به گزارش مغانشهر، در نامگذاری طوایف دو مورد بیشتر دخیل بوده است.این دو مورد عبارتند از اسم شخص و اسم شغل. اسم شخص:همانطورکه میدانیم اکثر طوایف از قلمر و عثمانی به ایران آمده بودند و اسامی بیشتر طوایف ازنام اشخاصی مثل اولین ریس(بنیانگذار) طایفه یانیاکان اولین ریس گرفته شده بودطوایف دردو زمان ومکان مختلف شکل گرفته بودندکه عبارتنداز اول) زمان قبل ازمهاجرت درقلمروعثمانی دوم)زمان بعدازمهاجرت درایران. درهردوزمان ومکان اسامی طوایف ازنام اشخاص گرفته شده است.طوایفی که قبل ازمهاحرت درقلمروعثمانی شکل گرفته بودندنام این طوایف برمنطقه روستاوشهری که درآن زندگی میکردندگذاشته شدوهم اکنون نیزدرترکیه به نامهایی ازاین شهرهاوروستاهابرمیخوریم که طوایفی هم نام درایران دارندکه ازآنجابه ایران مهاجرت کرده بودند.

از این دسته طوایف میتوان به تکه لو(تکه شهری دراستان آتتالیا)ذولقدریادولقدرشهری دراستان ماراش اینانلوشهری دراستان قاضی آنتپ قارامانلو(قارامان استانی درمرکزترکیه)و...اشاره کرد.درایران درمورداین طوایف دیدگاه این است که نام این طوایف ازمحل زندگی اولیه شان درعثمانی گرفته شده است.ولی همانطورکه توضیح داده شدمحل زندگی ازنام طایفه ونام طایفه نیزنام شخصی مثل اولین ریس یانیاکان اولین ریس گرفته شده است.ممکن است طوایف دیگری نیزقبل ازمهاجرت شکل گرفته ولی مکانی به نامشان نباشدمثل قاجار.این دسته ازطوایف بدنه اصلی قزلباشهادرزمان شاه اسماعیل صفوی بوده اند.
 طوایفی نیزهستندکه بعدازمهاجرت به ایران درزمان شاه عباس صفوی شکل گرفته ونقش مهمی درتشکیل ایل شاهسون داشتنداکثراین طوایف ازنسل شاهقلی پاشا(پدریونسورپاشاوالله قلی پاشا)،قورت بیگ و...میباشند.ازاین طوایف میتوان به قوجابگلو بندعلی بگلو علی بابالو نوروزعلی بگلو پلاتلو دمیرچی قورتلار(ازنسل قورت بیگ)قوزآتلو(قوزآت پسرقورت بیگ)بالابگلو شاهعلی بگلوو...اشاره کرد.قوجابیگ نوروزعلی علی باباو...هرکدامشان اولین ریس طایفه خویش بوده اند.اسم شغل:طوایفی نیزهستندکه اسامیشان ازشغل طایفه گرفته شده بودمثل زرگر جلودارلوساربانلاریاسروانلار(شترداری)ویورتچی(تعیین محل یورت).


مثلا طایفه گیکلو :
معنی لغوی گیک گوزن وجیران میباشد.متاسفانه مولفان وبعضی سایتهابدون دلیل وسندنوشته اندکه گیکلوها ازگیک عثمانی آمده اندکه درست نیست ومعمرین باریک بین نیز تصدیق نمیکنند.درترکیه بانام گیک روستایی درارضروم گیکلی شهری درسواحل دریای سیاه کوهستان گیک درشمال شرق آنتالیاوشایدمکانهای دیگری نیزبااین نام باشند.درزمان تشکیل حکومت عثمانی درخوی ایران فردی به دنیاآمده وبه درجه اولیایی میرسداین شخص کلاباگوزن سرکارداشته وهرجاکه میرفت سوارگوزن میشدبه همین دلیل به گیکلی بابامشهوربودوقبرش درمنطقه اینه گول استان بورسا میباشدکه برسرقبرش شاخهای گوزنی راکه سوارمیشدآویزان است گیکلی بابا یکی از فرماندهان عثمانی بودوهمچنین درزمان اورحان قاضی دومین پادشاه عثمانی نقش مهمی در فتح بورساداشت.
آیاطایفه گیکلوجزقزلباشهای شاه اسماعیل صفوی است یاجزطوایفی هست که همزمان بایونسورپاشادرزمان شاه عباس صفوی آمده اند؟یکی ازعلمی ترین ومستندترین منابع درموردایل شاهسون کتاب ریچاردتاپرمیباشدایشان بااستنادبه گزارشهایی ازگوستاوراده آلمانی ومارکف روسی طایفه گیکلورامنتسب به ایل اینانلومیداندکه همزمان بایونسورپاشاآمده بودند(درکامنت قبلی توضیح داده شد)درقزلباشهانیزاینانلو بیگدلو اجیرلو واحتمالاحاجی خواجه لو تشکیل دهنده اتحادیه شاملو بوده اند.آقای ریچاردتاپروجه تسمیه گیکلوراتوضیح نداده است.اینکه گیک اسم شخصی باشدکه اولین ریس یاجداولین ریس باشددراین موردهیچ معمری ازطایفه تصدیق نمیکنند.شغل طایفه باشددراین زمینه معمرینی ازطایفه وعلی الخصوص تیره علی پناهلوها(بنده متعلق به این تیره میباشم)روایت میکنندکه درزمانهای خیلی قدیم بزرگانی ازطایفه گله های گوزن نگهداری میکردندولی بعدهابنابه دلایلی این گله ها ازبین رفته اند.درکشورسوئد ومناطق شرقی روسیه کوچروها گله های گوزن نگهداری میکنند.


فرستنده مقاله : جناب آقای اسماعیل میرزازاده گیکلو

Add comment

نظراتی که حاوی مطالب خلاف نظام ، شئونات اجتماعی ، توهین یا افترا به کسی می باشند، منتشر نخواهند شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
برای تماس با شما لطفا ایمیل خود را بدرستی وارد کنین تا با شما اگر لازم باشد در تماس باشیم .


Security code
Refresh