Beydili boyundan ve Tokatlı’dırlar. Bu söylence bize şu çağrışımı yapmaktadır: Acaba bu iki kişi gibi gözüken ulu zatlar aynı kişi midir? Hubyar Köyü’nde ve Tokat-Sivas-Yozgat Sıraç
Topluluklarında anlatılan söylencelere göre Hubyar Sultan’ın 11 yıl Alanya ve Akdeniz yöresinde kalmıştır. Biz de bu söylencelerden hareketle bu zatların aynı kişi olabileceğini düşünüyoruz. Türbenin birisi makam (düşek) olabilir. Çünkü belgelerden anladığımıza göre Tokat-Sivas
yöresinde iki tane Hubyar vardır. Biri 13.yüz yılda yaşamıştir, diğer 16. yüz yılda yaşamıştır. Güney’de yaşayan Beydili oymaklarını piri bunlardan bir olabilir. Çünkü, Boz Geyikli’in Tokatlı olduğu anlatılmaktadır ki bizin saptamamız da bir olasılıktır.
1656 yılında Tokat’a gelen
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’de: “Hacı Bektaş-ı Veli’nin hayırlı ve bereketli dualarıyla bu eski tarihi şehir: Alimler konağı fazıllar yurdu ve şairler yatağıdır” Bu şu demektir: Yöre Alevi-Bektaşilerin yoğun olduğu bir yerleşim alanıdır. Evliya Çelebi bölgeyi dolaşır ve Eyalet merkezi
(Yeni-İl) içinde; “Sivas eyâletinin sancakları şunlardır: Amasya, Çorum, Bozok, Divriği, Canik ve Arapgir, Sivas sancağı paşa merkezidir.” Demektedir.
F.Sümer, Yeni-İl’de yaşayan Beğ-Dili oymaklarının III. Murat (1574-1595) devrinde kış gelince Halep bölgesine inerek kışladığın
belirtmektedir.(25) Bu obalar arasınas Sincan, Yellüce, Güneş gibi obalar vardır ki, halen aynı adı taşıyan Sivas’ta köyler vardır. Yellice Köyü’nde Şeyh Şazeli Sultan Ocağı; Güneş Köyü’de de Garip Musa Ocağı vardır. Yine yöredeki onlarca köyde Türkmen Baba ve Dedelerinin türbeleri
vardır. Bugün Beğdili boyu obalarının bir çoğu sünni olduğu görülsede eskiden Alevi olduğu anlaşılmaktadır. Doğanşar’ın bir çok sünni Türkmen köyü kendilerinin önceden Alevi olduklarını söylemektedirler. Gaziantep ve İçel bölgesindeki Türkmen köyleride aynı şekilde süreç içinde
baskılar sonucu sünnileşmişlerdir. Maraş, Gaziantep, Urfa ve Diyarbakır cıvarında ise bazı Beydili Türkmenler aşiretleri; Osmanlı ve yerel Kürt Aşiretlerinin baskılar sonucu hem sünnileşmişler hemde Kürtleşmişlerdir.
..................................................................................................
سهندكريمي گيگلو |2013-07-14 15:16:34
براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد طايفه گيكلو در google با نوشتن كلماتي مثلgeyiklu ocagi و يا geyiklu tayfasi و غيره اطلاعات بيشتري كسب كنيد
..................................................................................................
سهندكريمي گيگلو - مطالبي از سايتهاي تركيه |2013-07-14 15:09:32
Geyiklu (Bu isim aynı zamanda Osmanlı’da bir bölgenin ismi idi. Sarılık Ocağı olarak bilinir. Yaylakları Kaşgamişe, Yağlı, Gaynarce (Kaynarca)’dır. Tireleri, Alipnahlu, Mirzalu, Ciyanlu, Tumarlu, Hacıımanlu, Halillu, Geyteranlu, Kiravlu, Karapıtıhlı, Alibayramlu, Medinelu, Musalu, Oruçlu,
Hacıgereçli, Alişanhanmlu, Ağacaferlu, Hacıcaferlu’dur. Caferlu (Bunların Parsabat şehri civarı, yaylakları Savaran’ın cinli Çayıdır
..................................................................................................
ناشناس |2013-07-13 15:31:05
Geyiklu (Bu isim aynı zamanda Osmanlı'da bir bölgenin ismi idi. Sarılık Ocağı olarak bilinir. ...... Yukarı Yeken bölgesinde 8 Türk tayfası vardır. Bunlar, Cüvünlikli لطفادر مورداین مطلبbalkanlardan uluğ türkistan'a türk halk inançları
ııturkoloji.cu.edu.tr/.../yasar_kalafat_balkanlardan_turkistana_inanclar

..................................................................................................
ناشناس |2013-07-13 15:27:57
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید
[DOC]balkanlardan uluğ türkistan'a türk halk inançları ııturkoloji.cu.edu.tr/.../yasar_kalafat_balkanlard an_turkistana_inanclar%2...‏مشابهBu çalışmamız akademik format ve izlenilmeye çalışılan metod itibariyle daha fazla amaca
uygun olmuştur. Aynı konulu ...... Geyiklu (Bu isim aynı zamanda Osmanlı'da bir bölgenin ismi idi. ...... Yukarı Yeken bölgesinde 8 Türk tayfası vardır.
..................................................................................................
ناشناس |2013-07-04 13:40:56
ضمن تشكر از روابط خودگذشتي سلامتي امانتداري پايبندي به اصول و...... كه زبانزد عام وخاص مردم منطتقه و....مي باشد نوشته شود نه اينكه از دوران بد خان سالاري و كه واقعا دوران استبداد بوده ومردم نفرت قلبي دارندو..
..................................................................................................
شیرافکن ازحسین حاجیلو - شجره نامه |2013-07-01 22:26:55
درموردشجره نامه خاندان حاکمه گیکلوکه تیره های علی پناهلو و حاجی فرج لو بوده اند به گفته یکی از خاندان حاتمی،شجره نامه علی پناهلودر منزل حاج بیوک پناهی گیکلو وشجره نامه حاجی فرج لو در منزل حمیدحاتمی گیکلو میباشد.
..................................................................................................
ناشناس |2013-06-17 17:45:14
سلام ضمن خسته نباشید وتشکراززحمات ستودنی شما.من حدود15سال توتهران زندگی می کنم وبه خودم می بالم که ازطایفه گیگلوتیره مدینلوهستم وبه این افتخارمی کنم .باتشکرفراوان (صفری)
..................................................................................................
ناشناس |2013-06-06 15:24:29
http://erzurum.geyik.koyu.com.tr/spages/koy_hakkinda_sorular.php
..................................................................................................
یارانال رهنیمانین نئوه سی |2013-06-01 19:25:03
سیز اگر جانلی یادداشت ایسته ییرسینیز عونوانی موغانشهری علیرضاباد شهری (ایسلامآباد مغان) هاوارخان کندی و وادی رحمتینده یاتمیش هاوارین اوشاقلاری (رحمتلیک یارانال(کینرال) خان وعاواد خان وعلیخان و احمد بیگ خان رهنما و دیگر گیگلونون یادیگارلاری وار ...آرتیلمالییام تاریخ حقیقتلری دوز یئرینده اوتومور و دونن دوز ییه نلر بوگون دوز قابی سیندیریللار...یاشاسین گیگلونون تاریخین یازان ایگیدلر
..................................................................................................
یارانال رهنیمانین نئوه سی - xabar |2013-06-01 18:58:49
[[salam siz qarda$lara
bo gun ahmad bay xanin qirxidi .havar xanin o$axlari alirzabadda ya$ilar
..................................................................................................
لیلا |2013-05-26 05:44:56
از اینکه از طایفه ی گیگلو هستم به خودم میبالم.ممنون از مطالب قشنگتون.
..................................................................................................
دکتر میرزازاده |2013-05-22 15:08:16
یاشاسن گیگلو باجلار و قارداشلار..........................محبی و پایدار یادتون نره
..................................................................................................
محمدی گیگلو - کمپین حمایت از کاندیداهای گیگلو در مشگین شهر |2013-05-11 11:38:29
مهندس احمد شهریارگیگلو به نفع کریم اکرامی گیگلو از کاندیداتوری شورای شهر مشگین شهر انصراف داد.
..................................................................................................
ناشناس |2013-05-07 12:50:40
حتما" ازدو عزيزان فعال و پر كار كه واقعا متخصص و متعهد در تمام زمينه هستند حمايت خواهد شد وطبق نظر سنجي به عمل امده جز چهار نفر اول مي باشند
..................................................................................................
ناشناس |2013-05-06 12:27:31
طايفه محترم گيگلو
با سلام دو نفر از فرزندان شما به نامان حاج مطلب محبي و حسن پايدار در شوراي شهر پارس اباد كانديد شدند خواهشمند است به نحوي كه مصلحت است اطلاع رساني شود با تشكر
خ-س
..................................................................................................
ناشناس |2013-05-06 12:20:18
سلام ضمن تشكر در مورد اسامي روستاها دقت شود
..................................................................................................
احدپناهی حبشی - یاشاسین گیکلو |2013-05-04 17:05:52
محمدی گیگلو |2013-04-30 12:00:42
ازطایفه بزرگ گیگلودر شورای شهر شهرستان مشگین شهردو نفرکاندیدا بانامهای احمدشهریارگیگلو و کریم اکرامی گیگلو هستند. هم طایفه ایهای عزیز وبزرگوار لطفا ازاین دوعزیز وبزرگوار حمایت کنید.
..................................................................................................

باتشکرازطایفه بزرگ گیگلو
محمدی گیگلو |2013-04-30 11:55:30
ازطایفه بزرگ گیگلودرشهرستان مشگین شهردو نفرکاندیدا بانامهای احمدشهریارگیگلو و کریم اکرامی گیگلو هستند.
..................................................................................................
ناشناس |2013-04-24 12:07:29
متشکر سایت جالبی است
..................................................................................................
محرمزاده - لطفا |2013-04-14 22:13:41
لطفا مطالب ارزشمند آقای سهندکریمی را در قسمت اصلی قرار دهید
..................................................................................................
محسنی خیاوی - آیامی دانستید؟ |2013-04-14 13:16:57
آیا میدانستید ... طایفه گیگلو اصالتاً ترکیه ای بوده و در زمان صفویان به ریاست یونسر پاشا به اراضی مغان کوچ کرده اند .
آیا میدانستید ... گیگلو به معنی پرورش دهندگان جیران و آهو(گوزن)و صاحبان آهو میباشد
..................................................................................................
حاتمی گیگلو - تشکر |2013-04-14 12:44:53
لطفا عنوان ساختار جمعیتی طایفه گیکلورا در قسمت آبی رنگ قرار دهید
..................................................................................................
سهندکریمی گیگلو - ساختارجمعیتی طایفه گیکلو |2013-04-14 12:40:39
علیرضا محمدرضاوآقارضا سه برادر بوده اند.که نسل محمدرضا تیره خلیللو،نسل آقارضاتیره ججانلوو نسل علیرضا(پدرکربللایی محمدعلی)تیره های حاج فرج لو،فتحعلی،عالیشانلومیباشنداین خاندان ازاواسط قرن نوزدهم به بعد وارد طایفه گیکلو شده بودند.از نسل
علیرضا،نوه اش حاج فرج و نتیجه اش عالیشان قدرت را از دست عباس سرتیپ(ازنسل علی پناه بیگ)خارج کرده بودند.پسران حاج
فرج عبارتند:بالاخان که به دست عالیشان کشته شده بود.حاتم بیگ ( ریسی)حاج محمود،سولدوز،کنتو ،ایلدیر،بهرام(رضایی)هذار،احمدخان(حاتمی)خاسای وردعلی(شهریار)مطلب(فرجزاده).
..................................................................................................
باقرزاده - مغانشهر - لطفا در یک امیل بفرستید! |2013-04-24 12:44:52
سلام جناب آقای سهندکریمی گیگلو . ممنون از پیامهاتون . لطفا کل پیام های که پست کرده اید در یک ایمیل برام بفرستید تا من همه را یکجا در صفحه اصلی بنام خودتون منتشر کنم.
باسپا س
باقرزاده - مغانشهر

..................................................................................................
سهندکریمی گیگلو - ساختار جمعیتی طایفه گیکلو |2013-04-14 12:35:16
(ادامه پیام قبلی) طبق اسنادوگفته های معمرین گیکلوهای اصیل نسل عی پناه بیگ هستندولی چون آخرین خاندان حاکم نسل حاج فرج بیگ بودبعضی هابه اشتباه گیکلوهای اصیل راحاج فرجلوهارامی دانند درحالیکه پدران حاج فرج ازاواسط قرن نوزدهم به بعدبه طایفه گیکلوملحق شده اند.
..................................................................................................
سهندکریمی گیگلو - ساختار جمعیتی طایفه گیکلو |2013-04-14 12:29:23
(ادامه پیام قبلی)درگیکلوبعضی ازتیره ها ازیک نسل میباشندمثل علی پناهلو حاج حسنلوآبشلووقیرولوهمگی ازنسل علی پناه بیگمیباشند.ویاتیره هایی مثل فتحعلی حاج فرج لو آلیشانلو خلیللو ججانلوومحمدعلیلواینهاهم نیز ازیک نسل میباشندبعضی از تیره های دیگرنیزدرزمانهای مختلف به این طایفه ملحق شده اندمثلاتیره ی مصطفی لو از کرمانشاه آمده وبه گیکلوپیوسته اند.دراین طایفه دوخاندان درقدرت بوده است اولین خاندان ازتیره ی علی پناهلوودومین(آخرین خاندان)تیره حاج فرجلو بوده است طبق اسنادوگفته های معمرین گیکلوهای اصیل نسل عی پناه بیگ
..................................................................................................
سهندکریمی گیگلو - ساختار جمعیتی طایفه گیگلو |2013-04-14 12:25:29
ازنظرجمعیتی طایفه گیکلوبیشترین جمعیت راداردچون بیشترین تیره هاراداردتیره هاعبارتندازعلی پناهلو حاج حسنلو آبشلو قیرولو حاج ایمانلو قایتارانلو تومارلو حاجی جعفرلو خان حسینلو آقاجعفرلو نظرلو قاراپیتیقلو اروجلو رمضانلو لالگئدلو مصطفی لو ناقیلو جبیلو بزاغلو فتحعلی محمدعلیلو(ممدآلیلو)خلیللو ججانلوحاج فرج لو آلیشانلو میرزاعلیلو وگون اولی(قبلا خودطایفه بود)گیکلوجزطایفه هایی هست که کل جمعیتش ازیک نسل نیستندولی طایفه هایی مثل قوجابیگلووعیسی بیگلوهستندکه جمعیتشان ازیک نسل هستنددرگیکلوفقط بعضی ازتیره ها ازیک نسل میباشند درگیکلوبعضی ازتیره ها ازیک نسل میباشندمثل علی پناهلو حاج حسنلوآبشلووقیرولوهمگی ازنسل علی پناه بیگ میباشند.ویاتیره هایی مثل فتحعلی حاج فرج لوآلیشانلو خلیللو ججانلو ومحمدعلیلواینهاهم نیز ازیک نسل میباشندبعضی از تیره های دیگرنیزدرزمانهای مختلف به این طایفه ملحق شده اندمثلاتیره ی مصطفی لو از کرمانشاه آمده وبه گیکلوپیوسته اند.دراین طایفه دوخاندان درقدرت بوده است اولین خاندان ازتیره ی علی پناهلوودومین(آخرین خاندان)تیره حاج فرجلو بوده است طبق اسنادوگفته های معمرین گیکلوهایاصیل نسل عی پناه بیگ...
..................................................................................................
ریسی گیگلو - ممنون |2013-04-13 12:17:18
ازاطلاعات جالب آقای سهندکریمی گیگلو استفاده کردم
..................................................................................................
رضایی گیگلو - تشکر |2013-04-12 20:47:07
ازتلاشهاو زحمات جناب آقای سهندکریمی گیگلو تشکرمیکنم.ایشان اطلاعات جالبی در مورد طایفه بزرگ گیگلودارند.
..................................................................................................
سهندکریمی گیگلو - ساختارجمعیتی طایفه گیکلو |2013-04-12 20:42:29
(ادامه پیام قبلی) طبق اسنادوگفته های معمرین گیکلوهای اصیل نسل عی پناه بیگ هستندولی چون آخرین خاندان حاکم نسل حاج فرج بیگ بودبعضی هابه اشتباه گیکلوهای اصیل راحاج فرجلوهارامی دانند درحالیکه پدران حاج فرج ازاواسط قرن نوزدهم به بعدبه طایفه گیکلوملحق شده اند.
..................................................................................................
سهندکریمی گیگلو - ساختارجمعیتی طایفه گیکلو |2013-04-12 20:37:36
(ادامه پیام قبلی)درگیکلوبعضی ازتیره ها ازیک نسل میباشندمثل علی پناهلو حاج حسنلوآبشلووقیرولوهمگی ازنسل علی پناه بیگ میباشند.ویاتیره هایی مثل فتحعلی حاج فرج لو آلیشانلو خلیللو ججانلو ومحمدعلیلواینهاهم نیز ازیک نسل میباشندبعضی از تیره های دیگرنیزدرزمانهای مختلف به این طایفه ملحق شده اندمثلاتیره ی مصطفی لو از کرمانشاه آمده وبه گیکلوپیوسته اند.دراین طایفه دوخاندان در قدرت بوده است اولین خاندان ازتیره ی علی پناهلوودومین(آخرین خاندان)تیره حاج فرجلو بوده است طبق اسنادوگفته های معمرین گیکلوهای اصیل نسل عی پناه بیگ هستند ولی چون آخرین خاندان حاکم نسل حاج فرج بیگ بودبعضی هابه اشتباه گیکلوهای اصیل راحاج فرجلوهارامی دانند درحالیکه پدران حاج فرج ازاواسط قرن نوزدهم به بعدبه طایفه گیکلوملحق شده اند.
..................................................................................................
سهند کریمی گیگلو - ساختار جمعیتی طایفه گیگلو |2013-04-12 20:31:32
ازنظرجمعیتی طایفه گیکلوبیشترین جمعیت راداردچون بیشترین تیره هاراداردتیره هاعبارتندازعلی پناهلو حاج حسنلو آبشلو قیرولو حاج ایمانلو قایتارانلو تومارلو حاجی جعفرلو آقاجعفرلو نظرلو قاراپیتیقلو اروجلو رمضانلو لالگئدلو مصطفی لو ناقیلو جبیلو بزاغلو فتحعلی محمدعلیلو(ممدآلیلو)خلیللو ججانلوحاج فرج لو آلیشانلو میرزاعلیلو وگون اولی(قبلا خودطایفه بود)گیکلوجزطایفه هایی هست که کل جمعیتش ازیک نسل نیستندولی طایفه هایی مثل قوجابیگلووعیسی بیگلوهستندکه جمعیتشان ازیک نسل هستنددرگیکلوفقط بعضی ازتیره ها ازیک نسل میباشند مثل علی پناهلو حاج حسنلوآبشلووقیرولوهمگی ازنسل علی پناه بیگ میباشند.ویاتیره هایی مثل فتحعلی حاج فرج لو آلیشانلو خلیللو ججانلو ومحمدعلیلواینهاهم نیز ازیک نسل میباشندبعضی از تیره های دیگرنیزدرزمانهای مختلف به این طایفه ملحق شده اندمثلاتیره ی مصطفی لو از کرمانشاه آمده وبه گیکلوپیوسته اند.دراین طایفه دوخاندان در قدرت بوده است اولین خاندان ازتیره ی علی پناهلوودومین(آخرین خاندان)تیره حاج فرجلو بوده است طبق اسنادوگفته های معمرین گیکلوهای اصیل نسل عی پناه بیگ هستندولی چون آخرین خاندان حاکم نسل حاج فرج بیگ بودبعضی هابه اشتباه گیکلوهای اصیل راحاج فرجلوهارامی دانند درحالیکه پدران حاج فرج ازاواسط قرن نوزدهم به بعدبه طایفه گیکلوملحق شده اند.
..................................................................................................
سهند کریمی گیگلو - پسران حاج فرج |2013-04-11 11:37:04
علیرضا محمدرضاوآقارضا سه برادر بوده اند.که نسل محمدرضا تیره خلیللو،نسل آقارضاتیره جیجانلوو نسل علیرضا(پدرکربللایی
محمدعلی )تیره های حاج فرج لو،فتحعلی،عالیشانلومیباشند این خاندان ازاواسط قرن نوزدهم به بعد وارد طایفه گیکلو شده بودند.از نسل علیرضا،نوه اش حاج فرج و نتیجه اش عالیشان قدرت را از دست عباس سرتیپ(ازنسل علی پناه بیگ)خارج کرده بودند.پسران
حاج فرج عبارتند:بالاخان که به دست عالیشان کشته شده بود.حاتم بیگ (ریسی)حاج محمود،سولدوز،کنتو ایلدیر،بهرام(رضایی)هذاراحمدخان(حاتمی)خاسای وردعلی(شهریار)مطلب(فرجزاده)
..................................................................................................
توحید گیگلو - شورای شهر مشگین شهر |2013-04-07 20:05:10
کاندیدای دوره ی چهارم شورای شهر در شهرستان مشگین شهر از طایفه گیگلو، کریم اکرامی گیگلو میباشدلذااز هم طایفه ها تقاضا دارم که از آقای کریم اکرامی گیگلو حمایت کنند.باتشکر ازطایفه بزرگ گیگلو
..................................................................................................
سهند کریمی گیگلو - حاج فرج |2013-04-06 11:48:26
علیرضا محمدرضاوآقارضا سه برادر بوده اند.که نسل محمدرضا تیره خلیللو،نسل آقارضاتیره جیجانلوو نسل علیرضا(پدرکربللایی
محمدعلی)تیره های حاج فرج لو،فتحعلی،عالیشانلومیباشنداین خاندان ازاواسط قرن نوزدهم به بعد وارد طایفه گیکلو شده بودند.از نسل علیرضا،نوه اش حاج فرج و نتیجه اش عالیشان قدرت را از دست عباس سرتیپ(ازنسل علی پناه بیگ)خارج کرده بودند.پسران
حاج فرج عبارتند:بالاخان که به دست عالیشان کشته شده بود.حاتم بیگ ( ریسی)حاج محمود،سولدوز،کنتو،ایلدیر، بهرام( رضایی)هذار،احمدخان(حاتمی)خاسای وردعلی(شهریار)مطلب(فرجزاده)
..................................................................................................
سهندکریمی گیگلو |2013-03-30 12:38:22
( ادامه پیام قبلی)پسران حاج فرج عبارتند:بالاخان که به دست عالیشان کشته شده بود.حاتم بیگ (الان بانام ریسی)حاج محمود،سولدوز،کنتو،ایلدیر، بهرام(بانام رضایی)هاذار،احمدخان(بانام حاتمی)خاسای وردعلی(بانام شهریار)هستند.
..................................................................................................
سهندکریمی گیگلو - حاج فرج |2013-03-30 12:30:51
علیرضا محمدرضاوآقارضا سه برادر بوده اند.که نسل محمدرضا تیره ی خلیللوها،نسل آقارضاتیره ی جی جانلوهاو نسل علیرضا(پدرکربللایی محمدعلی)تیره های حاج فرجلو،فتحعلی،عالیشانلومیباشند.این خاندان از اواسط قرن نوزدهم به بعد وارد طایفه گیکلو شده بودند.از نسل علیرضا،نوه اش حاج فرج و نتیجه اش عالیشان قدرت را از دست عباس سرتیپ(ازنسل علی پناه بیگ)خارج کرده بودند.پسران حاج فرج عبارتند:بالاخان که به دست عالیشان کشته شده بود.حاتم بیگ (الان بانام ریسی)حااج محمود،سولدوزفکنتو،ایلدیر،بهرام(بانام رضایی)هاذار،احمدخان(بانام حاتمی)مطلب(بانام فرجزاده)خاسای،وردعلی(بانام شهریار)هستند.
..................................................................................................
سليمان كاظمي گيگلو - تقديروتشكر |2013-03-29 12:29:02
تشكر وممنون از نظرات خوب شما
..................................................................................................
ناشناس |2013-03-10 17:49:26
http://erzurum.geyik.koyu.com.tr/
..................................................................................................
ناشناس - توروس |2013-02-26 12:35:44
نوشتار پیشین نوشتار پسین توروس جلد: 16 شماره مقاله:6168 مقالات آورده شده در اینجا هنوز مقابله تایپی نشده اند توروس، رشته کوهی در جنوب ترکیه. این رشته‌کوه به طول 560 کمـ‍ ، به موازات سواحل شمالی دریای مدیترانه از جنوب استان اسپارتا تا استان آدانا کشیده شده است (نک‍ ‍: «اطلس...1»، 130؛ کلمبیا2). دنبالـۀ توروس، رشتـه کـوه آنتــی ـ توروس است که به سمت شرق
پیش می‌رود و به فلات ارمنستان می‌پیوندد. ارتفاع رشته‌کوه آنتی توروس کمتر از شکل‌گیری رشته‌کوههای توروس به اواسط دورۀ سوم زمین‌شناسـی (حدود5/2-5 میلیون سال پیش) باز می‌گردد و به 3 بخش شرقی، مرکزی و غربی تقسیم می‌شود. توروس غربی رشته‌کوههایی است واقع در نواحی آنتالیا، اسپارتا و بور‌‌‌‌‌‌دور که خلیج آنتالیا را در‌بر می‌گیرد. جهت این کوهها در غرب خلیج آنتالیا، شمالی ـ جنوبی است و در ساحل دریای مدیترانه در دو طرف فینکه، این رشته کوه ناگهان ارتفاع می‌گیرد. ناهمواریهای توروس به‌طور‌کلی مانع ارتباط بین سواحل دریای اژه و سواحل مدیترانه می‌گردد. قله‌های بارلا داغی (734‘2 متر)، داورس داغی (635‘2 متر) و آتشفشان آلاجه‌داغ (203‘2 متر) از بلندترین قله‌های این قسمت به شمار می‌آیند (گودرزی نژاد، 15-17).
توروس
مرکزی از گیک داغلری شروع، و در جهت شرق به علیای رود سیحان ختم می‌شود. ارتفاعات بولکارداغ (بلغارداغ) و آلاداغ از مهم‌ترین کوههای این بخش است. در بین این کوهها، گذرگاه طبیعی وتاریخی کیلیکیه در شمال طرسوس به عمق هزار متر واقع است. این گذرگاه نه تنها از جهت راه‌سازی مهم و قابل بررسی است، بلکه از لحاظ شناخت پیشینیۀ شبکۀ آبی منطقه نیز اهمیت دارد (همو، 17؛انکارتا1؛ کلمبیا). هر چه به طرف جنوب پیش رویم، برخلاف نواحی غربی، در بخش شرقی از ارتفاع رشته کوههای توروس کاسته می‌شود و در پایان به بیابانهای هموار سوریه (بادیة‌الشام)می‌پیوندد (فیروزمندی، 1/.
بسیاری از ارتفاعات توروس بیش از 3 هزار متر بلندی دارد و سرچشمۀ رودخانه‌هایی چون سیحان، جیحان، گوک سو، چاکیت، آق‌سو و کوپری ایرماق هستند (پل‌رو،همانجا؛ گودرزی نژاد، 16؛ «اطلس»، همانجا؛ آتالای، II/103).
آب و هوای این رشته کوه در مقایسه با آب و هوای گرم مناطق ساحلی مدیترانه، سرد است و به همین سبب از ییلاقهای بسیار مهم برخورداراست. این ییلاقها که جمعیت کمتری دارند، سالیان دراز در تابستانها محل گذران فصلی قبایل ترکمن کوچ‌نشین یوروک بوده است و امروزه نیز مردم منطقه تابستانها را در این ییلاقها سپری می‌کنند (فیروزمندی، 1/ 8-9؛ یادداشت مؤلف).
رشته‌کوه توروس از مناطق جنگلی ترکیه است و با آنکه در بعضی از قسمتهای آن پوشش جنگلی برای کشت و زرع از بین رفته، هنوز پوشیده از درختان جنگلی مقاوم در برابر خشکی، مانند کاج، بلوط و سدر است (فیروزمندی، 1/ 9؛ EI2). در این رشته‌کوه معادن کروم، مس، قلع، نقره، آهن و آرسنیک شناخته شده است ( کلمبیا).
کوههای توروس در طول
تاریخ در رشد سیاسی تاریخ آناتولی، سوریه و بین‌النهرین نقشی مهم ایفا کرده است و در جای جای آن آثار متعددی از دورۀ ماقبل تاریخ کشف شده است. این کوهها در پیش از فتوحات مسلمانان درآناتولی، اقوام سامی را از اقوام ساکن در آناتولی جدا می‌کرده، و از اوایل سدۀ 1ق/7م به بعد نیز سدی در برابر حملات مسلمانان برضد دولت بیزانس بوده است (هانیگمن، 36, 60, 80؛ فیروزمندی، 1/30، 50؛ لسترنج، 4).
این رشته‌کوه در کتب جغرافیایی سده‌های نخستین اسلامی نام مشخصی نداشته، و غالباً به اشتباه جبل لُکّام که در واقع از رشته‌کوههای آنتی‌توروس به شمار می‌رفت،نامیده می‌شده است (همو، 22). در دوران پادشاهی ارمنستان کوچک، کوههای توروس در قلمرو آن پادشاهی بود (بیوار، 84؛ EI2). این منطقه تا اوایل سدۀ 20م همچنان ارمنی‌نشین باقی بود و سپس قبایل
یوروک و کردها در این نواحی مستقر شدند (همانجا).در اوایل سدۀ 7ق کوههای توروس تحت سیطرۀ طایفۀ قرامان ــ از قدرتمندترین طوایف ...
..................................................................................................
صفر مهر اور - سلام اخی |2013-01-04 20:17:36
سلام
احوال اخی یاشار چند روزیه بی خبری راستی بابت این نوشته ها تشکر خودت میدونی طوماری میونه تیر های گیگلو یه چیره دیگه است اومدی مغان خبر بده.
..................................................................................................
goli |2012-12-28 01:18:14
بنده از طايفه گيگلو هستم در مورد تاريخجه طايفه گيگلو اطلاعاتم كم بود ممنونم از لطفتون استفاده كردم از سايت...
..................................................................................................
ناشناس - bb |2012-12-25 21:54:19
داداش ممنون از اطلاع رسونیتون
..................................................................................................
k |2012-10-10 16:06:34
salam mamnon az web khobeton ba moarefi kamel tayfe gigli
man az navadegan mirzazade giglo hastam in weblageama az in bad mikham tayfe gig ra difin konam mammon
..................................................................................................
سعیدپناهی گیگلو و سهندکریمی گی |2012-08-15 23:21:29
الله قلی پاشا{علی پناه بیگ{امراه بیگ{امراه بیگ فرزند علی پناه بیگ است.سه پسر امراه بیگ عبارتند از نبی-آقاجعفر-حاج حسن}پسر نبی:سلیمان}پسران سلیمان:عباس سرتیپ-نهمت-نریمان}نسل عباس سرتیپ و نریمان با نام پناهی ونسل نهمت بانام نعمتی است }پسران آقاجعفر:میرزاحسین-آقاحسین-آلجعفر}نسل میرزاحسین بانام میرزازاده نسل آلجعفربانام اطاعتی ونسل آقاحسین بانام پناهی است}.نسل حاج حسن الان یک تیره ی مستقل هستند پسران حاج حسن عبارتند از کاظم ومحمدتقی .نسل کاظم بانام کاظمی ونسل محمد تقی بانام تقوی است وبانام حاج حسنلو هستند. متاسفانه در مورد آبشلو و قیرولو نمی دانم در کدام قسمت این شجره نامه هستند.
..................................................................................................
سهند کریمی گیگلو-سعید پناهی گی |2012-08-12 00:00:54
ادامه مطالب قبلی)علیپناه نوه الله قلی پاشاو پسر نظرعلی بیگ بودپسران الله قلی پاشا عبارتنداز بدیرخان ونظرعلی بیگ.که نظرعلی کوچکترین پسرش بود.پسران نظرعلی عبارتندازمحمدبیگ بالاجابیگ وعلیپناه بیگ بودند.نظرعلی وبرادرزاده اش کوچک خان شاهسون را میان خودتقسیم کردندوسالهابایکدیگردرگیربودندکه سرانجام آتاخان پسرکوچکخان،نظرعلی رابه اتفاق خانواده ورعایایش ازمشگین ومغان بیرون کرد وتنها خانواده علی پناه بیگ درمشگین ومغان ماند.وعلی پناه بیگ ریاست طایفه گیگلورادردست گرفت در واقع اولین ریس طایفه گیگلو علیپناه بیگ بودلله قلی پاشا{نظرعلی بیگ{علیپناه بیگ{امراه بیگ{امراه بیگ فرزند علیپناه بیگ است.سه پسر امراه بیگ عبارتند از نبی-آقاجعفر-حاج حسن}پسر نبی:سلیمان}پسران سلیمان:عباس سرتیپ-نهمت-نریمان}نسل
عباس سرتیپ و نریمان با نام پناهی ونسل نهمت بانام نعمتی است }پسران آقاجعفر:میرزاحسین-آقاحسین-آلجعفر}نسل میرزاحسین بانام میرزازاده نسل آلجعفربانام اطاعتی ونسل آقاحسین بانام پناهی است}.نسل حاج حسن الان یک تیره ی مستقل هستند پسران حاج حسن عبارتند از کاظم ومحمدتقی .نسل کاظم بانام کاظمی ونسل محمد تقی بانام تقوی است وبانام حاج حسنلو هستند.
..................................................................................................
سهند کریمی گیگلو-سعید پناهی گی |2012-08-11 23:59:49
ادامه مطالب قبلی)علیپناه نوه الله قلی پاشاو پسر نظرعلی بیگ بودپسران الله قلی پاشا عبارتنداز بدیرخان ونظرعلی بیگ.که نظرعلی کوچکترین پسرش بود.پسران نظرعلی عبارتندازمحمدبیگ بالاجابیگ وعلیپناه بیگ بودند.نظرعلی وبرادرزاده اش کوچک خان شاهسون را میان خودتقسیم کردندوسالهابایکدیگردرگیربودندکه سرانجام آتاخان پسرکوچکخان،نظرعلی رابه اتفاق خانواده ورعایایش ازمشگین ومغان بیرون کرد وتنها خانواده علی پناه بیگ درمشگین ومغان ماند.وعلی پناه بیگ ریاست طایفه گیگلورادردست گرفت در واقع اولین ریس طایفه گیگلو علیپناه بیگ بودلله قلی پاشا{نظرعلی بیگ{علیپناه بیگ{امراه بیگ{امراه بیگ فرزند علیپناه بیگ است.سه پسر امراه بیگ عبارتند از نبی-آقاجعفر-حاج حسن}پسر نبی:سلیمان}پسران سلیمان:عباس سرتیپ-نهمت-نریمان}نسل عباس سرتیپ و نریمان با نام پناهی ونسل نهمت بانام نعمتی است }پسران آقاجعفر:میرزاحسین-آقاحسین-آلجعفر}نسل میرزاحسین بانام میرزازاده نسل آلجعفربانام اطاعتی ونسل آقاحسین بانام پناهی است}.نسل حاج حسن الان یک تیره ی مستقل هستند پسران حاج حسن عبارتند از کاظم ومحمدتقی .نسل کاظم بانام کاظمی ونسل محمد تقی بانام تقوی است وبانام حاج حسنلو هستند.
..................................................................................................
ناشناس |2012-08-11 23:51:34
بيگهاي اصيل در گيگلو تيره ي عليپناهلو ميباشند كه اجدادشان از خيلي زمانهاي پيش از تركيه آمده است مهاجرت این تیره در زمان شاه عباس بوده است علیپناهلوها از نسل الله قلی پاشا میباشند. امراه بیگ از فرزندان علی پناه بیگ که کل علی پناهلوها بعد از علی پناه بیگ ازنسل او هستند . امراه بیگ در دگیری با طایفه دمیرچیلو که آن زمان با گیگلوها همسایه بود به ضرب گلوله کشته شده بود ومحل کشته شدن او ازآن موقع به بعد به داوالان تپه معروف شد.بعدازآن حادثه دمیرچیلوهاازآن منطقه رفتند.علیپناه نوه الله قلی پاشاو پسر نظرعلی بیگ بودپسران الله قلی پاشا عبارتنداز بدیرخان ونظرعلی بیگ.که نظرعلی کوچکترین پسرش بود.پسران نظرعلی عبارتندازمحمدبیگ بالاجابیگ وعلیپناه بیگ بودند.نظرعلی وبرادرزاده اش کوچک خان شاهسون را میان خودتقسیم کردندوسالهابایکدیگردرگیربودندکه سرانجام آتاخان پس
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
...
0 # ... مجموعه نظرات گذشته ...... 1395-03-16 10:09
جلبل آزادگیگلو - تقدیر وتشکر |2016-02-21 01:13:08
اززحمات حضرتعالی به سبب اطلاعات مفید ومستندتان تقدیروتشکر مینمایم (مهندس جلیل آزادگیگلو مدیر طراحی مرکز تحقیقات مهندسی ایران)
...................................................................................................
جلبل آزادگیگلو - تشکر |2016-02-21 01:09:13
اززحمات خوبتان بعنوان فرزند عشایر تشکر نموده وهمیشه به گیگلو بودن خودافتخار میکنم(جلیل آزاد گیگلومدیر طراحی مرکزتحقیقات مهندسی ایران)
...................................................................................................
یاوردلجو - تقدیر وتشکر |2015-09-20 04:57:03
با سلام وتقدیر وتشکر از عزیزانی که در راه شناساندن ومعرفی طایفه ئ بزرگ گیگلو زحمت می کشند
...................................................................................................
محمد |2015-08-12 13:09:23
دو تا سوال از تون کرده بودم در مورد ریشه خانوادگی خودم ولی متاسفانه پاک شده حرکت خوبی از تون ندیدم و متاسفم از شماها بجای درس گرفتن از گذشته توی گذشته تون گیر کردید و نگرش متعصبانه دور از منطق دارید فلان خان فلان نواده و...... انگار بقیه آتیره های این طایفه آدم نیستند هر کسی نسبتی داشته باشد باید مطالبش بمونه ومابقی حقوقی ندارند حتی احترام به خودتون قائل نیستید که متن دیگران در حد سوال کردن میباشد رو پاک میکنید گذشته وتاریخ تون رو به نفع خودتون تحریف میکنید . وتو سر هم دیگه میزنید دنیا به سمت بشریت بدون در نظر گرفتن رنگ ونژاد خان خانی بازی و.... داره میره شما ها هنوز از این ها گذر نکردید و درگیر مسائل کوچیک هستید وخیلی از نسل های همین طایفه گیکلو خودشون رو جدا میکنند واصلا گیکلو نمیدانند مقصر شماها هستید
...................................................................................................
اباذرمیرزازاده - اطلاعات تازه درمورد علی پناهلو |2015-07-10 16:59:46
الله قلی پاشا{نظرعلی بیگ{علی پناهبیگ{امراه بیگ{سه پسرامراه بیگ عبارتند از
نبی-آقاجعفر-حاج حسن}پسرنبی: سلیمان}پسران سلیمان:عباس سرتیپ-نهمت-نریمان} نسل عباس سرتیپ ,نریمان
بانام پناهی کاز زمانهای پیش درمشگین شهرسکنی گزیده اند ونسل نهمت بانام نعمتی است پسران آقاجعفر:میرزاحسین ،آقاحسین وآلجعفر نسل میرزاحسین بانام میرزازاده که دردوروستاوقشلاق ( میرزا حسینلو پایین درکنار کانال ودر مجاورت قشلاق فتحعلی وقشلاق میرزا حسینلوبالا (یوخاری قشلاق که حدود 5کیلومتری بالاتر از آن قرارگرفته ) ونوادگان آقاحسین که عمدتا به پناهی شهرت دارند دردوروستای حاج حسن کندی وسلیم کندی که در کنار راه اسفالته پارس آباد به اصلاندوز قرار دارند وقشلاق آقاحسینلو کنار تقاطع راه مشگین شهر وکانال آبرسانی قرار دارد ونوادگان حاج حسن که به حاج حسنلو معروف هستنددرروستای حاج آلماس خان کندی متمرکز شده اند وبا فامیلهای کاظمی وتقوی معروف هستند نسل آلجعفربانام اطاعتی در روستاها وقشلاقات بامیرزا حسینلو
هستند پسران حاج حسن:
عبارتند ازکاظم ومحمدتقی .نسل کاظم بانام کاظمی ونسل محمد تقی با نام تقوی است وبا نام حاج حسنلو هستند.متاسفانه در مورد آ... پ الله قلی پاشا{علی پناه بیگ{امراه بیگ{امراه بیگ فرزند علی پناه بیگ است.سه پسر امراه بیگ بنا به روایتی این بیگها فرزندان علیپناه می باشند علیپناه نوه ی یونسور پاشا می باشد از پسران معروف او نبی بیگ که الآن درییلاق مرتع چمنزار وخوش منظری به نام نبی چمنی معروف است وامراه بیگ میباشد امراه بیگ در یک دعوایی که با دمیرچیلوها که شاخه ای از اینانلو میباشد به ضرب گلوله کشته شد محل کشته شدن اوداوالان تپه می باشد.به خاطر اینکه درآن تپه دعوا شد به داوالان تپه معروف شد.بیگ بود نش دیگه به فرزندانش ارث نرسید.از نسل او هم اکنون پناهی میرزازاده کاظمی رهنمون جودی جوادی وتقوی میباشند.نبی بیگ از دیگر فرزندان علی پناه میباشد که از فرزندان معروف او عباس سرتیپ نهمت بیگ نرمان وسلیمان بیگ میباشد.اینها قبل از حاج فرج وخاندان او بیگهای گیکلو بود موقعیکه وضع مالیشان خراب شد
عبارتند از نبی-آقاجعفر-حاج حسن}پسر نبی:سلیمان}پسران سلیمان:عباس سرتیپ-نهمت-نریمان}نسل عباس سرتیپ و نریمان با نام پناهی ونسل نهمت بانام نعمتی است }پسران آقاجعفر:میرزاحسین-آقاحسین-� �لجعفر}نسل میرزاحسین بانام میرزازاده نسل آلجعفربا نام اطاعتی ونسل آقاحسین بانام پناهی است}.نسل حاج حسن پسران حاج حسن عبارتند از کاظم ومحمدتقی .نسل کاظم بانام کاظمی ونسل محمد تقی بانام تقوی است وبانام حاج حسنلو هستند.
یک تیره عمده علی پناهلو معروف به آبشلو هست که عمدتا در روستاوقشلاقهای ابراهیم کندی کناردریاچه زندگی میکنند
...................................................................................................
علی |2015-06-16 21:50:50
آقای عسگر سلیمانی گیگلو با تشکر از سوال بسیار خوبتان در این مورد تحقیقاتی داشتم در زمان تکمیل در این مورد اطلاعاتی را در این سایت اطلاع رسانی خواهم.
...................................................................................................
بابک قلی زاده |2015-06-16 21:42:40
با سلام بنده از کلیه طوایف دشت بزرگ موغان بدونه تبعیض وجانبداری تقدیر وتشکر می نمایم یاشاسین موغانین غیرتلی مردمی
...................................................................................................
عسگر سلیمانی گیگلو |2015-06-16 21:38:18
با تشکر اگه در مورد تاریخچه ی دوستی وارتباط طایفه گیگلو با طایفه ی حسین حاجلو اطلاعاتی دارید در این سایت منتشر بفرمایید.
...................................................................................................
م.ع - ریش سفیدان |2015-03-31 14:05:42
سلام و خسته نباشد لطفا از ریش سفیدان فعلی طایفه گیگلو هم مطالبی بزارین الان اونها به جای خان های طایفه گیگلو هستن و افتخار طایفه هستن
...................................................................................................
محمدی گیکلو - جناب آقای عبدالله شهریارگیکلو |2014-08-20 15:14:40
لطفادرموردشجره نامه دقیق حاجی فرج لو وتیره هایی که نسبشان با حاجی فرج لوها یکی است دراین سایت بنویسید تاهمگام بفهمند.تیره هایی که نسبشان با حاجی فرج لو یکی است عبارتند از خلیل لو-بزاغلو-جی جانلو.حتما منتظرم
...................................................................................................
عبداله شهریار گیگلو - تشکر |2014-08-18 20:09:49
سلام من عبداله پسر امین آقا پسر ویردعلی بیگ فرزند ویردعلی بیگ که در کودتای کردستان کشته شد و ایشان پسر حاج فرج بودند و حاج فرج پسر محمدعلی بیگ و ایشان نیز پسر علیرضا از مغان شهر بابت عکس ها و مطالبی که در مورد گیگلو در سایت قرار دادند و سعی میکنند اطلاعات درست به مردم بدند کمال سپاس را دارم.
...................................................................................................
مریم ایمانلو - پیشنهادبه آقای مهران شوقی قیقلو |2014-08-07 17:37:02
سلام آقای مهران شوقی گیگلواگه دراینده نزدیک اطلاعات بیشترودرستری ازطایفه گیگلودراختیارمون میزارین پس خواسته من رواجابت کنیدخوندم که تیره ایمانلوهاازطایفه گیگلوهست فقط همین میشه شماهرچی که میتونین ازایمانلوهااطلاعات بدست میارین بنویسید رشته تحصیلی من تاریخ نیست تابتونم خودم به اطلاعاتی که دوست دارم دست پیداکنم خیلی ممنون میشم ایمیلم

...................................................................................................
مریم ایمانلو |2014-08-07 17:20:14
سلام لطفاتحقیق کنیدازایمانلوبنویسیدمیخوام بدونم ایمانلوها کیا بودن خیلی دوست داشتم شجره نامه ام رومیدونستم امانمیدونم فقط اسم ایمانلوهاروتوطایفه گیگلودیدم اما هیچ شخصیتی ازشون نوشته نشده ایمانلوها توکجاهای کشور ساکن هستن خیلی ممنون
...................................................................................................
ناشناس |2014-07-15 15:04:51
با توجه به بحث جهاني شدن (دهكده جهاني)ازتعريف وتمجيد وطايفه گراي پرهيز كنيد بهتر است و.......ن
...................................................................................................
عسگر سلیمانی گیگلو |2014-07-02 23:05:17
با تشکر از مطالب ازشمند شما بسیار استفاده کردیم موفق باشد
...................................................................................................
پیشرفت |2014-06-27 15:47:01
واقعا جای تاسف دارد که هنوز که هنوزه بحث طایفه از چهره پارس اباد پاک نشده با این وضعیت هنوز انتظار دارن پارسا اباد پیشرفت کنه واقعا برای همه شما متعصب های طایفه پرست متاسفم که باز هم دارین بحث طایفه ها رو ادامه میدین.دنیا داره روی ریل پیشرفت حرکت میکنه اما شما های طایفه پرست هنوز دارین از خاندان خود تعریف وتمجید می کنین.
...................................................................................................
یاشار شهریار - نقدی بر روشنفکری جناب آقای پیشرفت |2014-09-11 20:51:13
سلام سلام
ببین منم موافقم که" گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل". اما خودمونیم مهندس جان یعنی شما می فرمایید تعصب جهل مرکبی تعدادی از مردم باعث مثلا پیش نرفته بودن منطقه شده؟!!!!! اذیت نکن جان من ریل پیشرفت؟؟!! ریل؟؟!! فیلم هندی زیاد می بینیا ما انسانیم انسان زمانی پیشرفته است که به صفات کمال مزین شود تمدن و پیشرفت را جنبه هایی است، قسمتی مادی و قسمتی روحانی.بیایید قبل از انتقاد از دیگران با مراجعه به وجدان و... ولش کن اصلا بیخیال بازی ایران استرالیا چند چند شد؟ والیبالیه بار حرفای خودتو ویدئو چک بزن دور آهسته ببین بیرون خطه روی خطه یا خدای نکرده زبون دشمن لال داخل خط
...................................................................................................
مهران شوقی گیگلو |2014-06-03 04:34:17
سلام
خیلی مطالب بر خلاف واقعیت بود... دوستان در آینده نزدیک مطالبی دقیق را برای شما آمده خواهم کرد.
...................................................................................................
رضایی گیکلو - توصیه به آرسام پاشایی |2014-06-01 21:50:04
آرسام جان به جای اینکه به مطالب چرت وپرت کتاب تاریخ دشت مغان نوشته میرنبی عزیززاده تکیه کنی،بهتراست از پدربزرگت درموردتاریخ گیکلو تحقیق کنی.مثلادرمردپدر بانوگله گیکلونوشته است عباس گیکلو، که کاملا اشتباه است.چون پدرگله گیکلو عباش(اباش)گیکلو است ونسلش هم بانام عبادی در روستای قالایری است
...................................................................................................
ناشناس - برآمدن گیکلوها |2014-05-20 14:19:38
متاسفانه دربعضی از منابع تاريخي، مثل تاریخ دشت مغان نوشته میر نبی عزیززاده ازطایفه گیکلو جز یئدی(7)اویماق نام برده شده است که درست نیست.درزبان ترکی کلماتی مثل اویماق یا اوی(oymak)وبوی(boy)معادل کلمات خوشه،طایفه وقبیله میباشد.درمنابع تاریخی مرتبط باشاهسونها درموردطایفه گیکلواطلاعاتی ازاین طایفه ازگذشته ی دورش نیست.بیشترین اطلاعات ازگیکلوازاواخرسلسله قاجاریعنی اواخرسلطنت مظفرالدین شاه ودوره محمدعلی شاه(آغازریاست حاج فرج بیگ وبرادرزاده اش عالشان بیگ)است.وقبل ازآنهایعنی سلسله های صفویه وافشاروقاجارهاازفتحعلی شاه تااواخرمظفرالدین شاه هیچ اطلاعات ومطالب مکتوبی وجودندارد.اینکه گیکلوها جزقزلباش است یا اینکه همراه یونسورپاشاآمده است اطلاعاتی دراین زمینه وجودندارد.طبق اسنادوگفته هاي تمامی معمرین گیکلوكه این حرفهاراتصدیق میکنندکه گیکلوهای اصیل نسل علی پناه بیگ(تیره علی پناهلو) و بیگهای اصیل گیکلونیزعلی پناهلوهابوده اند(اصلی بیلرعلی پناهلیلاردی).علی پناه بیگ وامراه بیگ ازاولین روئسای طایفه گیکلو بوده اند.امراه بیگ دراثراختلاف باطایفه دیگربه ضرب گلوله کشته شده بودومحل کشته شدنش که یک تپه بوده است ازآن موقع به بعدبه داوالان تپه مشهورشد(این اتفاقات درزمانهای خیلی قبل حاج فرج بیگ اتفاق افتاده بود).شهرت وقدرت طایفه گیکلوبیشتردرزمان ریاست حاج فرج بیگ،عالشان بیگ وعلی الخصوص حاتم بیگ بوده است.
هفت ایل فزلباش عبارتنداز:1-شاملو که یئدی اویماق(هفت اجاق )طایفه های بیگدلی-عرب لو-اجیرلو-حاجی خواجه لو-همون لو-حسین حاجی لو-گون اولی(درزمان ریاست حاتم بیگ گون اولی به گیکلو پیوسته بود)شاملوها ازشام(منطقه حلب آمده بودند).2-روملوکه از روم شرقی آمده بودندآتاخانلو-قوجه بیگلو-نوروزعلی بیگلو-رضابیگلو-بنده علی بیگلو-شاه علی بیگلو-مستعلی
بیگلو-علی بابالو.3-ذولقدر4-افشار:طوایفی چون ساری خان بیگلو-قوجه بیگلو-آتاخانلودربعضی ازمنابع قاجار ازافشارها دانسته شده اند.افشارها هم از روم شرقی آمده بودند.5-تکلو6-قاجار7-استاجلو.درزمان ریاست حاتم بیگ شش طایفه کوچک شامل طوایف:ملی-سیدلر-حسین حاجیلو-کورعباس لو(کورآبازلو)-تروت-کلاش که جمعا با گیکلوهفت طایفه می شدكه به هفت بلوک مشهور شده بوددندکه زیر نظرطایفه قدرتمند گیکلو قرار گرفته بودند.در توضیح قزلباشهای شاملوکه یئدی اویماق نام دارد دیدید که گیکلو جز یئدی اویماق نبوده است.
...................................................................................................
ناشناس |2014-05-16 15:33:50
http://www.richardtapper.com/
...................................................................................................
پناهي ازنسل عباس سرتيپ گيكلو |2014-04-28 14:10:30
نه موتلو گيكلوم ديه نه.ne mutlu geyiklum diyene
...................................................................................................
رضا محمدی زاده |2014-04-24 14:59:34
داوالان تپه در کدام روستاست ؟ در کدام شهر ؟ بنده رضا محمدی زاده هستم 20ساله از تهران
رضا فرزند زیدالله
زیدالله فرزند صدقعلی
صدقغلی فرزند عطا کیشی (عطاالله)
عطاکیشی
فرزند فرج
فرج فرزند تقی
تقی فرزند ساقی
ساقی
فرزند درگاه
درگاه فرزند نمیدانم تا بابا
بنده گیکلو هستم و نام جد بزرگمان بابا است . برادر شخصی به نام ساری .در گذشته های دور در ییلاق یکی از پسر های ساری را با میخی که شتر را می بستند کشته اند (که بهد ها نام آن دره ساره اوغلی اولن شده است) . به همین جهت ساری دیگر در طایفه نمی ماند و کوچ میکند به سمت نیر در اردبیل .
با ورود ساری به روستای جلوگیر در نیر از اسکان او جلوگیری می شود و ساری نامه می نویسد به پدرش (نامش را نمیدانم) و می گوید یا خودت بیا یا برادرم بابا را بفرست . بابا به جلوگیر می آید و تمام دشت های اطراف را از احشام خود پر می کند و ملک و املاک زیادی برای خود مهیا می کند . با حاتم خان از اجداد پسر عمو هستیم میخواستم بدانم بابا در مغان در کدام شهر و روستا زندگی می کرده ؟ اجدادش چه کسانی بوده اند ؟ فرزندانش چه کسانی بوده اند ؟ خواهش میکنم کمکم کنید .
یاعلی
...................................................................................................
الف -م - آقای رضا محمدی زاده |2015-07-09 22:39:54
باسلام .... من آدرسی که شما به دنبال آن هستید به درستی میشناسم
...................................................................................................
ناشناس |2014-04-22 14:55:25
متاسفانه دربعضی از منابع تاريخي، مثل تاریخ دشت مغان نوشته میر نبی عزیززاده ازطایفه گیکلو جز یئدی(7)اویماق نام برده شده است که درست نیست.درزبان ترکی کلماتی مثل اویماق یا اوی(oymak)وبوی(boy)معادل کلمات خوشه،طایفه وقبیله میباشد.درمنابع تاریخی مرتبط باشاهسونها درموردطایفه گیکلواطلاعاتی ازاین طایفه ازگذشته ی دورش نیست.بیشترین اطلاعات ازگیکلوازاواخرسلسله قاجاریعنی اواخرسلطنت مظفرالدین شاه ودوره محمدعلی شاه(آغازریاست حاج فرج بیگ وبرادرزاده اش عالشان بیگ)است.وقبل ازآنهایعنی سلسله های صفویه وافشاروقاجارهاازفتحعلی شاه تااواخرمظفرالدین شاه هیچ اطلاعات ومطالب مکتوبی وجودندارد.اینکه گیکلوها جزقزلباش است یا اینکه همراه یونسورپاشاآمده است اطلاعاتی دراین زمینه وجودندارد.طبق اسنادوگفته هاي تمامی معمرین گیکلوكه این حرفهاراتصدیق میکنندکه گیکلوهای اصیل نسل علی پناه بیگ(تیره علی پناهلو) و بیگهای اصیل گیکلونیزعلی پناهلوهابوده اند(اصلی بیلرعلی پناهلیلاردی).علی پناه بیگ وامراه بیگ ازاولین روئسای طایفه گیکلو بوده اند.امراه بیگ دراثراختلاف باطایفه دیگربه ضرب گلوله کشته شده بودومحل کشته شدنش که یک تپه بوده است ازآن موقع به بعدبه داوالان تپه مشهورشد(این اتفاقات درزمانهای خیلی قبل حاج فرج بیگ اتفاق افتاده بود).شهرت وقدرت طایفه گیکلوبیشتردرزمان ریاست حاج فرج بیگ،عالشان بیگ وعلی الخصوص حاتم بیگ بوده است.
هفت ایل فزلباش عبارتنداز:1-شاملو که یئدی اویماق(هفت اجاق )طایفه های بیگدلی-عرب لو-اجیرلو-حاجی خواجه لو-همون لو-حسین حاجی لو-گون اولی(درزمان ریاست حاتم بیگ گون اولی به گیکلو پیوسته بود)شاملوها ازشام(منطقه حلب آمده بودند).2-روملوکه از روم شرقی آمده بودندآتاخانلو-قوجه بیگلو-نوروزعلی بیگلو-رضابیگلو-بنده علی بیگلو-شاه علی بیگلو-مستعلی بیگلو-علی بابالو.3-ذولقدر4-افشار:طوایفی چون ساری خان بیگلو-قوجه بیگلو-آتاخانلودربعضی ازمنابع قاجار ازافشارها دانسته شده اند.افشارها هم از روم شرقی آمده بودند.5-تکلو6-قاجار7-استاجلو.درزمان ریاست حاتم بیگ شش طایفه کوچک شامل طوایف:ملی-سیدلر-حسین حاجیلو-کورعباس لو(کورآبازلو)-تروت-کلاش که جمعا با گیکلوهفت طایفه می شدكه به هفت بلوک مشهور شده بوددندکه زیر نظرطایفه قدرتمند گیکلو قرار گرفته بودند.در توضیح قزلباشهای شاملوکه یئدی اویماق نام دارد دیدید که گیکلو جز یئدی اویماق نبوده است
...................................................................................................
محمد عزیزی مللو |2014-04-21 13:12:10
یکی از مبارزان عالشان خان در جنگ با طایفه حاجی خوجالو شخصی بنام جنت علی شهبازی مللو بوده که ارتباط بسیارنزدیکی باعالشان خان داشته است.جاداردا از آن دوست صمیمی و بنام عالشان خان انامی برده شود.متشکرم از سایت قشنگتون.........
...................................................................................................
ناشناس |2014-04-03 03:36:19
تیم اوزون تپه سفلی قهرمان لیگ دوره ای هزارکندی شد که این قهرمانی را به دهیاری روستای مذکور تبریک می گویم
...................................................................................................
نیمارهنما - saviram |2014-03-27 03:09:27
منم ادم نیما رهنما گبگلو دان قوجابابام اسمایل اقا بیگ دیی هریرده ادی گلسه فخرادیرم هرمجلس دهصحبت ای اولیرقان باغلاماسن نان فخرادیرمچون بیرشخس ایمان داردررشوکر ادیرم خلق الین
...................................................................................................
ناشناس |2014-03-01 14:08:05
متاسفانه دربعضی از منابع تاريخي، مثل تاریخ دشت مغان نوشته میر نبی عزیززاده ازطایفه گیکلو جز یئدی(7)اویماق نام برده شده است که درست نیست.درزبان ترکی کلماتی مثل اویماق یا اوی(oymak)وبوی(boy)معادل کلمات خوشه،طایفه وقبیله میباشد.درمنابع تاریخی مرتبط باشاهسونها درموردطایفه گیکلواطلاعاتی ازاین طایفه ازگذشته ی دورش نیست.بیشترین اطلاعات ازگیکلوازاواخرسلسله قاجاریعنی اواخرسلطنت مظفرالدین شاه ودوره محمدعلی شاه(آغازریاست حاج فرج بیگ وبرادرزاده اش عالشان بیگ)است.وقبل ازآنهایعنی سلسله های صفویه وافشاروقاجارهاازفتحعلی شاه تااواخرمظفرالدین شاه هیچ اطلاعات ومطالب مکتوبی وجودندارد.اینکه گیکلوها جزقزلباش است یا اینکه همراه یونسورپاشاآمده است اطلاعاتی دراین زمینه وجودندارد.طبق اسنادوگفته هاي تمامی معمرین گیکلوكه این حرفهاراتصدیق میکنندکه گیکلوهای اصیل نسل علی پناه بیگ(تیره علی پناهلو) و بیگهای اصیل گیکلونیزعلی پناهلوهابوده اند(اصلی بیلرعلی پناهلیلاردی).علی پناه بیگ وامراه بیگ ازاولین روئسای طایفه گیکلو بوده اند.امراه بیگ دراثراختلاف باطایفه دیگربه ضرب گلوله کشته شده بودومحل کشته شدنش که یک تپه بوده است ازآن موقع به بعدبه داوالان تپه مشهورشد(این اتفاقات درزمانهای خیلی قبل حاج فرج بیگ اتفاق افتاده بود).شهرت وقدرت طایفه گیکلوبیشتردرزمان ریاست حاج فرج بیگ،عالشان بیگ وعلی الخصوص حاتم بیگ بوده است.
هفت ایل فزلباش عبارتنداز:1-شاملو که یئدی اویماق(هفت اجاق )طایفه های بیگدلی-عرب لو-اجیرلو-حاجی خواجه لو-همون لو-حسین حاجی لو-گون اولی(درزمان ریاست حاتم بیگ گون اولی به گیکلو پیوسته بود)شاملوها ازشام(منطقه حلب آمده بودند).2-روملوکه از روم شرقی آمده بودندآتاخانلو-قوجه بیگلو-نوروزعلی بیگلو-رضابیگلو-بنده علی بیگلو-شاه علی بیگلو-مستعلی بیگلو-علی بابالو.3-ذولقدر4-افشار:طوایفی چون ساری خان بیگلو-قوجه بیگلو-آتاخانلودربعضی ازمنابع قاجار ازافشارها دانسته شده اند.افشارها هم از روم شرقی آمده بودند.5-تکلو6-قاجار7-استاجلو.درزمان ریاست حاتم بیگ شش طایفه کوچک شامل طوایف:ملی-سیدلر-حسین حاجیلو-کورعباس لو(کورآبازلو)-تروت-کلاش که جمعا با گیکلوهفت طایفه می شدكه به هفت بلوک مشهور شده بوددندکه زیر نظرطایفه قدرتمند گیکلو قرار گرفته بودند.در توضیح قزلباشهای شاملوکه یئدی اویماق نام دارد دیدید که گیکلو جز یئدی اویماق نبوده است
...................................................................................................
رضا محمدی زاده - ایمیلم |2014-02-20 14:44:39

ایمیلم حتما کمکم کنید
...................................................................................................
امین محمودزاده گیکلو - عباس سرتیپ گیکلو |2014-02-04 14:29:13
لطفادرموردعباس سرتیپ گیکلواطلاعاتی بنویسید
...................................................................................................
ناشناس |2014-01-27 21:18:46
درزمان ریاست حاتم بیگ شش طایفه کوچک شامل طوایف:ملی-سیدلر-حسین حاجیلو-کورعباس لو(کورآبازلو)-تروت-کلاش که جمعا با گیکلوهفت طایفه می شدكه به هفت بلوک مشهور شده بوددندکه زیر نظرطایفه قدرتمند گیکلو قرار گرفته بودند.در توضیح قزلباشهای شاملوکه یئدی اویماق نام دارد دیدید که گیکلو جز یئدی اویماق نبوده است
...................................................................................................
ناشناس - ادامه مطلب قبل |2014-01-27 21:17:10
هفت ایل فزلباش عبارتنداز:1-شاملو که یئدی اویماق(هفت اجاق )طایفه های بیگدلی-عرب لو-اجیرلو-حاجی خواجه لو-همون لو-حسین حاجی لو-گون اولی(درزمان ریاست حاتم بیگ گون اولی به گیکلو پیوسته بود)شاملوها ازشام(منطقه حلب آمده بودند).2-روملوکه از روم شرقی آمده بودندآتاخانلو-قوجه بیگلو-نوروزعلی بیگلو-رضابیگلو-بنده علی بیگلو-شاه علی بیگلو-مستعلی بیگلو-علی
بابالو.3-ذولقدر4-افشار:طوایفی چون ساری خان بیگلو-قوجه بیگلو-آتاخانلودربعضی ازمنابع قاجار ازافشارها دانسته شده اند.افشارها هم از روم شرقی آمده بودند.5-تکلو6-قاجار7-استاجلو.درزمان ریاست حاتم بیگ شش طایفه کوچک شامل طوایف:ملی-سیدلر-حسین حاجیلو-کورعباس لو(کورآبازلو)-تروت-کلاش که جمعا با گیکلوهفت طایفه می شدكه به هفت بلوک مشهور شده بوددندکه زیر نظرطایفه قدرتمند گیکلو قرار گرفته بودند.در توضیح قزلباشهای شاملوکه یئدی اویماق نام دارد دیدید که گیکلو جز یئدی اویماق نبوده است .
...................................................................................................
ناشناس |2014-01-27 21:13:41
علی پناه بیگ وامراه بیگ ازاولین روئسای طایفه گیکلو بوده اند.امراه بیگ دراثراختلاف باطایفه دیگربه ضرب گلوله کشته شده بودومحل کشته شدنش که یک تپه بوده است ازآن موقع به بعدبه داوالان تپه مشهورشد(این اتفاقات درزمانهای خیلی قبل حاج فرج بیگ اتفاق افتاده بود).شهرت وقدرت طایفه گیکلوبیشتردرزمان ریاست حاج فرج بیگ،عالشان بیگ وعلی الخصوص حاتم بیگ بوده
است.
هفت ایل فزلباش عبارتنداز:1-شاملو که یئدی اویماق(هفت اجاق )طایفه های بیگدلی-عرب لو-اجیرلو-حاجی خواجه لو-همون لو-حسین حاجی لو-گون اولی(درزمان ریاست حاتم بیگ گون اولی به گیکلو پیوسته بود)شاملوها ازشام(منطقه حلب آمده بودند).2-روملوکه از روم شرقی آمده بودندآتاخانلو-قوجه بیگلو-نوروزعلی بیگلو-رضابیگلو-بنده علی بیگلو-شاه علی بیگلو-مستعلی بیگلو-علی
بابالو.3-ذولقدر4-افشار:طوایفی چون ساری خان بیگلو-قوجه بیگلو-آتاخانلودربعضی ازمنابع قاجار ازافشارها دانسته شده اند.افشارها هم از روم شرقی آمده بودند.5-تکلو6-قاجار7-استاجلو.درزمان ریاست حاتم بیگ شش طایفه کوچک شامل طوایف:ملی-سیدلر-حسین حاجیلو-کورعباس لو(کورآبازلو)-تروت-کلاش که جمعا با گیکلوهفت طایفه می شدكه به هفت بلوک مشهور شده بوددندکه زیر نظرطایفه قدرتمند گیکلو قرار گرفته بودند.در توضیح قزلباشهای شاملوکه یئدی اویماق نام دارد دیدید که گیکلو جز یئدی اویماق نبوده است .
...................................................................................................
ناشناس |2014-01-27 21:10:43
وقبل ازآنهایعنی سلسله های صفویه وافشاروقاجارهاازفتحعلی شاه تااواخرمظفرالدین شاه هیچ اطلاعات ومطالب مکتوبی وجودندارد.اینکه گیکلوها جزقزلباش است یا اینکه همراه یونسورپاشاآمده است اطلاعاتی دراین زمینه وجودندارد.طبق اسنادوگفته هاي تمامی معمرین گیکلوكه این حرفهاراتصدیق میکنندکه گیکلوهای اصیل نسل علی پناه بیگ(تیره علی پناهلو) و بیگهای اصیل گیکلونیزعلی پناهلوهابوده اند(اصلی بیلرعلی پناهلیلاردی).علی پناه بیگ وامراه بیگ ازاولین روئسای طایفه گیکلو بوده اند.امراه بیگ دراثراختلاف باطایفه دیگربه ضرب گلوله کشته شده بودومحل کشته شدنش که یک تپه بوده است ازآن موقع به بعدبه داوالان تپه مشهورشد(این اتفاقات درزمانهای خیلی قبل حاج فرج بیگ اتفاق افتاده بود).شهرت وقدرت طایفه گیکلوبیشتردرزمان ریاست حاج فرج بیگ،عالشان بیگ وعلی الخصوص حاتم بیگ بوده است.
هفت ایل فزلباش عبارتنداز:1-شاملو که یئدی اویماق(هفت اجاق )طایفه های بیگدلی-عرب لو-اجیرلو-حاجی خواجه لو-همون لو-حسین حاجی لو-گون اولی(درزمان ریاست حاتم بیگ گون اولی به گیکلو پیوسته بود)شاملوها ازشام(منطقه حلب آمده بودند).2-روملوکه از روم شرقی آمده بودندآتاخانلو-قوجه بیگلو-نوروزعلی بیگلو-رضابیگلو-بنده علی بیگلو-شاه علی بیگلو-مستعلی بیگلو-علی بابالو.3-ذولقدر4-افشار:طوایفی چون ساری خان بیگلو-قوجه بیگلو-آتاخانلودربعضی ازمنابع قاجار ازافشارها دانسته شده اند.افشارها هم از روم شرقی آمده بودند.5-تکلو6-قاجار7-استاجلو.درزمان ریاست حاتم بیگ شش طایفه کوچک شامل طوایف:ملی-سیدلر-حسین حاجیلو-کورعباس لو(کورآبازلو)-تروت-کلاش که جمعا با گیکلوهفت طایفه می شدكه به هفت بلوک مشهور شده بوددندکه زیر نظرطایفه قدرتمند گیکلو قرار گرفته بودند.در توضیح قزلباشهای شاملوکه یئدی اویماق نام دارد دیدید که گیکلو جز یئدی اویماق نبوده است
...................................................................................................
شاهین رهنما گیگلو |2014-01-24 23:18:14
از زحمات و تلاشهای صا دقا نه دوستان کمال تشکر وقدر دانی منما ییم .خدا قوت
...................................................................................................
ناشناس |2014-01-08 13:26:58
آقاي پناهي حرف درستي زده است ملك شخصي ..........
...................................................................................................
سعیدپناهی گیگلوازنسل عباس سرتی - رامین شهریارعزیز |2014-01-07 15:27:14
رامین شهریارجان لطفاطایفه بزرگ گیگلو را ملک شخصی خودندانید.این را فراموش نکنیدکه اجداد شمااز قره باغ امده بودند.عباس سرتیپ گیگلوجز معدود افرادی بودکه ازعنوان بیگی به درجه سرتیپی رسیده بود.سعیدپناهی گیگلوازنسل عباس سرتیپ گیگلو
...................................................................................................
فرشیدترابی گیکلو - ادامه گیکلوجزیئدی اویماق نیست |2014-01-04 15:06:45
-روملوکه از روم شرقی آمده بودندآتاخانلو-قوجه بیگلو-نوروزعلی بیگلو-رضابیگلو-بنده علی بیگلو-شاه علی بیگلو-مستعلی بیگلو-علی بابالو.3-ذولقدر4-افشار:طوایف ی چون ساری خان بیگلو-قوجه بیگلو-آتاخانلودربعضی ازمنابع قاجار ازافشارها دانسته شده اند.افشارها هم از روم شرقی آمده بودند.5-تکلو6-قاجارو7-استاجل� �.درزمان ریاست حاتم بیگ شش طایفه کوچک شامل طوایف:ملی-سیدلر-حسین حاجیلو-کورعباس لو(کورآبازلو)-تروت-کلاش که جمعا با گیکلوهفت طایفه می شدكه به هفت بلوک مشهور شده بوددندکه زیر نظرطایفه قدرتمند گیکلو قرار گرفته بودند.در توضیح ...
...................................................................................................
فرشیدترابی گیکلو - ادامه گیکلوجزیئدی اویماق نیست |2014-01-04 15:05:02
حل کشته شدنش که یک تپه بوده است ازآن موقع به بعدبه داوالان تپه مشهورشد(این اتفاقات درزمانهای خیلی قبل حاج فرج بیگ اتفاق افتاده بود).شهرت وقدرت طایفه گیکلوبیشتردرزمان ریاست حاج فرج بیگ،عالشان بیگ وعلی الخصوص حاتم بیگ بوده است.
هفت ایل فزلباش عبارتنداز:1-شاملو که یئدی اویماق(هفت اجاق )طایفه های بیگدلی-عرب لو-اجیرلو-حاجی خواجه لو-همون لو-حسین حاجی لو-گون اولی(درزمان ریاست حاتم بیگ گون اولی به گیکلو پیوسته بود)شاملوها ازشام(منطقه حلب آمده بودند).2-روملوکه از روم شرقی آمده بودندآتاخانلو-قوجه بیگلو-نوروزعلی بیگلو-رضابیگلو
...................................................................................................
فرشیدترابی گیکلو - ادامه.گیکلوجز یئدی اویماق نیست |2014-01-04 15:02:21
صفویه وافشاروقاجارهاازفتحعلی شاه تااواخرمظفرالدین شاه هیچ اطلاعات ومطالب مکتوبی وجودندارد.اینکه گیکلوها جزقزلباش است یا اینکه همراه یونسورپاشاآمده است اطلاعاتی دراین زمینه وجودندارد.طبق اسنادوگفته هاي تمامی معمرین گیکلوكه این حرفهارا تصدیق میکنندکه گیکلوهای اصیل نسل علی پناه بیگ(تیره علی پناهلو) و بیگهای اصیل گیکلونیزعلی پناهلوهابوده اند(اصلی بیلرعلی پناهلیلاردی).علی پناه بیگ وامراه بیگ ازاولین روئسای طایفه گیکلو بوده اند.امراه بیگ دراثراختلاف باطایفه دیگربه ضرب گلوله کشته شده بودومحل کشته شدنش که یک تپ...
...................................................................................................
فرشیدترابی گیکلو - گیکلوجزیئدی اویماق نیست |2014-01-04 14:58:16
متاسفانه دربعضی از منابع مثل تاریخ دشت مغان نوشته میر نبی عزیززاده ،ازطایفه گیکلو جز یئدی(7)اویماق نام برده شده است که درست نیست.درزبان ترکی کلماتی مثل اویماق یا اوی(oymak)وبوی(boy)معادل کلمات خوشه،طایفه وقبیله میباشد.درمنابع تاریخی
مرتبط باشاهسونها درموردطایفه گیکلواطلاعاتی ازاین طایفه ازگذشته ی دورش نیست.بیشترین اطلاعات ازگیکلوازاواخرسلسله قاجاریعنی اواخرسلطنت مظفرالدین شاه ودوره محمدعلی شاه(آغازریاست حاج فرج بیگ وبرادرزاده اش عالشان بیگ)است.وقبل ازآنهایعنی سلسله های صفویه وافشاروقاجارهاازفتحعلی ...
...................................................................................................
رامین شهریار گیگلو |2014-01-04 07:30:15
جناب اقای فرشید ترابی با تشکر از زحمات شما امیدوارم که همیشه موفق باشین ای کاش در تحقیق میدانیتون نظرات دیگر ریش سفیدا رو هم(از نسل حاج فرج خان) جویا مییشدین و به یک نفر بسنده نمیکردین رامین شهریارهستم از نوادگان ورد علی بیگ
...................................................................................................
رامین شهریار گیگلو از نوادگان |2014-01-04 07:11:21
من از زحمات اقای کریمی تشکر میکنم و بقیه دوستان و هم طایفه های عزیز را به هم بستگی بیشتر دعوت میکنم
...................................................................................................
ناشناس |2014-01-02 03:33:08
با سلام فرهنگ عزیز امیدوارم در تحصیلاتتان موفق باشید ارادتمند شما امیر
...................................................................................................
فرشيدترابي گيكلو - گيكلوجزيئدي اويماق نيست |2013-12-28 21:27:12
2-روملوکه از روم شرقی آمده بودندآتاخانلو-قوجه بیگلو-نوروزعلی بیگلو-رضابیگلو-بنده علی بیگلو-شاه علی بیگلو-مستعلی بیگلو-علی بابالو.3-ذولقدر4-افشار:طوایفی چون ساری خان بیگلو-قوجه بیگلو-آتاخانلودربعضی ازمنابع قاجار ازافشارها دانسته شده اند.افشارها هم از روم شرقی آمده بودند.5-تکلو6-قاجارو7-استاجلو.درزمان ریاست حاتم بیگ شش طایفه کوچک شامل طوایف:ملی-سیدلر-حسین حاجیلو-کورعباس لو(کورآبازلو)-تروت-کلاش که جمعا با گیکلوهفت طایفه می شدكه به هفت بلوک مشهور شده بوددندکه زیر نظرطایفه قدرتمند گیکلو قرار گرفته بودند.در توضیح قزلباشهای شاملوکه یئدی اویماق نام دارد دیدید که گیکلو جز یئدی اویماق نبوده است
...................................................................................................
فرشيدترابي گيكلو - ادامه گيكلوجزيئدي اويماق نيست |2013-12-28 21:25:33
حل کشته شدنش که یک تپه بوده است ازآن موقع به بعدبه داوالان تپه مشهورشد(این اتفاقات درزمانهای خیلی قبل حاج فرج بیگ اتفاق افتاده بود).شهرت وقدرت طایفه گیکلوبیشتردرزمان ریاست حاج فرج بیگ،عالشان بیگ وعلی الخصوص حاتم بیگ بوده است.
هفت ایل فزلباش عبارتنداز:1-شاملو که یئدی اویماق(هفت اجاق )طایفه های بیگدلی-عرب لو-اجیرلو-حاجی خواجه لو-همون لو-حسین حاجی لو-گون اولی(درزمان ریاست حاتم بیگ گون اولی به گیکلو پیوسته بود)شاملوها ازشام(منطقه حلب آمده بودند).2-روملوکه از روم شرقی آمده بودندآتاخانلو-قوجه بیگلو-نوروزعلی بیگلو-رضابیگلو-بنده علی بیگلو-شاه علی بیگلو-مستعلی بیگلو-علی بابالو.3-ذولقدر4-افشار:طوایفی چون ساری خان بیگلو-قوجه بیگلو-آتاخانلودربعضی ازمنابع قاجار ازافشارها دانسته شده اند.افشارها هم از روم شرقی آمده بودند.5-تکلو6-قاجارو7-استاجلو.درزمان ریاست حاتم بیگ شش طایفه کوچک شامل طوایف:ملی-سیدلر-حسین حاجیلو-کورعباس لو(کورآبازلو)-تروت-کلاش که جمعا با گیکلوهفت طایفه می شدكه به هفت بلوک مشهور شده بوددندکه زیر نظرطایفه قدرتمند گیکلو قرار گرفته بودند
...................................................................................................
فرشيدترابي گيكلو - ادامه گيكلوجزيئدي اويماق نيست |2013-12-28 21:23:03
صفویه وافشاروقاجارهاازفتحعلی شاه تااواخرمظفرالدین شاه هیچ اطلاعات ومطالب مکتوبی وجودندارد.اینکه گیکلوها جزقزلباش است یا اینکه همراه یونسورپاشاآمده است اطلاعاتی دراین زمینه وجودندارد.طبق اسنادوگفته هاي تمامی معمرین گیکلوكه این حرفهاراتصدیق میکنندکه گیکلوهای اصیل نسل علی پناه بیگ(تیره علی پناهلو) و بیگهای اصیل گیکلونیزعلی پناهلوهابوده
اند(اصلی بیلرعلی پناهلیلاردی).علی پناه بیگ وامراه بیگ ازاولین روئسای طایفه گیکلو بوده اند.امراه بیگ دراثراختلاف باطایفه دیگربه ضرب گلوله کشته شده بودومحل کشته شدنش که یک تپه بوده است ازآن موقع به بعدبه داوالان تپه مشهورشد(این اتفاقات درزمانهای خیلی قبل حاج فرج بیگ اتفاق افتاده بود).شهرت وقدرت طایفه گیکلوبیشتردرزمان ریاست حاج فرج بیگ،عالشان بیگ
وعلی الخصوص حاتم بیگ بوده است. هفت ایل فزلباش عبارتنداز:1-شاملو که یئدی اویماق(هفت اجاق )طایفه های بیگدلی-عرب لو-اجیرلو-حاجی خواجه لو-همون لو-حسین حاجی لو-گون اولی(درزمان ریاست حاتم بیگ گون اولی به گیکلو پیوسته بود)شاملوها ازشام(منطقه حلب آمده بودند).2-روملوکه از روم شرقی آمده بودندآتاخانلو-قوجه بیگلو-نوروزعلی بیگلو-رضابیگلو-بنده علی بیگلو-شاه علی بیگلو-مستعلی بیگلو-علی بابالو.3-ذولقدر4-افشار:طوایفی چون ساری خان بیگلو-قوجه بیگلو-آتاخانلودربعضی ازمنابع قاجار ازافشارها دانسته شده اند.افشارها هم از روم شرقی آمده بودند.5-تکلو6-قاجارو7-استاجلو.درزمان ریاست حاتم بیگ شش طایفه کوچک شامل طوایف:ملی-سیدلر-حسین حاجیلو-کورعباس لو(کورآبازلو)-تروت-کلاش که جمعا با گیکلوهفت طایفه می شدكه به هفت بلوک مشهور شده بوددندکه زیر نظرطایفه قدرتمند گیکلو قرار گرفته بودند.در توضیح قزلباشهای شاملوکه یئدی اویماق نام دارد دیدید که گیکلو جز یئدی اویماق نبوده است
...................................................................................................
فرشيدترابي گيكلو - طايفه گيكلوجز يئدي اويماق نيست |2013-12-28 21:02:16
متاسفانه دربعضی از منابع مثل تاریخ دشت مغان نوشته میر نبی عزیززاده ،ازطایفه گیکلو جز یئدی(7)اویماق نام برده شده است که درست نیست.درزبان ترکی کلماتی مثل اویماق یا اوی(oymak)وبوی(boy)معادل کلمات خوشه،طایفه وقبیله میباشد.درمنابع تاریخی مرتبط باشاهسونها درموردطایفه گیکلواطلاعاتی ازاین طایفه ازگذشته ی دورش نیست.بیشترین اطلاعات ازگیکلوازاواخرسلسله قاجاریعنی اواخرسلطنت مظفرالدین شاه ودوره محمدعلی شاه(آغازریاست حاج فرج بیگ وبرادرزاده اش عالشان بیگ)است.وقبل ازآنهایعنی سلسله های صفویه وافشاروقاجارهاازفتحعلی شاه تا ...
...................................................................................................
وحید عطائی(نوادگان یونسرپاشا - - خیلی ممنونم از زحمات شما پسر عموهای محترم وعزیزم |2013-12-23 18:22:26
][color=olive]وحید عطائی(نوادگان یونسرپاشا - اتاخان ساربانلار
...................................................................................................
عليرضامهدوي - مطالب جالب آقاي ترابي |2013-12-17 15:10:07
لطفا مطلب آقاي فرشيدترابي گيكلوباعنوان طايفه گيكلو جز يئدي اويماق نيست رادرقسمت اصلي قراردهيدتااز اون مطالب جالب استفاده كنيم.باتشكر
...................................................................................................
سعیدپناهی گیگلو - فرامرزمیرزازاده گیگلوپسرعموی عزیزم |2013-12-11 20:48:58
سلام وعرض ادب خدمت پسرعموی عزیزم فرامرزمیرزازاده گیگلو.من سعیدپناهی گیگلو ازنسل عباس سرتیپ گیگلوساکن تبریز.سلام گرم من وخامواده ام را به دیگرعموزاده های یعنی نسل علی پناه بیگ برسان.
...................................................................................................
فرامرز میرزازاده |2013-12-11 19:14:11
ممنون از اقای ترابی بابت اطلاعات کاملشون
...................................................................................................
فرشيدترابي گيكلو - ادامه مطالب قبل |2013-12-07 15:32:24
.امراه بیگ دراثراختلاف باطایفه دیگربه ضرب گلوله کشته شده بودومحل کشته شدنش که یک تپه بوده است ازآن موقع به بعدبه داوالان تپه مشهورشد(این اتفاقات درزمانهای خیلی قبل حاج فرج بیگ اتفاق افتاده بود).شهرت وقدرت طایفه گیکلوبیشتردرزمان ریاست حاج فرج بیگ،عالشان بیگ وعلی الخصوص حاتم بیگ بوده است. هفت ایل فزلباش عبارتنداز:1-شاملو که یئدی اویماق(هفت اجاق )طایفه های بیگدلی-عرب لو-اجیرلو-حاجی خواجه لو-همون لو-حسین حاجی لو-گون اولی(درزمان ریاست حاتم بیگ گون اولی به گیکلو پیوسته بود)شاملوها ازشام(منطقه حلب آمده بودند).2-روملوکه از روم شرقی آمده بودندآتاخانلو-قوجه بیگلو-نوروزعلی بیگلو-رضابیگلو-بنده علی بیگلو-شاه علی بیگلو-مستعلی بیگلو-علی بابالو.3-ذولقدر4-افشار:طوایفی چون ساری خان بیگلو-قوجه بیگلو-آتاخانلودربعضی ازمنابع قاجار ازافشارها دانسته شده اند.افشارها هم از روم شرقی آمده بودند.5-تکلو6-طالش:طوایف طالش مکائیل لو وآلارلو7-مغان لو وخلیفه لوکه از افراد بومی مغان هستند.دربعضی ازمنابع به جای طوایف طالش میکائیل لو وآلارلو ومغانلو وخلیفه لو طوایف استاجلو وقاجار ذکر شده است.درزمان ریاست حاتم بیگ شش طایفه کوچک شامل طوایف:ملی-سیدلر-حسین حاجیلو-کورعباس لو(کورآبازلو)-تروت-کلاش که جمعا با گیکلوهفت طایفه می شد به هفت بلوک مشهور بودکه زیر نظرطایفه قدرتمند گیکلو قرار گرفته بودند.در توضیح قزلباشهای شاملوکه یئدی اویماق نام دارد دیدید که
...................................................................................................
فرشيدترابي گيكلو - ادامه مطالب قبل |2013-12-07 15:30:02
.وقبل ازآنهایعنی سلسله های صفویه وافشاروقاجارهاازفتحعلی شاه تااواخرمظفرالدین شاه هیچ اطلاعات ومطالب مکتوبی وجودندارد.اینکه گیکلوها جزقزلباش است یا اینکه همراه یونسورپاشاآمده است اطلاعاتی دراین زمینه وجودندارد.تمامی معمرین گیکلواین حرفهاراتصدیق میکنندکه گیکلوهای اصیل نسل علی پناه بیگ(تیره علی پناهلو)است واین حرف راهم میگویند که بیگهای اصیل گیکلونیزعلی پناهلوهابوده اند(اصلی بیلرعلی پناهلیلاردی).علی پناه بیگ وامراه بیگ ازاولین روئسای طایفه گیکلو بوده اند.امراه بیگ دراثراختلاف باطایفه دیگربه ضرب گلوله کشته شده بودومحل کشته شدنش که یک تپه بوده است ازآن موقع به بعدبه داوالان تپه مشهورشد(این اتفاقات درزمانهای خیلی قبل حاج فرج بیگ اتفاق افتاده بود).شهرت وقدرت طایفه گیکلوبیشتردرزمان ریاست حاج فرج بیگ،عالشان بیگ وعلی الخصوص حاتم بیگ بوده است. هفت ایل فزلباش عبارتنداز:1-شاملو که یئدی اویماق(هفت اجاق )طایفه های بیگدلی-عرب لو-اجیرلو-حاجی خواجه لو-همون لو-حسین حاجی لو-گون اولی(درزمان ریاست حاتم بیگ گون اولی به گیکلو پیوسته بود)شاملوها ازشام(منطقه حلب آمده بودند).2-روملوکه از روم شرقی آمده بودندآتاخانلو-قوجه بیگلو-نوروزعلی بیگلو-رضابیگلو-بنده علی بیگلو-شاه علی بیگلو-مستعلی بیگلو-علی بابالو.3-ذولقدر4-افشار:طوایفی چون ساری خان بیگلو-قوجه بیگلو-آتاخانلودربعضی ازمنابع قاجار ازافشارها دانسته شده اند.افشارها هم از روم شرقی آمده بودند.5-تکلو6-طالش:طوایف طالش مکائیل لو وآلارلو7-مغان لو وخلیفه لوکه از افراد بومی مغان هستند.دربعضی ازمنابع به جای طوایف طالش میکائیل لو وآلارلو ومغانلو وخلیفه لو طوایف استاجلو وقاجار ذکر شده است.درزمان ریاست حاتم بیگ شش طایفه کوچک شامل طوایف:ملی-سیدلر-حسین حاجیلو-کورعباس لو(کورآبازلو)-تروت-کلاش که جمعا با گیکلوهفت طایفه می شد به هفت بلوک مشهور بودکه زیر نظر
...................................................................................................
فرشيدترابي گيكلو - طايفه گيكلو جز يئدي اويماق نيست |2013-12-07 15:27:01
متاسفانه دربعضی از منابع مثل تاریخ دشت مغان نوشته میر نبی عزیززاده ازطایفه گیکلو جز یئدی(7)اویماق نام برده شده است که درست نیست.درزبان ترکی کلماتی مثل اویماق یا اوی(oymak)وبوی(boy)معادل کلمات خوشه،طایفه وقبیله میباشد.درمنابع تاریخی مرتبط باشاهسونها درموردطایفه گیکلواطلاعاتی ازاین طایفه ازگذشته ی دورش نیست.بیشترین اطلاعات ازگیکلوازاواخرسلسله قاجاریعنی اواخرسلطنت مظفرالدین شاه ودوره محمدعلی شاه(آغازریاست حاج فرج بیگ وبرادرزاده اش عالشان بیگ)است.وقبل ازآنهایعنی سلسله های صفویه وافشاروقاجارهاازفتحعلی شاه تااواخرمظفرالدین شاه هیچ اطلاعات ومطالب مکتوبی وجودندارد.اینکه گیکلوها جزقزلباش است یا اینکه همراه یونسورپاشاآمده است اطلاعاتی دراین زمینه وجودندارد.تمامی معمرین گیکلواین حرفهاراتصدیق میکنندکه گیکلوهای اصیل نسل علی پناه بیگ(تیره علی پناهلو)است واین حرف راهم میگویندکه بیگهای اصیل گیکلونیزعلی پناهلوهابوده اند(اصلی بیلرعلی پناهلیلاردی).علی پناه بیگ وامراه بیگ ازاولین روئسای طایفه گیکلو بوده اند.امراه بیگ دراثراختلاف باطایفه دیگربه ضرب گلوله کشته شده بودومحل کشته شدنش که یک تپه بوده است ازآن موقع به بعدبه داوالان تپه مشهورشد(این اتفاقات درزمانهای خیلی قبل حاج فرج بیگ اتفاق افتاده بود).شهرت وقدرت طایفه گیکلوبیشتردرزمان ریاست حاج فرج بیگ،عالشان بیگ وعلی الخصوص حاتم بیگ بوده است.
هفت ایل فزلباش عبارتنداز:1-شاملو که یئدی اویماق(هفت اجاق )طایفه های بیگدلی-عرب لو-اجیرلو-حاجی خواجه لو-همون لو-حسین حاجی لو-گون اولی(درزمان ریاست حاتم بیگ گون اولی به گیکلو پیوسته بود)شاملوها ازشام(منطقه حلب آمده بودند).2-روملوکه از روم شرقی آمده بودندآتاخانلو-قوجه بیگلو-نوروزعلی بیگلو-رضابیگلو-بنده علی بیگلو-شاه علی بیگلو-مستعلی بیگلو-علی بابالو.3-ذولقدر4-افشار:طوایفی چون ساری خان بیگلو-
...................................................................................................
فرامرز میرزازاده |2013-12-05 16:18:06
سلام درموردارتباط گیگوبا دیگرطوایف نظر بدین
...................................................................................................
ناشناس |2013-12-02 15:12:07
با سلام شهباز هستم از طايفه محترم گيگلو هر كس اطلاعاتي در مورد اسدالاه دارد بيان نماييد متشكر مي شوم
...................................................................................................
عليرضامهدوي - اسامي روئساي طايفه گيكلو |2013-12-02 14:58:13
درطايفه گيكلودوخاندان(دوتيره)درقدرت بوده است.اولين خاندان علي پناهلو،دومين(آخرين خاندان)خاندان حاجي فرج لو بوده است كه از قره باغ آمده بودند.اولين ريس طايفه علي پناه بيگ ازعلي پناهلو،آخرين ريس طايفه علي خان بيگ از حاجي فرج لو بوده است.اسامي روئسا به ترتيب عبارت بودندازتيره عليپناهلو:علي پناه بيگ-امراه بيگ-آقاجعفربيگ-سليمان بيگ-عباس سرتيپ.ازتيره حاجي فرج لو:عاليشان بيگ-حاج فرج بيگ-حاتم بيگ-علي خان بيگ بوده است.
...................................................................................................
سهندکریمی گیگلو |2013-11-06 20:00:34
آرسام جان اون آقایی که کنار ریچاردتاپر و نانسی تاپر ایستاده حمیدحاتمی نیست.ایشان عزیزآقا ریسی پسرحاتم بیگ میباشد
...................................................................................................
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
رامين شهريار گيگلو
+1 # raminöughan@gmail.comرامين شهريار گيگلو 1395-12-04 02:55
سه تا كاممت گذاشتم اصل كاريوو پاكش كردي
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
ارش عبادی گیگلو
0 # www.arashebadi62 @yahoo.comارش عبادی گیگلو 1395-04-02 03:10
ضمن تقدیر وتشکرازاززحمات تمامی دوستان قابل ذکر میدانم طبق حکم عبدالحمید میرزا(عین الدوله) دامادمظفردین شاه کدخدایی طایفه ها به اسامی ذیل محول شده است 1_عباش بیگ پدر حاج سرخای بیگ عبادی کدخدای طایفه گیگلو2_احمدخان بیگ کدخدای حاجی خواجه لو(ازسال1311تاسال1318هجری)رسما ریس طایفه حاج خواجه لوبود که بعد احمدخان بازم طبق حکم عین الدوله به حضرت قلی خان محول میشود3_مرادعلی بیگ کدخدای مغانلو4_یوزباش بیگ کدخدای سادات مللو5_حاج نوروز علی کدخدای پیرایواتلو
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

ما همیشه هستیم ...