اگر گرمايش كره زمين را بزرگترين چالش زيست محيطي قرن حاضر بناميم,چيزي به گزافه نگفته ايم.دانمشندان معتقدند درصورت غفلت از اين امر خطير حيات موجودات زنده به خطر خواهد افتاد. ترجمه حاضر تصويري كلي وقابل فهم ازآنچه به گرمايش جهاني(Global warming) موسوم است مي باشد.

گرمايش جهاني چيست؟

ما گرمايش جهاني را يك معلول مي ناميم در حاليكه خود علت يك سري تغييرات در آب وهواي كره زمين يا الگوهاي بلندمدت هوا مي باشد كه از نقطه اي به نقطه ديگر متفاوت است.همزمان باگردش كره زمين,گرماي تازه با آن ميگردد,رطوبت را ازسطح اقيانوسها جدا كرده,از جايي بلند كرده ودر جاي ديگر پايين مي آورد.اين كار آهنگ آب وهوا را كه حيات همه موجودات زنده به آن وابسته است تغيير مي دهد.درحاليكه ما در تلاش براي سنجش آن هستيم,سطح زمين ,آن طور كه مي شناسيم-سواحل ,جنگلها, مزارع وكوههاي پوشيده از برف-نيازمندووابسته به تعادل هستند.

اثر گلخانه اي:

اثر گلخانه اي گرمايشي است كه زماني كه گازهاي معيني حرارت را به دام مياندازند اتفاق مي افتد.اين گازها همانند ديواهاي شيشه اي يك گلخانه اجازه ورود نور را ميدهند اما ازخروج آن جلوگيري مي كنند.

ابتدا نور خورشيد بر سطح زمين مي تابد, كه جذب مي شود وسپس به صورت حرارت به اتمسفر برميگردد.در اتمسفر,گازهاي گلخانه اي مقداري از اين حرارت را نگه ميدارند, وبقيه را به فضا آزاد مي كنند.هر قدر ميزان گازهاي گلخانه اي درجو بشتر باشد,حرارت بيشتري به دام مي افتد.دانشمندان درباره اثر گلخانه اي از سا 1824 آگاهي يافته اند,زمانيكه جوزف فوريه دريافت كه زمين در صورت نبوداتمسفر بسيارسردترمي بود.اين اثر  گلخانه اي چيزي است كه هواي زمين را قابل زيست گردانيده است.بدون آن سطح كره زمين بطور ميانگين حدود 60 درجه فارنهايت خنك تر مي بود.در سال 1895,شيميدان سوئدي ,سوانت آرنيوس كشف كرد كه بشر مي تواند اثر گلخانه اي را از طريق توليد دي اكسيد كربن ,گاز گلخانه اي,افزايش دهد.او آغازگر يك تحقيق صد ساله در آب وهوا بودكه يك فهم پيچيده وپيشرفته از گرمايش جهاني به ما ارائه كرده است.

سطوح گازهاي گلخانه اي (GHGs)در تاريخ كره زمين بالا وپايين رفته است ,اما در چند هزار سال گذشته بطور نسبي ثابت بوده است. بواسطه سوختن سوختهاي فسيلي وآزلد شدن ديگر گازهاي گلخانه اي,بشر در حال افزايش اثر گلخانه اي وگرمايش كره  زمين است .

ما همیشه هستیم ...